145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Luyện Thi IELTS 6.5 – IELTS exam preparation schedule 6.5

Home - IELTS - Luyện Thi IELTS 6.5 – IELTS exam preparation schedule 6.5

Luyện Thi IELTS 6.5 – IELTS exam preparation schedule 6.5

Luyện Thi IELTS 6.5 – Hướng dẫn bước po bạn đến điểm 6.5 trong kỳ thi IELTS với các bài tập và hướng dẫn chuyên sâu.

(English below)

Luyện Thi IELTS 6.5

IELTS là một trong những bài kiểm tra trình độ tiếng Anh phổ biến nhất trên thế giới. Nó được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge English Assessment. IELTS được chấp nhận làm bằng chứng của tiếng Anh ủng hộ mục đích học tập, công việc và di cư của hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới.

Bạn đang có kế hoạch tham gia kỳ thi IELTS? Nếu vậy, bạn có thể tự hỏi cách tốt nhất để chuẩn bị cho kỳ thi là gì.

Kỳ thi IELTS được chia thành hai phần: mô -đun học thuật và mô -đun đào tạo chung. Mô-đun học thuật dành cho những người muốn theo đuổi giáo dục đại học hoặc đào tạo chuyên nghiệp, trong khi mô-đun đào tạo chung dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

Bài kiểm tra IELTS có bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần có giá trị tổng cộng 25 điểm, với tổng số điểm 100 điểm.

Các phần lắng nghe và kỹ năng đọc trong IELTS giống nhau cho cả các mô -đun đào tạo học thuật và chung. Tuy nhiên, các phần viết và nói là khác nhau.

Phần kỹ năng viết trong IELTS bao gồm hai nhiệm vụ: Task 1 và Task 2. Task 1 có giá trị 1 điểm và Task 2 có giá trị 2 điểm. Trong mô -đun học thuật, Task 1 yêu cầu các trình thực hiện thử nghiệm để mô tả một biểu đồ, biểu đồ hoặc bảng, trong khi trong mô -đun đào tạo chung, các trình thực hiện kiểm tra phải viết một lá thư.

Task 2 là một câu hỏi tiểu luận. Trong mô -đun học thuật, những người tham gia thử nghiệm phải viết một bài luận tranh luận hoặc chống lại một tuyên bố nhất định. Trong mô -đun đào tạo chung, những người thực hiện kiểm tra phải viết một lá thư yêu cầu thông tin hoặc giải thích một tình huống.

Phần kỹ năng nói trong IELTS cũng khác nhau đối với các mô -đun đào tạo học thuật và chung. Trong mô -đun học thuật, những người tham gia bài kiểm tra có một cuộc trò chuyện với một giám khảo, trong khi trong mô -đun đào tạo chung, những người tham gia thử nghiệm có một cuộc trò chuyện với một người làm bài kiểm tra khác.

Vì vậy, cách tốt nhất để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS là gì?

Cách tốt nhất để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS là luyện tập càng nhiều càng tốt. Có một số tài nguyên trực tuyến mà bạn có thể sử dụng để thực hành cho kỳ thi.

Hội đồng Anh cung cấp một bài kiểm tra thực hành IELTS miễn phí cho cả các mô -đun đào tạo học thuật và chung. Bài kiểm tra thực hành bao gồm bốn phần giống như bài kiểm tra IELTS thực tế: lắng nghe, đọc, viết và nói.

Bạn cũng có thể tìm thấy một số bài kiểm tra thực hành IELTS dưới dạng sách và đĩa CD. Các bài kiểm tra thực hành này thường đắt hơn so với bài kiểm tra thực hành miễn phí được cung cấp bởi Hội đồng Anh.

Một khi bạn đã thực hiện một vài bài kiểm tra thực hành, bạn nên có một ý tưởng tốt về những gì mong đợi trong kỳ thi IELTS thực tế. Sau đó, bạn có thể bắt đầu tập trung vào các lĩnh vực mà bạn cần cải thiện.

Nếu bạn đang tham gia kỳ thi IELTS để di chuyển đến một quốc gia nói tiếng Anh, bạn nên tập trung vào các phần nói và viết. Đây là những phần quan trọng nhất cho mục đích di cư.

Nếu bạn đang tham gia kỳ thi IELTS cho giáo dục đại học hoặc đào tạo chuyên nghiệp, bạn nên tập trung vào các phần nghe và đọc. Đây là những phần quan trọng nhất cho các mục đích này.

Bất kể lý do của bạn để tham gia kỳ thi IELTS, bạn nên cho mình nhiều thời gian để chuẩn bị. Bạn càng chuẩn bị, bạn càng có nhiều cơ hội để có được điểm số bạn cần.

 

Tags: luyện thi IELTS, IELTS

 


IELTS exam preparation schedule 6.5

IELTS is one of the most popular English proficiency tests in the world. It is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment. IELTS is accepted as evidence of English language pro?ciency for study, work and migration purposes by over 10,000 organizations worldwide.

Are you planning to take the IELTS exam? If so, you might be wondering what the best way to prepare for the exam is.

The IELTS exam is divided into two parts: the Academic Module and the General Training Module. The Academic Module is intended for those who want to pursue higher education or professional training, while the General Training Module is for those who want to migrate to an English-speaking country.

The IELTS test has four sections: Listening, Reading, Writing and Speaking. Each section is worth a total of 25 points, for a total score of 100 points.

The IELTS Listening and Reading sections are the same for both the Academic and General Training modules. However, the Writing and Speaking sections are different.

The IELTS Writing section consists of two tasks: Task 1 and Task 2. Task 1 is worth 1 point and Task 2 is worth 2 points. In the Academic Module, Task 1 requires test takers to describe a graph, chart or table, while in the General Training Module, test takers must write a letter.

Task 2 is an essay question. In the Academic Module, test takers must write an essay arguing for or against a given statement. In the General Training Module, test takers must write a letter either requesting information or explaining a situation.

The IELTS Speaking section is also different for the Academic and General Training modules. In the Academic Module, test takers have a conversation with an examiner, while in the General Training Module, test takers have a conversation with another test taker.

So, what is the best way to prepare for the IELTS exam?

The best way to prepare for the IELTS exam is to practice as much as possible. There are a number of online resources that you can use to practice for the exam.

The British Council offers a free IELTS practice test for both the Academic and General Training modules. The practice test consists of the same four sections as the actual IELTS exam: Listening, Reading, Writing and Speaking.

You can also find a number of IELTS practice tests in the form of books and CDs. These practice tests are usually more expensive than the free practice test offered by the British Council.

Once you have taken a few practice tests, you should have a good idea of what to expect on the actual IELTS exam. You can then start to focus on areas that you need to improve on.

If you are taking the IELTS exam to migrate to an English-speaking country, you should focus on the Speaking and Writing sections. These are the sections that are most important for migration purposes.

If you are taking the IELTS exam for higher education or professional training, you should focus on the Listening and Reading sections. These are the sections that are most important for these purposes.

No matter what your reason for taking the IELTS exam, you should give yourself plenty of time to prepare. The more prepared you are, the better your chances of getting the score you need.

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider