145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS – Tổng hợp thông tin về ngày thi IELTS – IELTS test date

Home - IELTS - IELTS – Tổng hợp thông tin về ngày thi IELTS – IELTS test date

IELTS – Tổng hợp thông tin về ngày thi IELTS – IELTS test date

IELTS – Tổng hợp thông tin về ngày thi IELTS – Tìm hiểu các ngày thi IELTS tại Việt Nam và cập nhật thông tin liên quan đến các kỳ thi IELTS trên toàn thế giới.

(English below)

IELTS – Tổng hợp thông tin về ngày thi IELTS

ngày kiểm tra IELTS là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc quyết định khi nào nên thực hiện bài kiểm tra IELTS. Thử nghiệm IELTS được cung cấp trên 48 ngày cố định mỗi năm, vì vậy điều quan trọng là phải kiểm tra ngày kiểm tra IELTS để xem khi thử nghiệm được cung cấp ở quốc gia của bạn.

Thử nghiệm IELTS được cung cấp trên hai loại ngày khác nhau:

Ngày kiểm tra học thuật của IELTS: Bài kiểm tra học thuật của IELTS dành cho những người muốn học tại trường đại học hoặc đại học, hoặc những người cần thị thực cho một quốc gia nói tiếng Anh.

ngày kiểm tra đào tạo tổng quát của IELTS: Bài kiểm tra đào tạo chung của IELTS dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh hoặc những người cần thị thực để làm việc hoặc đào tạo.

ngày kiểm tra của IELTS được phát hành trước khoảng ba tháng, vì vậy điều quan trọng là phải kiểm tra trang web của IELTS thường xuyên để tìm hiểu khi nào bài kiểm tra được cung cấp ở quốc gia của bạn.

Phí kiểm tra IELTS là giống nhau cho cả các bài kiểm tra đào tạo học thuật và chung, và điều quan trọng cần lưu ý là phí kiểm tra là không hoàn lại.

ngày kiểm tra của IELTS được đặt bởi Hội đồng Anh, vì vậy điều quan trọng là phải kiểm tra trang web của IELTS để biết thông tin cập nhật nhất.

Bạn có thể đăng ký kiểm tra IELTS trực tuyến và bạn sẽ cần tạo một tài khoản trên trang web của IELTS.

Khi bạn đã đăng ký kiểm tra IELTS, bạn sẽ cần phải trả phí kiểm tra. Phí kiểm tra có thể được thanh toán bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc chuyển khoản ngân hàng.

Sau đó, bạn sẽ cần chọn một ngày kiểm tra và bạn sẽ được cung cấp một email xác nhận.

Điều quan trọng là đến trung tâm thử nghiệm đúng giờ, vì người đến sau sẽ không được phép vào phòng thử.

Thử nghiệm IELTS được chia thành bốn phần:

Nghe: Bài kiểm tra nghe kéo dài trong 30 phút và bạn sẽ nghe bốn bản ghi âm của người nói tiếng Anh bản địa.

Đọc: Bài kiểm tra đọc kéo dài trong 60 phút và bạn sẽ đọc ba đoạn văn bản.

Viết: Bài kiểm tra viết kéo dài trong 60 phút, và bạn sẽ viết hai bài tiểu luận.

Phát biểu: Bài kiểm tra nói kéo dài trong 11-14 phút, và bạn sẽ tham gia một cuộc phỏng vấn trực tiếp với một người phỏng vấn được đào tạo.

Bạn sẽ được cấp điểm cho mỗi phần của bài kiểm tra và điểm tổng thể của bạn sẽ là trung bình của bốn điểm riêng lẻ.

Bài kiểm tra IELTS được đánh dấu theo thang điểm 9 và điểm tổng thể của bạn sẽ được báo cáo là tổng số hoặc một nửa số.

Bạn sẽ nhận được kết quả kiểm tra IELTS của mình trực tuyến và bạn cũng sẽ nhận được một bản sao vật lý kết quả của mình trong thư.

Kết quả kiểm tra IELTS có giá trị trong hai năm và bạn có thể sử dụng kết quả của mình để đăng ký vào đại học, đại học hoặc di chuyển đến một quốc gia nói tiếng Anh.

 

Tags: IELTS

 


IELTS test date

IELTS test date is one of the most important factors in deciding when to take the IELTS test. The IELTS test is offered on 48 fixed dates each year, so it is important to check the IELTS test dates to see when the test is offered in your country.

The IELTS test is offered on two different types of dates:

IELTS Academic test dates: The IELTS Academic test is for people who want to study at university or college, or who need a visa for an English-speaking country.

IELTS General Training test dates: The IELTS General Training test is for people who want to migrate to an English-speaking country, or who need a visa for work or training.

IELTS test dates are released about three months in advance, so it is important to check the IELTS website regularly to find out when the test is offered in your country.

The IELTS test fee is the same for both the Academic and General Training tests, and it is important to note that the test fee is non-refundable.

IELTS test dates are set by the British Council, so it is important to check the IELTS website for the most up-to-date information.

You can register for the IELTS test online, and you will need to create an account on the IELTS website.

Once you have registered for the IELTS test, you will need to pay the test fee. The test fee can be paid by credit card, debit card or bank transfer.

You will then need to select a test date, and you will be given a confirmation email.

It is important to arrive at the test centre on time, as latecomers will not be allowed to enter the test room.

The IELTS test is divided into four parts:

Listening: The listening test lasts for 30 minutes, and you will listen to four recordings of native English speakers.

Reading: The reading test lasts for 60 minutes, and you will read three passages of text.

Writing: The writing test lasts for 60 minutes, and you will write two essays.

Speaking: The speaking test lasts for 11-14 minutes, and you will take part in a face-to-face interview with a trained interviewer.

You will be given a band score for each part of the test, and your overall band score will be an average of the four individual scores.

The IELTS test is marked on a 9-band scale, and your overall band score will be reported as a whole number or a half number.

You will receive your IELTS test results online, and you will also receive a physical copy of your results in the mail.

IELTS test results are valid for two years, and you can use your results to apply for university, college or to migrate to an English-speaking country.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider