145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing Task 2: Cấu trúc để thành công – Writing task 2 structure

Home - IELTS - IELTS Writing Task 2: Cấu trúc để thành công – Writing task 2 structure

IELTS Writing Task 2: Cấu trúc để thành công – Writing task 2 structure

IELTS Writing Task 2: Cấu trúc để thành công – Học cách sử dụng cấu trúc để hoàn thành nhiệm vụ viết IELTS Writing Task 2 một cách thành công.

(English below)

IELTS Writing Task 2: Cấu trúc để thành công

Viết Task 2 của bài kiểm tra IELTS là một bài luận ý kiến, đòi hỏi bạn phải cung cấp một ý kiến ​​cân bằng và được khuyến khích tốt về một chủ đề nhất định. Bài tiểu luận này có thể là khó khăn cho một số người thực hiện thử nghiệm, vì nó đòi hỏi bạn phải lên kế hoạch và cấu trúc bài luận của mình theo cách sẽ làm cho nó nổi bật giữa đám đông. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét cấu trúc của một bài luận về nhiệm vụ viết 2 và các chiến lược tốt nhất để sử dụng khi viết nó.

Bài tiểu luận về nhiệm vụ kỹ năng viết trong IELTS 2 có bốn thành phần: giới thiệu, đoạn văn, kết luận và tham chiếu. Việc giới thiệu sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan rõ ràng về chủ đề tiểu luận và ý kiến ​​của bạn về nó. Nó cũng nên bao gồm một tuyên bố luận án tổng hợp điểm chính của bài luận của bạn. Các đoạn văn cơ thể nên cung cấp bằng chứng và phân tích để hỗ trợ ý kiến ​​của bạn. Mỗi đoạn nên có một câu chủ đề rõ ràng và chỉ nên tập trung vào một điểm. Kết luận nên tóm tắt các điểm chính của bài luận của bạn và đưa ra ý kiến ​​cuối cùng. Cuối cùng, tham chiếu nên được sử dụng để trích dẫn bất kỳ nguồn nào được sử dụng trong bài luận.

Khi viết một bài tiểu luận về nhiệm vụ kỹ năng viết trong IELTS 2, điều quan trọng là lập kế hoạch bài luận của bạn một cách cẩn thận. Trước khi bạn bắt đầu viết, hãy tạo một phác thảo về bài luận của bạn, bao gồm phần giới thiệu, đoạn văn và kết luận. Điều này sẽ giúp bạn tập trung vào các điểm chính và đảm bảo rằng bài luận của bạn có cấu trúc rõ ràng.

Khi viết phần giới thiệu, hãy đảm bảo cung cấp một cái nhìn tổng quan rõ ràng về chủ đề tiểu luận. Bạn cũng nên bao gồm một tuyên bố luận án tóm tắt ý kiến ​​của bạn. Phần giới thiệu nên được viết theo cách thu hút sự chú ý của người đọc và khuyến khích họ đọc phần còn lại của bài luận.

Các đoạn văn cơ thể nên cung cấp bằng chứng và phân tích để hỗ trợ ý kiến ​​của bạn. Mỗi đoạn nên có một câu chủ đề rõ ràng và chỉ nên tập trung vào một điểm. Đảm bảo bao gồm các ví dụ và trích dẫn có liên quan để sao lưu điểm của bạn. Khi viết các đoạn văn cơ thể, điều quan trọng là đảm bảo rằng các đối số của bạn có cấu trúc tốt và kết nối logic.

Kết luận sẽ cung cấp một bản tóm tắt các điểm chính của bài luận của bạn và đưa ra ý kiến ​​cuối cùng. Đảm bảo tránh lặp lại bất kỳ điểm nào được thực hiện trong phần giới thiệu và để tránh giới thiệu bất kỳ thông tin mới nào.

Cuối cùng, tham chiếu nên được sử dụng để trích dẫn bất kỳ nguồn nào được sử dụng trong bài luận. Hãy chắc chắn bao gồm một thư mục ở cuối bài luận của bạn.

Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn sẽ có thể cấu trúc bài tiểu luận kỹ năng viết trong IELTS của mình một cách hiệu quả và có tổ chức. Lập kế hoạch bài luận của bạn một cách cẩn thận và sử dụng các chiến lược phù hợp sẽ giúp bạn đạt được điểm số cao hơn trong kỳ thi IELTS. Chúc may mắn!

 

Tags: Writing, IELTS

 


Writing task 2 structure

Writing Task 2 of the IELTS examination is an opinion essay, which requires you to provide a balanced and well-argued opinion on a given topic. This essay can be tricky for some test takers, as it requires you to plan and structure your essay in a way that will make it stand out from the crowd. In this article, we will look at the structure of a Writing Task 2 essay and the best strategies to use when writing it.

The IELTS Writing Task 2 essay has four components: introduction, body paragraphs, conclusion, and referencing. The introduction should provide a clear overview of the essay topic and your opinion regarding it. It should also include a thesis statement that sums up the main point of your essay. The body paragraphs should provide evidence and analysis to support your opinion. Each paragraph should have a clear topic sentence and should focus on one point only. The conclusion should summarize the main points of your essay and provide a final opinion. Finally, referencing should be used to cite any sources used in the essay.

When writing an IELTS Writing Task 2 essay, it is important to plan your essay carefully. Before you start writing, create an outline of your essay, including the introduction, body paragraphs, and conclusion. This will help you stay focused on the main points and make sure that your essay has a clear structure.

When writing the introduction, make sure to provide a clear overview of the essay topic. You should also include a thesis statement that summarizes your opinion. The introduction should be written in a way that captures the reader’s attention and encourages them to read the rest of the essay.

The body paragraphs should provide evidence and analysis to support your opinion. Each paragraph should have a clear topic sentence and should focus on one point only. Make sure to include relevant examples and quotes to back up your points. When writing the body paragraphs, it is important to make sure that your arguments are well-structured and logically connected.

The conclusion should provide a summary of the main points of your essay and provide a final opinion. Make sure to avoid repeating any points made in the introduction and to avoid introducing any new information.

Finally, referencing should be used to cite any sources used in the essay. Make sure to include a bibliography at the end of your essay.

By following these tips, you will be able to structure your IELTS Writing Task 2 essay in an effective and organized manner. Planning your essay carefully and using the right strategies will help you achieve a higher score on the IELTS examination. Good luck!

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider