145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Thời gian làm bài IELTS – IELTS test time

Home - IELTS - Thời gian làm bài IELTS – IELTS test time

Thời gian làm bài IELTS – IELTS test time

Thời gian làm bài IELTS – Tìm hiểu về thời gian thực hiện bài thi IELTS và các kỹ thuật hỗ trợ cho mỗi phần thi.

(English below)

Thời gian làm bài IELTS

Thử nghiệm IELTS được thực hiện trong hai phần – một bài kiểm tra viết và xét nghiệm bằng miệng. Bài kiểm tra viết được tổ chức trong khoảng thời gian hai giờ và được chia thành hai phần – lắng nghe và đọc. Bài kiểm tra bằng miệng được thực hiện vào một ngày riêng biệt và được chia thành hai phần – nói và viết.

Thời gian kiểm tra IELTS cho bài kiểm tra viết là 2 giờ. Thời gian thử nghiệm IELTS cho xét nghiệm miệng cũng là 2 giờ.

Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Bài kiểm tra IELTS Listening mất 30 phút, bài kiểm tra kỹ năng đọc trong IELTS mất 60 phút, bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS mất 60 phút và bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS mất 11-14 phút.

Thời gian thử nghiệm của IELTS cho phần nghe, đọc và viết là giống nhau cho tất cả các ứng cử viên – 2 giờ. Thời gian kiểm tra IELTS là khác nhau đối với mỗi ứng cử viên và phụ thuộc vào số lượng ứng viên tham gia bài kiểm tra.

Thử nghiệm IELTS được thực hiện trong hai phần – một bài kiểm tra viết và xét nghiệm bằng miệng. Bài kiểm tra viết được tổ chức trong khoảng thời gian hai giờ và được chia thành hai phần – lắng nghe và đọc. Bài kiểm tra bằng miệng được thực hiện vào một ngày riêng biệt và được chia thành hai phần – nói và viết.

Thời gian kiểm tra IELTS cho bài kiểm tra viết là 2 giờ. Thời gian thử nghiệm IELTS cho xét nghiệm miệng cũng là 2 giờ.

Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Bài kiểm tra IELTS Listening mất 30 phút, bài kiểm tra kỹ năng đọc trong IELTS mất 60 phút, bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS mất 60 phút và bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS mất 11-14 phút.

Thời gian thử nghiệm của IELTS cho phần nghe, đọc và viết là giống nhau cho tất cả các ứng cử viên – 2 giờ. Thời gian kiểm tra IELTS là khác nhau đối với mỗi ứng cử viên và phụ thuộc vào số lượng ứng viên tham gia bài kiểm tra.

Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Bài kiểm tra IELTS Listening mất 30 phút, bài kiểm tra kỹ năng đọc trong IELTS mất 60 phút, bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS mất 60 phút và bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS mất 11-14 phút.

Thời gian thử nghiệm của IELTS cho phần nghe, đọc và viết là giống nhau cho tất cả các ứng cử viên – 2 giờ. Thời gian kiểm tra IELTS là khác nhau đối với mỗi ứng cử viên và phụ thuộc vào số lượng ứng viên tham gia bài kiểm tra.

 

Tags: IELTS

 


IELTS test time

The IELTS test is conducted in two parts – a written test and an oral test. The written test is held over a period of two hours and is divided into two sections – Listening and Reading. The oral test is conducted on a separate day and is divided into two sections – Speaking and Writing.

The IELTS test time for the written test is 2 hours. The IELTS test time for the oral test is also 2 hours.

The IELTS test is divided into four sections – Listening, Reading, Writing and Speaking. The IELTS Listening test takes 30 minutes, the IELTS Reading test takes 60 minutes, the IELTS Writing test takes 60 minutes and the IELTS Speaking test takes 11-14 minutes.

The IELTS test time for the Listening, Reading and Writing sections is the same for all candidates – 2 hours. The IELTS Speaking test time is different for each candidate and depends on the number of candidates taking the test.

The IELTS test is conducted in two parts – a written test and an oral test. The written test is held over a period of two hours and is divided into two sections – Listening and Reading. The oral test is conducted on a separate day and is divided into two sections – Speaking and Writing.

The IELTS test time for the written test is 2 hours. The IELTS test time for the oral test is also 2 hours.

The IELTS test is divided into four sections – Listening, Reading, Writing and Speaking. The IELTS Listening test takes 30 minutes, the IELTS Reading test takes 60 minutes, the IELTS Writing test takes 60 minutes and the IELTS Speaking test takes 11-14 minutes.

The IELTS test time for the Listening, Reading and Writing sections is the same for all candidates – 2 hours. The IELTS Speaking test time is different for each candidate and depends on the number of candidates taking the test.

The IELTS test is divided into four sections – Listening, Reading, Writing and Speaking. The IELTS Listening test takes 30 minutes, the IELTS Reading test takes 60 minutes, the IELTS Writing test takes 60 minutes and the IELTS Speaking test takes 11-14 minutes.

The IELTS test time for the Listening, Reading and Writing sections is the same for all candidates – 2 hours. The IELTS Speaking test time is different for each candidate and depends on the number of candidates taking the test.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider