145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing Task 1 – Cách viết bài về biểu đồ cột – Bar Chart IELTS Writing

Home - IELTS - IELTS Writing Task 1 – Cách viết bài về biểu đồ cột – Bar Chart IELTS Writing

IELTS Writing Task 1 – Cách viết bài về biểu đồ cột – Bar Chart IELTS Writing

IELTS Writing Task 1 – Cách viết bài về biểu đồ cột – Hướng dẫn chi tiết cách viết bài về biểu đồ cột trong IELTS Writing Task 1.

(English below)

IELTS Writing Task 1 – Cách viết bài về biểu đồ cột

Biểu đồ thanh trên cho thấy tỷ lệ người ở các nhóm tuổi khác nhau sử dụng Internet ở Anh.

Rõ ràng là việc sử dụng Internet cao nhất trong số những người trẻ tuổi từ 16-24, với hơn 90% sử dụng Internet. Tiếp theo là nhóm tuổi 25-34, trong đó chỉ sử dụng Internet hơn 80%. Có một sự sụt giảm đáng kể trong việc sử dụng trong số những người ở độ tuổi 35-44, chỉ với hơn 60% sử dụng Internet. Việc sử dụng sau đó tăng nhẹ cho nhóm tuổi 45-54 (chỉ dưới 70%), trước khi rơi trở lại cho những người ở độ tuổi 55-64 (chỉ hơn 50%). Việc sử dụng thấp nhất là một trong những chiếc trên 65, trong đó chỉ có khoảng 40% sử dụng Internet.

Có một số lý do cho các mẫu được hiển thị trong biểu đồ. Đầu tiên, có khả năng những người trẻ tuổi thoải mái hơn với việc sử dụng công nghệ và quen thuộc với internet hơn so với người già. Điều này được phản ánh trong thực tế là việc sử dụng Internet cao nhất trong số các nhóm tuổi 16-24. Thứ hai, những người trẻ tuổi cũng có nhiều khả năng được giáo dục toàn thời gian hoặc việc làm, điều đó có nghĩa là họ có nhiều khả năng cần sử dụng Internet cho mục đích nghiên cứu hoặc làm việc. Cuối cùng, những người trẻ tuổi thường có nhiều khả năng là người chấp nhận sớm công nghệ mới, điều đó có nghĩa là họ có nhiều khả năng sử dụng Internet hơn so với người già.

Các mô hình thể hiện trong biểu đồ có khả năng thay đổi trong tương lai khi các thế hệ cũ trở nên thoải mái hơn khi sử dụng internet và khi nhiều người ở mọi lứa tuổi bắt đầu sử dụng Internet cho mục đích làm việc và nghiên cứu.

 

Tags: Writing, IELTS

 


Bar Chart IELTS Writing

The bar chart above shows the percentage of people in different age groups who use the internet in the UK.

It is clear that internet usage is highest amongst young people aged 16-24, with over 90% using the internet. This is followed by the 25-34 age group, where just over 80% use the internet. There is a significant drop-off in usage amongst those aged 35-44, with just over 60% using the internet. Usage then increases slightly for the 45-54 age group (just under 70%), before falling again for those aged 55-64 (just over 50%). The lowest usage is amongst the over-65s, where only around 40% use the internet.

There are a number of reasons for the patterns shown in the chart. Firstly, it is likely that younger people are more comfortable with using technology and are more familiar with the internet than older people. This is reflected in the fact that internet usage is highest amongst the 16-24 age group. Secondly, younger people are also more likely to be in full-time education or employment, which means that they are more likely to need to use the internet for research or work purposes. Finally, younger people are generally more likely to be early adopters of new technology, which means that they are more likely to be using the internet than older people.

The patterns shown in the chart are likely to change in the future as the older generations become more comfortable with using the internet and as more people of all ages begin to use the internet for work and study purposes.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider