145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing Task 1: Các từ dùng trong Writing Task 1 – Words used in Writing Task 1

Home - IELTS - IELTS Writing Task 1: Các từ dùng trong Writing Task 1 – Words used in Writing Task 1

IELTS Writing Task 1: Các từ dùng trong Writing Task 1 – Words used in Writing Task 1

IELTS Writing Task 1: Các từ dùng trong Writing Task 1 – Hãy cùng tìm hiểu các từ dùng trong Writing Task 1 của IELTS với bài viết dành cho các bạn đang chuẩn bị thi IELTS!

(English below)

IELTS Writing Task 1: Các từ dùng trong Writing Task 1

Task 1 của bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS thường yêu cầu bạn mô tả một số dữ liệu trong biểu đồ, biểu đồ hoặc bảng. Để làm điều này một cách hiệu quả, bạn cần có khả năng mô tả các thay đổi và xu hướng. Ngôn ngữ bạn sử dụng để làm điều này là quan trọng.

Dưới đây là một số từ và cụm từ mà bạn có thể sử dụng để mô tả các thay đổi và xu hướng trong dữ liệu:

Để mô tả một xu hướng tổng thể:

Nhìn chung, có một/tăng/giảm/tăng/giảm trong…
Dữ liệu cho thấy xu hướng chung/tổng ​​thể của

Để mô tả một xu hướng cụ thể:

Dữ liệu/Hình/Số/Tỷ lệ phần trăm + Động từ
Có một/tăng/giảm/tăng/giảm trong…
Giữa các trò chơi và cộng đồng, tăng/giảm/tăng/tăng/giảm

Để mô tả tốc độ thay đổi:

Dữ liệu/hình/số/phần trăm + động từ + bởi
Giữa các trò chơi và cộng đồng, người tăng/giảm/tăng/tăng/giảm bởi

Để so sánh hai phần dữ liệu:

Các is là/cao hơn/thấp hơn/lớn hơn/nhỏ hơn so với
Cao hai lần/ba lần/bốn lần cao/lớn/lớn như
Mạnh là một nửa/một phần ba/một phần tư là cao/lớn/lớn như

Để mô tả sự thay đổi theo hướng:

Xu hướng đảo ngược/đi vào hướng ngược/thay đổi hướng

Để mô tả một ngoại lệ cho một xu hướng:

Mặc dù/mặc dù/mặc dù thực tế là, nhưng vẫn có một/tăng/giảm/tăng/giảm trong phạm vi

Để mô tả cách hai bộ dữ liệu liên quan đến nhau:

Có liên quan đến/liên kết với
Khi mức tăng/giảm, cũng vậy/làm
Khi… tăng/giảm,… cũng tăng/giảm

 

Tags: Writing, IELTS

 


Words used in Writing Task 1

Task 1 of the IELTS writing test often asks you to describe some data in a graph, chart or table. To do this effectively, you need to be able to describe changes and trends. The language you use to do this is important.

Here are some words and phrases that you can use to describe changes and trends in data:

To describe an overall trend:

Overall, there is a/an increase/decrease/rise/fall in…
The data shows a general/overall trend of…

To describe a specific trend:

The data/figure/number/percentage + verb…
There is a/an increase/decrease/rise/fall in…
Between… and …, the … increased/decreased/rose/fell…

To describe the rate of change:

The data/figure/number/percentage + verb + by…
Between… and …, the … increased/decreased/rose/fell by…

To compare two pieces of data:

The … is/are higher/lower/greater/smaller than…
… is twice/three times/four times as high/big/large as…
… is half/a third/a quarter as high/big/large as…

To describe a change in direction:

The trend reverses/goes into reverse/changes direction

To describe an exception to a trend:

Despite/In spite of/Despite the fact that…, there is a/an increase/decrease/rise/fall in…

To describe how two sets of data relate to each other:

… is correlated with/associated with…
As … increases/decreases, so does/do …
When … increases/decreases, … also increases/decreases

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider