145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing: Cấu trúc đề thi IELTS Writing – IELTS Writing test structure

Home - IELTS - IELTS Writing: Cấu trúc đề thi IELTS Writing – IELTS Writing test structure

IELTS Writing: Cấu trúc đề thi IELTS Writing – IELTS Writing test structure

IELTS Writing: Cấu trúc đề thi IELTS Writing – Hướng dẫn cấu trúc đề thi IELTS Writing bằng tiếng Việt, bao gồm các chủ đề thường gặp, các phương pháp làm bài và các câu hỏi để tham khảo.

(English below)

IELTS Writing: Cấu trúc đề thi IELTS Writing

Bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS được chia thành hai phần: Phần 1 và Phần 2.

Phần 1 là một nhiệm vụ mà bạn được trình bày với biểu đồ, bảng, biểu đồ hoặc sơ đồ và được yêu cầu mô tả, tóm tắt hoặc giải thích thông tin bằng từ ngữ của bạn. Bạn sẽ có 20 phút để hoàn thành nhiệm vụ này.

Phần 2 là một nhiệm vụ tiểu luận. Bạn sẽ được nhắc nhở và sẽ có 40 phút để viết một bài luận để trả lời lời nhắc.

Bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS được thiết kế để đánh giá khả năng giao tiếp của bạn bằng văn bản một cách hiệu quả. Bài kiểm tra được chia thành hai phần để cho phép đánh giá toàn diện hơn về các kỹ năng viết của bạn.

Phần 1 của bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS đánh giá khả năng tóm tắt, mô tả và giải thích thông tin của bạn. Nhiệm vụ này kiểm tra khả năng của bạn để chọn và báo cáo về các tính năng chính của một tập dữ liệu nhất định. Bạn sẽ được cho 20 phút để hoàn thành nhiệm vụ này.

Phần 2 của bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS đánh giá khả năng của bạn để viết một bài luận để đáp lại một lời nhắc nhất định. Lời nhắc sẽ cung cấp cho bạn một chủ đề cụ thể để viết về. Bạn sẽ có 40 phút để viết bài luận của bạn.

Bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS được ghi trên thang điểm 9. Điểm số được báo cáo trong toàn bộ và một nửa ban nhạc. Thang đo băng tần như sau:

9 – Người dùng chuyên gia

8 – Người dùng rất tốt

7 – Người dùng tốt

6 – Người dùng có thẩm quyền

5 – Người dùng khiêm tốn

4 – Người dùng giới hạn

3 – Người dùng cực kỳ hạn chế

2 – Người dùng không liên tục

1-Không phải người dùng

0 – Không thử bài kiểm tra

 

Tags: Writing, IELTS

 


IELTS Writing test structure

The IELTS Writing test is divided into two parts: Part 1 and Part 2.

Part 1 is a task where you are presented with a graph, table, chart or diagram and are asked to describe, summarise or explain the information in your own words. You will have 20 minutes to complete this task.

Part 2 is an essay task. You will be given a prompt and will have 40 minutes to write an essay in response to the prompt.

The IELTS Writing test is designed to assess your ability to communicate effectively in writing. The test is divided into two parts in order to allow for a more comprehensive assessment of your writing skills.

Part 1 of the IELTS Writing test assesses your ability to summarise, describe and explain information. This task tests your ability to select and report on the main features of a given data set. You will be given 20 minutes to complete this task.

Part 2 of the IELTS Writing test assesses your ability to write an essay in response to a given prompt. The prompt will provide you with a specific topic to write about. You will have 40 minutes to write your essay.

The IELTS Writing test is scored on a 9-band scale. Scores are reported in whole and half bands. The 9-band scale is as follows:

9 – Expert user

8 – Very good user

7 – Good user

6 – Competent user

5 – Modest user

4 – Limited user

3 – Extremely limited user

2 – Intermittent user

1 – Non-user

0 – Did not attempt the test

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider