145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing 2022 – IELTS Writing 2022

Home - IELTS - IELTS Writing 2022 – IELTS Writing 2022

IELTS Writing 2022 – IELTS Writing 2022

IELTS Writing 2022 – Hướng dẫn các bạn học sinh để làm bài thi IELTS Writing 2022 với các bài học, các lời khuyên và cẩm nang hữu ích.

(English below)

IELTS Writing 2022

IELTS writing 2022

Bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS được thiết kế để đánh giá khả năng giao tiếp của bạn bằng văn bản một cách hiệu quả, cho dù đó là cho mục đích học tập hay chung. Bài kiểm tra được chia thành hai phần: đào tạo học thuật và nói chung.

Bài kiểm tra viết học thuật dài 60 phút và có hai nhiệm vụ. Task 1 yêu cầu bạn viết tóm tắt biểu đồ hoặc biểu đồ (150 từ). Task 2 là một câu hỏi tiểu luận yêu cầu bạn thảo luận về một vấn đề hoặc lập luận (250 từ).

Bài kiểm tra viết đào tạo chung cũng dài 60 phút, nhưng chỉ có một nhiệm vụ. Bạn sẽ được yêu cầu viết một lá thư (150 từ).

Thành tích công việc

Người kiểm tra giải quyết tất cả các phần của nhiệm vụ với phản hồi được phát triển đầy đủ ở mức độ nào?

Gắn kết và sự gắn kết

Người kiểm tra tổ chức thông tin và ý tưởng một cách hợp lý ở mức độ nào? Người kiểm tra sử dụng các thiết bị gắn kết một cách thích hợp?

Tài nguyên từ vựng

Người kiểm tra sử dụng một loạt các từ vựng phù hợp với nhiệm vụ ở mức độ nào? Người kiểm tra có tránh lỗi về chính tả và ngữ pháp không?

Task 1

Nhiệm vụ đầu tiên là viết tóm tắt biểu đồ hoặc biểu đồ. Bạn sẽ có 20 phút để lập kế hoạch, viết và sửa đổi bài luận của bạn.

Để làm tốt nhiệm vụ này, bạn nên:

• Đọc kỹ hướng dẫn và đảm bảo bạn hiểu những gì bạn đang được yêu cầu làm.

• Bỏ qua biểu đồ hoặc biểu đồ để có được cái nhìn tổng quan về thông tin.

• Xác định các điểm chính và chi tiết hỗ trợ.

• Tổ chức ý tưởng của bạn một cách hợp lý.

• Viết một bài luận rõ ràng và súc tích.

• Chỉnh sửa và đọc lại bài luận của bạn về lỗi.

Task 2

Nhiệm vụ thứ hai là một câu hỏi tiểu luận yêu cầu bạn thảo luận về một vấn đề hoặc lập luận. Bạn sẽ có 40 phút để lập kế hoạch, viết và sửa đổi bài luận của bạn.

Để làm tốt nhiệm vụ này, bạn nên:

• Đọc kỹ hướng dẫn và đảm bảo bạn hiểu những gì bạn đang được yêu cầu làm.

• Động não các ý tưởng và tổ chức chúng thành một kế hoạch.

• Viết một bài luận rõ ràng và mạch lạc.

• Chỉnh sửa và đọc lại bài luận của bạn về lỗi.

 

Tags: Writing, IELTS

 


IELTS Writing 2022

IELTS Writing 2022

The IELTS Writing test is designed to assess your ability to communicate effectively in writing, whether it be for academic or general purposes. The test is divided into two sections: Academic and General Training.

The Academic Writing test is 60 minutes long and has two tasks. Task 1 requires you to write a summary of a graph or charts (150 words). Task 2 is an essay question that asks you to discuss an issue or argument (250 words).

The General Training Writing test is also 60 minutes long, but has only one task. You will be asked to write a letter (150 words).

Task Achievement

To what extent does the examinee address all parts of the task with a fully developed response?

Coherence and Cohesion

To what extent does the examinee logically organise the information and ideas? Does the examinee use cohesive devices appropriately?

Lexical Resource

To what extent does the examinee use a range of vocabulary appropriate to the task? Does the examinee avoid errors in spelling and grammar?

Task 1

The first task is to write a summary of a graph or charts. You will have 20 minutes to plan, write and revise your essay.

To do well on this task, you should:

• Read the instructions carefully and make sure you understand what you are being asked to do.

• Skim the graph or charts to get an overview of the information.

• Identify the main points and supporting details.

• Organise your ideas logically.

• Write a clear and concise essay.

• Edit and proofread your essay for errors.

Task 2

The second task is an essay question that asks you to discuss an issue or argument. You will have 40 minutes to plan, write and revise your essay.

To do well on this task, you should:

• Read the instructions carefully and make sure you understand what you are being asked to do.

• Brainstorm ideas and organise them into a plan.

• Write a clear and coherent essay.

• Edit and proofread your essay for errors.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider