145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Listening Test – Listening IELTS test

Home - IELTS - IELTS Listening Test – Listening IELTS test

IELTS Listening Test – Listening IELTS test

IELTS Listening Test – Prepare for Your IELTS Listening Exam with Our Comprehensive Guide and Practice Tests – Improve Your IELTS Listening Score Now!

(English below)

IELTS Listening Test

Nghe tiếng Anh có thể khó. IELTS, hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh cần thiết cho nhiều người nói tiếng Anh không phải là người bản ngữ muốn học hoặc làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh. Bài kiểm tra IELTS Listening là một trong bốn phần trong bài kiểm tra IELTS và nó có thể khó nhất đối với một số người tham gia thử nghiệm. Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn thành công trong bài kiểm tra IELTS Listening.

Bài kiểm tra IELTS Listening dài 30 phút và có 40 câu hỏi. Bạn sẽ nghe bốn bản ghi âm của người nói tiếng Anh bản địa và sau đó trả lời các câu hỏi về mỗi bản ghi âm. Các bản ghi âm sẽ bao gồm một cuộc trò chuyện giữa hai người, một đoạn độc thoại và một bài giảng.

Bạn sẽ có cơ hội nhìn vào các câu hỏi trước khi bạn nghe các bản ghi âm. Điều quan trọng là phải đọc các câu hỏi một cách cẩn thận để bạn biết bạn nên nghe thông tin nào.

Khi bạn nghe các bản ghi âm, ghi chú. Điều này sẽ giúp bạn nhớ thông tin quan trọng và nó cũng sẽ giúp bạn trả lời các câu hỏi.

Nghe các từ và cụm từ khóa. Các bản ghi âm sẽ chỉ được phát một lần, vì vậy bạn sẽ cần phải lắng nghe cẩn thận.

Nếu bạn không hiểu một từ, hãy cố gắng đoán ý nghĩa từ ngữ cảnh. Bạn cũng có thể tìm kiếm các từ trong một từ điển sau khi bạn đã hoàn thành bài kiểm tra nghe.

Cố gắng thư giãn và đừng lo lắng nếu bạn không hiểu mọi thứ. Chỉ cần làm tốt nhất có thể.

Mẹo IELTS Listening:

Thực hành nghe tiếng Anh mỗi ngày. Bạn có thể tìm thấy nhiều tài liệu nghe trên internet, chẳng hạn như báo cáo tin tức, nói chuyện TED và podcast.

Cách tốt nhất để cải thiện kỹ năng nghe của bạn là luyện tập càng nhiều càng tốt. Bạn càng lắng nghe, bạn càng trở nên hiểu tiếng Anh.

 

Tags: Listening, IELTS

 


Listening IELTS test

Listening to English can be hard. IELTS, the International English Language Testing System, is an English proficiency test that is required for many non-native English speakers who want to study or work in an English-speaking country. The IELTS Listening test is one of four sections on the IELTS test, and it can be the hardest for some test-takers. Here are some tips to help you succeed on the IELTS Listening test.

The IELTS Listening test is 30 minutes long and has 40 questions. You will listen to four recordings of native English speakers and then answer questions about each recording. The recordings will include a conversation between two people, a monologue, and a lecture.

You will have a chance to look at the questions before you listen to the recordings. It is important to read the questions carefully so that you know what information you should be listening for.

As you listen to the recordings, take notes. This will help you remember important information and it will also help you answer the questions.

Listen for key words and phrases. The recordings will be played only once, so you will need to listen carefully.

If you don’t understand a word, try to guess the meaning from the context. You can also look up words in a dictionary after you have finished the listening test.

Try to relax and don’t worry if you don’t understand everything. Just do the best you can.

IELTS Listening Tip:

Practice listening to English every day. You can find many listening materials on the internet, such as news reports, TED talks, and podcasts.

The best way to improve your listening skills is to practice as much as possible. The more you listen, the better you will become at understanding English.

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider