145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS – Tìm hiểu thời điểm thi IELTS – Time of IELTS test

Home - IELTS - IELTS – Tìm hiểu thời điểm thi IELTS – Time of IELTS test

IELTS – Tìm hiểu thời điểm thi IELTS – Time of IELTS test

IELTS – Tìm hiểu thời điểm thi IELTS – Tìm hiểu về thời điểm thi IELTS và các tùy chọn thi IELTS để có thể lựa chọn thời điểm thích hợp nhất cho bạn.

(English below)

IELTS – Tìm hiểu thời điểm thi IELTS

Bài kiểm tra của IELTS là một hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế được quản lý cùng với tổ chức kỳ thi địa phương của Đại học Cambridge, Hội đồng Anh và IDP Education Australia. IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới cho giáo dục đại học và di cư toàn cầu.

IELTS có sẵn ở hai định dạng thử nghiệm: đào tạo học tập và nói chung.

Bài kiểm tra học thuật phù hợp cho những người tham gia bài kiểm tra muốn học ở cấp đại học ở một quốc gia nói tiếng Anh hoặc những người cần đăng ký đăng ký chuyên nghiệp ở một quốc gia nói tiếng Anh. Bài kiểm tra đào tạo chung phù hợp cho những người tham gia thử nghiệm muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh (ví dụ: Anh, Úc, Canada, New Zealand) hoặc những người cần thực hiện đơn xin thị thực làm việc.

Bài kiểm tra IELTS có bốn thành phần: nghe, đọc, viết và nói. Tất cả các thành phần thử nghiệm là bắt buộc.

Các trình thử nghiệm được cho một điểm băng cho từng thành phần: nghe (phạm vi điểm băng tần = 0-9); Đọc (phạm vi điểm băng tần = 0-9); Viết (phạm vi điểm băng tần = 0-9); Phát biểu (phạm vi điểm của ban nhạc = 0-9). Tổng số điểm ban nhạc là trung bình của bốn điểm thành phần.

Thử nghiệm IELTS được cung cấp trong hai phiên bản: dựa trên giấy và được giao máy tính.

Bài kiểm tra IELTS dựa trên giấy được cung cấp tới bốn lần một tháng tại hơn 140 quốc gia. Bài kiểm tra được thực hiện tại một trung tâm thử nghiệm vào thứ bảy hoặc thứ năm.

Bài kiểm tra IELTS do máy tính giao được cung cấp tới hai lần một ngày, bảy ngày một tuần tại hơn 50 quốc gia. Các thử nghiệm được thực hiện trong một trung tâm thử nghiệm.

Những người tham gia thử nghiệm đang làm bài kiểm tra IELTS trên giấy sẽ nhận được kết quả của họ trong 13 ngày theo lịch. Những người tham gia thử nghiệm đang thực hiện bài kiểm tra IELTS do máy tính giao sẽ nhận được kết quả của họ trong 5-7 ngày theo lịch.

Phí kiểm tra IELTS là $ 235.

 

Tags: IELTS

 


Time of IELTS test

The IELTS test is an international English language testing system which is jointly managed by the University of Cambridge Local Examination Syndicate, British Council and IDP Education Australia. IELTS is the world’s most popular English language test for higher education and global migration.

IELTS is available in two test formats: Academic and General Training.

The Academic test is suitable for test takers who want to study at tertiary level in an English-speaking country or who need to register for professional registration in an English-speaking country. The General Training test is suitable for test takers who want to migrate to an English-speaking country (e.g., UK, Australia, Canada, New Zealand) or who need to do a Work Visa application.

The IELTS test has four components: Listening, Reading, Writing and Speaking. All test components are compulsory.

Test takers are given a band score for each component: Listening (band score range = 0-9); Reading (band score range = 0-9); Writing (band score range = 0-9); Speaking (band score range = 0-9). The total band score is the average of the four component scores.

The IELTS test is offered in two versions: Paper-based and Computer-delivered.

The Paper-based IELTS test is offered up to four times a month in over 140 countries. The test is conducted in a test centre on a Saturday or Thursday.

The Computer-delivered IELTS test is offered up to twice a day, seven days a week in over 50 countries. The test is conducted in a test centre.

Test takers who are taking the Paper-based IELTS test will receive their results in 13 calendar days. Test takers who are taking the Computer-delivered IELTS test will receive their results in 5-7 calendar days.

The IELTS test fee is USD$235.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider