145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Làm IELTS Trong Thời Gian Ngắn – IELTS time

Home - IELTS - Làm IELTS Trong Thời Gian Ngắn – IELTS time

Làm IELTS Trong Thời Gian Ngắn – IELTS time

Làm IELTS Trong Thời Gian Ngắn – Học cách làm IELTS trong thời gian ngắn và đạt kết quả cao trong kỳ thi IELTS.

(English below)

Làm IELTS Trong Thời Gian Ngắn

Thời gian IELTS là thời gian bạn phải hoàn thành bài kiểm tra IELTS. Điều quan trọng là sử dụng thời gian này một cách khôn ngoan để bạn có thể hoàn thành bài kiểm tra trong thời gian quy định.

Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần: nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần có giới hạn thời gian khác nhau và bạn phải hoàn thành cả bốn phần trong tổng số thời gian IELTS là 2 giờ 45 phút.

Lắng nghe: 30 phút
Đọc: 60 phút
Viết: 60 phút
Nói: 11 phút14 phút

Bạn sẽ có một phút để đọc hướng dẫn cho từng phần trước khi thời gian bắt đầu. Bạn cũng sẽ có một phút ở cuối mỗi phần để kiểm tra công việc của bạn.

Điều quan trọng là tăng tốc bản thân trong bài kiểm tra IELTS để bạn có thể hoàn thành tất cả bốn phần trong thời gian quy định. Dưới đây là một số mẹo về cách sử dụng thời gian IELTS của bạn một cách khôn ngoan:

-Listen đến các bản ghi âm một cách cẩn thận và ghi chú trong khi bạn nghe.

-Nreet các câu hỏi cho từng phần trước khi bạn bắt đầu. Điều này sẽ giúp bạn tập trung vào những gì bạn cần làm.

-Work trên một phần tại một thời điểm và don di chuyển sang phần tiếp theo cho đến khi bạn hoàn thành phần bạn đang làm việc.

-Có thời gian của bạn cho mỗi phần. Cho phép bản thân có nhiều thời gian hơn cho các phần có giá trị nhiều điểm hơn.

-Sử dụng bất kỳ thời gian nào bạn có ở cuối mỗi phần để kiểm tra công việc của bạn.

-Nếu bạn hoàn thành một phần trước khi hết thời gian, hãy sử dụng thêm thời gian đó để xem xét công việc của bạn hoặc nghỉ trước khi bắt đầu phần tiếp theo.

Bằng cách làm theo các mẹo này, bạn có thể sử dụng thời gian IELTS của mình một cách khôn ngoan và tối đa hóa cơ hội nhận được điểm số bạn cần.

 

Tags: IELTS

 


IELTS time

IELTS time is the time you have to complete the IELTS test. It is important to use this time wisely so that you can complete the test in the allotted time.

The IELTS test is divided into four sections: Listening, Reading, Writing, and Speaking. Each section has a different time limit, and you must complete all four sections within the total IELTS time of 2 hours and 45 minutes.

Listening: 30 minutes
Reading: 60 minutes
Writing: 60 minutes
Speaking: 11–14 minutes

You will have one minute to read the instructions for each section before the time starts. You will also have one minute at the end of each section to check your work.

It is important to pace yourself during the IELTS test so that you can complete all four sections within the allotted time. Here are some tips for how to use your IELTS time wisely:

-Listen to the audio recordings carefully and take notes while you listen.

-Read the questions for each section before you start. This will help you focus on what you need to do.

-Work on one section at a time and don’t move on to the next section until you have finished the one you are working on.

-Budget your time for each section. Allow yourself more time for the sections that are worth more points.

-Use any extra time you have at the end of each section to check your work.

-If you finish a section before the time is up, use that extra time to review your work or take a break before starting the next section.

By following these tips, you can use your IELTS time wisely and maximize your chances of getting the score you need.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider