145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Task 1: Cấu trúc và Cách trả lời – Task structure 1

Home - IELTS - IELTS Task 1: Cấu trúc và Cách trả lời – Task structure 1

IELTS Task 1: Cấu trúc và Cách trả lời – Task structure 1

IELTS Task 1: Cấu trúc và Cách trả lời – Hướng dẫn cụ thể về cách trả lời các bài thi IELTS Task 1 để đạt điểm cao hơn.

(English below)

IELTS Task 1: Cấu trúc và Cách trả lời

Task 1 là phần đầu tiên của bài kiểm tra viết đào tạo chung của IELTS. Đây cũng là phần đầu tiên của bài kiểm tra viết học thuật IELTS. Task 1 luôn là một lá thư, mà bạn được yêu cầu viết để đáp lại một tình huống nhất định. Trong cả đào tạo học thuật và nói chung, bạn sẽ được yêu cầu viết một lá thư ít nhất 150 từ.

Bức thư có thể là cá nhân, bán chính thức hoặc trang trọng theo phong cách.

Câu hỏi chữ 1 của nhiệm vụ thường được chia thành ba loại:

Bạn được yêu cầu viết một lá thư để đáp lại một tình huống nhất định.

Bạn được yêu cầu viết một lá thư để đáp lại một vấn đề nhất định.

Bạn được yêu cầu viết một lá thư đưa ra một yêu cầu.

Trong bài kiểm tra viết đào tạo chung của IELTS, Task 1 được tạo thành từ hai câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên có giá trị 25% điểm cho Task 1 và câu hỏi thứ hai trị giá 75% điểm cho Task 1.

Trong bài kiểm tra viết học thuật của IELTS, Task 1 được tạo thành từ ba câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên có giá trị 20% điểm cho Task 1, câu hỏi thứ hai trị giá 40% điểm cho Task 1 và câu hỏi thứ ba trị giá 40% điểm cho Task 1.

Các tiêu chí đánh dấu cho Task 1 là giống nhau cho cả bài kiểm tra đào tạo học thuật và chung .Task 1 được đánh dấu theo bốn tiêu chí:

Thành tích công việc

Gắn kết và sự gắn kết

Tài nguyên từ vựng

Phạm vi ngữ pháp và độ chính xác

Thành tích công việc

Tiêu chí thành tích nhiệm vụ đánh giá liệu bạn đã trả lời câu hỏi được hỏi. Để có được điểm số cao cho thành tích nhiệm vụ, bạn cần phải:

Trả lời đầy đủ câu hỏi

trình bày một phản hồi được phát triển đầy đủ

Sử dụng một loạt các từ vựng phù hợp với nhiệm vụ

Sử dụng một loạt các cấu trúc câu

Tổ chức ý tưởng của bạn một cách hợp lý

Gắn kết và sự gắn kết

Tiêu chí gắn kết và gắn kết đánh giá sự rõ ràng của bài viết của bạn. Để có được điểm số cao cho sự gắn kết, bài viết của bạn phải dễ đọc và làm theo. Để có được điểm số cao cho sự gắn kết, bài viết của bạn phải hợp lý và mạch lạc.

Tài nguyên từ vựng

Tiêu chí tài nguyên từ vựng đánh giá phạm vi và độ chính xác của từ vựng của bạn. Để có được điểm số cao cho tài nguyên từ vựng, bạn cần phải:

Sử dụng một loạt các từ vựng phù hợp với nhiệm vụ

sử dụng một loạt các từ vựng một cách chính xác

Sử dụng một loạt các từ vựng linh hoạt

Phạm vi ngữ pháp và độ chính xác

Phạm vi ngữ pháp và tiêu chí chính xác đánh giá phạm vi và độ chính xác của ngữ pháp của bạn. Để có được điểm số cao cho phạm vi ngữ pháp và độ chính xác, bạn cần phải:

Sử dụng một loạt các cấu trúc ngữ pháp phù hợp với nhiệm vụ

sử dụng một loạt các cấu trúc ngữ pháp một cách chính xác

Sử dụng một loạt các cấu trúc ngữ pháp một cách linh hoạt

 

Tags: IELTS

 


Task structure 1

Task 1 is the first section of the IELTS General Training Writing test. It is also the first section of the IELTS Academic Writing test. Task 1 is always a letter, which you are required to write in response to a given situation. In both Academic and General Training, you will be asked to write a letter of at least 150 words.

The letter may be personal, semi-formal or formal in style.

Task 1 letter questions are usually divided into three types:

You are required to write a letter in response to a given situation.

You are required to write a letter in response to a given problem.

You are required to write a letter making a request.

In the IELTS General Training Writing test, Task 1 is made up of two questions. The first question is worth 25% of the marks for Task 1 and the second question is worth 75% of the marks for Task 1.

In the IELTS Academic Writing test, Task 1 is made up of three questions. The first question is worth 20% of the marks for Task 1, the second question is worth 40% of the marks for Task 1, and the third question is worth 40% of the marks for Task 1.

The marking criteria for Task 1 are the same for both the Academic and General Training tests.Task 1 is marked on four criteria:

Task Achievement

Coherence and Cohesion

Lexical Resource

Grammatical Range and Accuracy

Task Achievement

The Task Achievement criterion assesses whether you have answered the question that was asked. In order to get a high score for Task Achievement, you need to:

fully answer the question

present a fully developed response

use a range of vocabulary appropriate to the task

use a range of sentence structures

organise your ideas logically

Coherence and Cohesion

The Coherence and Cohesion criterion assesses the clarity of your writing. In order to get a high score for Cohesion, your writing must be easy to read and follow. In order to get a high score for Coherence, your writing must be logical and coherent.

Lexical Resource

The Lexical Resource criterion assesses the range and accuracy of your vocabulary. In order to get a high score for Lexical Resource, you need to:

use a range of vocabulary appropriate to the task

use a range of vocabulary accurately

use a range of vocabulary flexibly

Grammatical Range and Accuracy

The Grammatical Range and Accuracy criterion assesses the range and accuracy of your grammar. In order to get a high score for Grammatical Range and Accuracy, you need to:

use a range of grammar structures appropriate to the task

use a range of grammar structures accurately

use a range of grammar structures flexibly

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider