145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Speaking Part 2 Topic Work – IELTS Speaking Part 2 Topic Work Work

Home - IELTS - IELTS Speaking Part 2 Topic Work – IELTS Speaking Part 2 Topic Work Work

IELTS Speaking Part 2 Topic Work – IELTS Speaking Part 2 Topic Work Work

IELTS Speaking Part 2 Topic Work – Những bài tập về chủ đề nói trong phần 2 của IELTS – Hãy cùng tìm hiểu về các chủ đề nói trong phần 2 của IELTS và trang bị cho bản thân bạn những kiến thức về IELTS để đạt điểm cao hơn!

(English below)

IELTS Speaking Part 2 Topic Work

IELTS Speaking PHẦN 2 Chủ đề: Công việc

Công việc có thể là một chủ đề khó nói trong IELTS Speaking phần 2 bởi vì có rất nhiều khía cạnh khác nhau với nó. Bạn có thể được hỏi về công việc hiện tại của bạn, hoặc một công việc bạn muốn có trong tương lai. Bạn cũng có thể được hỏi về kinh nghiệm của bạn trong lực lượng lao động, hoặc về cách công việc ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn.

Bất kể câu hỏi là gì, bạn sẽ cần có khả năng nói trôi chảy và tự tin về công việc để có được điểm số tốt. Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn chuẩn bị cho chủ đề này.

1. Suy nghĩ về các công việc hiện tại hoặc quá khứ của bạn

Bước đầu tiên là suy nghĩ về các công việc hiện tại hoặc quá khứ của bạn. Bạn thích gì về họ? Bạn đã không thích điều gì? Những khía cạnh thách thức nhất là gì?

Bạn cũng nên nghĩ về bất kỳ công việc nào bạn muốn có trong tương lai. Khát vọng nghề nghiệp của bạn là gì? Bạn thấy mình đang làm công việc gì?

2. Lập danh sách từ vựng

Khi bạn có một số ý tưởng về chủ đề này, bạn có thể bắt đầu lập một danh sách từ vựng. Điều này sẽ bao gồm các từ và cụm từ liên quan đến công việc, chẳng hạn như ‘công việc,‘ nghề nghiệp, ‘nhà tuyển dụng,‘ nhân viên, ‘nơi làm việc,‘ đồng nghiệp, v.v.

Bạn cũng nên nghĩ về bất kỳ từ vựng nào khác mà bạn có thể cần, chẳng hạn như các từ để mô tả các loại công việc khác nhau hoặc cảm xúc của bạn về công việc.

3. Thực hành nói

Một khi bạn có một số từ vựng, bạn có thể bắt đầu thực hành nói về công việc. Bạn có thể làm điều này với một người bạn hoặc thành viên gia đình, hoặc bạn có thể tự mình thực hành.

Một số điều bạn có thể nói đến bao gồm:

-Có công việc hiện tại hoặc quá khứ của bạn

-Kinh nghiệm của bạn trong lực lượng lao động

-Công việc ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn như thế nào

-Có nguyện vọng nghề nghiệp của bạn

-Có cảm xúc của bạn về công việc

4. Hãy chuẩn bị cho các câu hỏi

Trong IELTS Speaking Phần 2, bạn sẽ được cấp thẻ nhanh với một câu hỏi về nó. Bạn sẽ có một phút để chuẩn bị câu trả lời của mình, và sau đó bạn sẽ cần nói trong hai phút.

Câu hỏi có thể là về công việc hiện tại của bạn, hoặc một công việc bạn muốn có trong tương lai. Bạn cũng có thể được hỏi về kinh nghiệm của bạn trong lực lượng lao động, hoặc công việc ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn như thế nào.

Bất kể câu hỏi là gì, bạn nên chuẩn bị trả lời nó một cách tự tin và trôi chảy.

5. Nói với tốc độ tự nhiên

Khi bạn đang nói về công việc, điều quan trọng là phải nói với tốc độ tự nhiên. Điều này có nghĩa là bạn không nên nói quá nhanh hoặc quá chậm. Bạn cũng nên cố gắng thay đổi tốc độ của bạn, để bạn không nói với cùng tốc độ mọi lúc.

6. Sử dụng một loạt các ngữ pháp

Khi bạn đang nói về công việc, bạn nên cố gắng sử dụng một loạt các cấu trúc ngữ pháp khác nhau. Điều này sẽ cho thấy giám khảo rằng bạn có một mức độ tốt của tiếng Anh.

Một số điều bạn có thể cố gắng bao gồm là:

-Present đơn giản và liên tục để mô tả công việc hiện tại của bạn

-Cast đơn giản và liên tục để mô tả các công việc trong quá khứ

-Các hoàn hảo để nói về trải nghiệm của bạn

-Tôi để nói về kế hoạch tương lai của bạn

7. Sử dụng một loạt các từ vựng

Khi bạn đang nói về công việc, bạn nên cố gắng sử dụng một loạt các từ vựng khác nhau. Điều này sẽ cho thấy giám khảo rằng bạn có một mức độ tốt của tiếng Anh.

Một số điều bạn có thể cố gắng bao gồm là:

-Những từ khác nhau để nói về công việc, chẳng hạn như ‘công việc,‘ nghề nghiệp, ‘nhà tuyển dụng,‘ nhân viên, ’nơi làm việc, và‘ đồng nghiệp

– Những từ để mô tả các loại công việc khác nhau

– Từ để mô tả cảm xúc của bạn về công việc

8. Hãy nhiệt tình

Khi bạn đang nói về công việc, điều quan trọng là nghe có vẻ nhiệt tình. Điều này sẽ cho thấy giám khảo rằng bạn quan tâm đến chủ đề này.

9. Đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan

Khi bạn đang nói về công việc, điều quan trọng là đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan đến câu hỏi. Điều này có nghĩa là bạn không nên nói về các chủ đề không liên quan.

10. Kết thúc câu trả lời của bạn

Khi bạn đã nói xong, điều quan trọng là phải hoàn thành câu trả lời của bạn. Điều này có nghĩa là bạn không nên ngừng nói ở giữa câu trả lời của bạn. Bạn nên cố gắng kết thúc với một hoặc hai câu tóm tắt câu trả lời của bạn.

 

Tags: Speaking, IELTS

 


IELTS Speaking Part 2 Topic Work Work

IELTS Speaking Part 2 Topic: Work

Work can be a difficult topic to speak about in IELTS Speaking Part 2 because there are so many different aspects to it. You might be asked about your current job, or a job you would like to have in the future. You could also be asked about your experience in the workforce, or about how work affects your life.

No matter what the question is, you will need to be able to speak fluently and confidently about work in order to get a good score. Here are some tips to help you prepare for this topic.

1. Think about your current or past jobs

The first step is to think about your current or past jobs. What did you like about them? What did you dislike? What were the most challenging aspects?

You should also think about any job you would like to have in the future. What are your career aspirations? What kind of work do you see yourself doing?

2. Make a list of vocabulary

Once you have some ideas about the topic, you can start to make a list of vocabulary. This will include words and phrases related to work, such as ‘job’, ‘career’, ‘employer’, ‘employee’, ‘workplace’, ‘colleagues’, and so on.

You should also think about any other vocabulary you might need, such as words to describe different types of work, or your feelings about work.

3. Practice speaking

Once you have some vocabulary, you can start to practice speaking about work. You can do this with a friend or family member, or you can practice by yourself.

Some things you could talk about include:

-Your current or past jobs

-Your experience in the workforce

-How work affects your life

-Your career aspirations

-Your feelings about work

4. Be prepared for questions

In IELTS Speaking Part 2, you will be given a prompt card with a question on it. You will have one minute to prepare your answer, and then you will need to speak for two minutes.

The question might be about your current job, or a job you would like to have in the future. You could also be asked about your experience in the workforce, or how work affects your life.

No matter what the question is, you should be prepared to answer it confidently and fluently.

5. Speak at a natural pace

When you are speaking about work, it is important to speak at a natural pace. This means you should not speak too fast or too slow. You should also try to vary your pace, so that you are not speaking at the same speed all the time.

6. Use a range of grammar

When you are speaking about work, you should try to use a range of different grammar structures. This will show the examiner that you have a good level of English.

Some things you could try to include are:

-Present simple and continuous for describing your current job

-Past simple and continuous for describing past jobs

-Present perfect for talking about your experience

-Will for talking about your future plans

7. Use a range of vocabulary

When you are speaking about work, you should try to use a range of different vocabulary. This will show the examiner that you have a good level of English.

Some things you could try to include are:

-Different words for talking about work, such as ‘job’, ‘career’, ‘employer’, ‘employee’, ‘workplace’, and ‘colleagues’

– Words to describe different types of work

– Words to describe your feelings about work

8. Be enthusiastic

When you are speaking about work, it is important to sound enthusiastic. This will show the examiner that you are interested in the topic.

9. Make sure your answer is relevant

When you are speaking about work, it is important to make sure your answer is relevant to the question. This means you should not talk about unrelated topics.

10. Finish your answer

When you have finished speaking, it is important to finish your answer. This means you should not just stop talking in the middle of your answer. You should try to finish with a sentence or two that summarises your answer.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider