145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Entrance Test – Input IELTS tests

Home - IELTS - IELTS Entrance Test – Input IELTS tests

IELTS Entrance Test – Input IELTS tests

IELTS Entrance Test – Get the Best Tips to Pass IELTS Entrance Test and Improve Your English Language Skills – Learn How to Prepare for IELTS Entrance Test and Get the Best Results

(English below)

IELTS Entrance Test

Các bài kiểm tra IELTS đầu vào là một phần quan trọng của kỳ thi IELTS. Họ giúp đảm bảo rằng bạn có thể hiểu và sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh một cách chính xác và trôi chảy.

Kiểm tra đầu vào IELTS bao gồm hai phần: bài kiểm tra nghe và kiểm tra đọc.

Bài kiểm tra nghe được thiết kế để đánh giá khả năng hiểu tiếng Anh của bạn. Nó được chia thành bốn phần, mỗi phần có 10 câu hỏi.

Phần đầu tiên kiểm tra khả năng của bạn để hiểu các cuộc trò chuyện ngắn, hàng ngày. Phần thứ hai kiểm tra khả năng của bạn để hiểu các cuộc hội thoại dài hơn, chẳng hạn như bài giảng hoặc nói chuyện.

Phần thứ ba kiểm tra khả năng của bạn để hiểu một loạt các điểm nhấn và phương ngữ khác nhau. Phần thứ tư kiểm tra khả năng của bạn để hiểu một loạt các giọng nói khác nhau, bao gồm cả những giọng nói có điểm nhấn trong khu vực khác nhau.

Bài kiểm tra đọc được thiết kế để đánh giá khả năng đọc và hiểu tiếng Anh bằng văn bản của bạn. Nó được chia thành ba phần, mỗi phần có 20 câu hỏi.

Phần đầu tiên kiểm tra khả năng đọc và hiểu một loạt các văn bản khác nhau, bao gồm tiểu thuyết, phi hư cấu và thơ. Phần thứ hai kiểm tra khả năng đọc và hiểu một loạt các văn bản học thuật khác nhau, chẳng hạn như bài báo, bài tiểu luận và báo cáo.

Phần thứ ba kiểm tra khả năng đọc và hiểu một loạt các văn bản liên quan đến công việc khác nhau, chẳng hạn như quảng cáo việc làm, hướng dẫn và hướng dẫn sử dụng.

Để đảm bảo rằng bạn được chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra đầu vào của IELTS, điều quan trọng là phải làm quen với các loại câu hỏi thường được hỏi.

Dưới đây là một số ví dụ về các câu hỏi mà bạn có thể được hỏi trong bài kiểm tra nghe:

• Người nói nói gì về…?

• Người nói có nghĩa là gì khi họ nói?

• Người nói cảm thấy gì về việc?

• Người nói phản ứng với thế nào?

• Người nói nghĩ gì về việc?

Và đây là một số ví dụ về các câu hỏi mà bạn có thể được hỏi trong bài kiểm tra đọc:

• Văn bản nói gì về…?

• Văn bản có nghĩa là gì khi nó nói?

• Văn bản ngụ ý gì về…?

• Tác giả cảm thấy thế nào về…?

• Ý kiến ​​của tác giả về vấn đề của người Viking là gì?

Để đảm bảo rằng bạn được chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra đầu vào của IELTS, điều quan trọng là phải thực hành với một loạt các bài kiểm tra thực hành IELTS khác nhau.

Bằng cách làm quen với các loại câu hỏi thường được hỏi, bạn sẽ có thể cải thiện các kỹ năng làm bài kiểm tra và tăng cường sự tự tin của bạn.

 

Tags: IELTS

 


Input IELTS tests

Input IELTS tests are an important part of the IELTS exam. They help to ensure that you are able to understand and use the English language accurately and fluently.

The IELTS input test consists of two parts: the listening test and the reading test.

The listening test is designed to assess your ability to understand spoken English. It is divided into four sections, each with 10 questions.

The first section tests your ability to understand short, everyday conversations. The second section tests your ability to understand longer conversations, such as lectures or talks.

The third section tests your ability to understand a range of different accents and dialects. The fourth section tests your ability to understand a range of different voices, including those with different regional accents.

The reading test is designed to assess your ability to read and understand written English. It is divided into three sections, each with 20 questions.

The first section tests your ability to read and understand a range of different texts, including fiction, non-fiction, and poetry. The second section tests your ability to read and understand a range of different academic texts, such as articles, essays, and reports.

The third section tests your ability to read and understand a range of different work-related texts, such as job advertisements, instructions, and manuals.

To ensure that you are well-prepared for the IELTS input test, it is important to familiarise yourself with the types of questions that are typically asked.

Here are some examples of questions that you may be asked in the listening test:

• What does the speaker say about…?

• What does the speaker mean when they say…?

• What does the speaker feel about…?

• How does the speaker react to…?

• What does the speaker think about…?

And here are some examples of questions that you may be asked in the reading test:

• What does the text say about…?

• What does the text mean when it says…?

• What does the text imply about…?

• How does the author feel about…?

• What is the author’s opinion of…?

To ensure that you are well-prepared for the IELTS input test, it is important to practise with a range of different IELTS practice tests.

By familiarising yourself with the types of questions that are typically asked, you will be able to improve your test-taking skills and boost your confidence.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider