145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Cách làm bài Writing IELTS – How to do Writing IELTS

Home - IELTS - Cách làm bài Writing IELTS – How to do Writing IELTS

Cách làm bài Writing IELTS – How to do Writing IELTS

Cách làm bài Writing IELTS – Hướng dẫn học tập và làm bài Writing IELTS chuẩn để đạt kết quả tốt nhất.

(English below)

Cách làm bài Writing IELTS

Bạn đang tìm kiếm lời khuyên về cách cải thiện điểm số IELTS của mình? Nếu vậy, thì bạn đã đến đúng nơi!

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một số lời khuyên thiết yếu về cách viết cho IELTS, bao gồm cách cấu trúc bài luận của bạn và cách sử dụng nhiều loại câu.

Nhưng trước khi chúng ta tham gia vào đó, trước tiên, hãy để xem xét bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS là gì.

Bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS là gì?

Bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS được thiết kế để đánh giá khả năng viết tiếng Anh học thuật của bạn.

Có hai nhiệm vụ trong bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS:

Task 1: Bạn sẽ được trình bày một biểu đồ, bảng, biểu đồ hoặc sơ đồ và được yêu cầu viết tóm tắt thông tin trong khoảng 150 từ.

Task 2: Bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận để đáp lại quan điểm, lập luận hoặc vấn đề. Bạn sẽ phải thảo luận về vấn đề này và trình bày một lập luận hỗ trợ cho ý kiến ​​của bạn.

Trong cả Task 1 và Task 2, bạn sẽ cần viết ít nhất 250 từ.

IELTS writing lời khuyên

Bây giờ bạn đã biết bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS là gì, hãy để xem một số lời khuyên về cách viết cho IELTS.

1. Chú ý đến các hướng dẫn nhiệm vụ

Một trong những điều quan trọng nhất cần làm khi viết cho IELTS là chú ý đến các hướng dẫn nhiệm vụ.

Đối với Task 1, bạn sẽ cần viết tóm tắt thông tin trong biểu đồ, bảng, biểu đồ hoặc sơ đồ. Đảm bảo bao gồm tất cả các thông tin quan trọng và viết không quá 150 từ.

Đối với Task 2, bạn sẽ cần viết một bài luận để đáp lại vấn đề đã cho. Bạn sẽ cần trình bày ý kiến ​​của bạn và hỗ trợ nó với các ví dụ và bằng chứng. Hãy chắc chắn để viết ít nhất 250 từ.

2. Lập kế hoạch bài luận của bạn

Trước khi bạn bắt đầu viết bài luận của mình, nó rất quan trọng để lên kế hoạch cho nó.

Dành vài phút để suy nghĩ về vấn đề và ý kiến ​​của bạn là gì. Sau đó, lập một danh sách các điểm bạn muốn đưa vào bài luận của bạn.

Tổ chức điểm của bạn theo một thứ tự hợp lý và đảm bảo bao gồm các bằng chứng và ví dụ để hỗ trợ họ.

3. Viết giới thiệu và kết luận rõ ràng

Giới thiệu và kết luận của bạn là những phần quan trọng trong bài luận của bạn.

Trong phần giới thiệu của bạn, bạn nên trình bày vấn đề và ý kiến ​​của bạn. Hãy chắc chắn để viết một tuyên bố luận án rõ ràng nêu rõ bài luận của bạn sẽ là gì.

Trong kết luận của bạn, bạn nên tóm tắt các điểm chính của bạn và khôi phục ý kiến ​​của bạn.

4. Sử dụng nhiều loại câu khác nhau

Để có được điểm số cao trong bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS, bạn cần cho thấy rằng bạn có thể sử dụng nhiều loại câu.

Sử dụng các câu đơn giản, hợp chất và phức tạp để làm cho bài viết của bạn thú vị hơn.

5. Sử dụng nhiều loại từ vựng

Để có được điểm số cao trong bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS, bạn cần cho thấy rằng bạn có một loạt từ vựng tốt.

Tránh sử dụng cùng một từ nhiều lần. Thay vào đó, hãy cố gắng sử dụng các từ khác nhau để diễn tả cùng một ý tưởng.

6. Chỉnh sửa và đọc lại bài luận của bạn

Khi bạn đã viết xong bài luận của mình, hãy dành vài phút để chỉnh sửa và đọc lại nó.

Kiểm tra các lỗi ngữ pháp và chính tả và đảm bảo rằng bài luận của bạn được tổ chức tốt.

Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn sẽ đang trên đường đạt điểm cao trong bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS!

 

Tags: Writing, IELTS

 


How to do Writing IELTS

Are you looking for tips on how to improve your IELTS writing score? If so, then you’ve come to the right place!

In this article, we’ll give you some essential tips on how to write for IELTS, including how to structure your essay and how to use a variety of sentence types.

But before we get into that, let’s first take a look at what the IELTS writing test is all about.

What is the IELTS Writing Test?

The IELTS writing test is designed to assess your ability to write academic English.

There are two tasks in the IELTS writing test:

Task 1: You will be presented with a graph, table, chart, or diagram and asked to write a summary of the information in about 150 words.

Task 2: You will be asked to write an essay in response to a point of view, argument, or problem. You will have to discuss the issue and present an argument in support of your opinion.

In both task 1 and task 2, you will need to write at least 250 words.

IELTS Writing Tips

Now that you know what the IELTS writing test is all about, let’s take a look at some tips on how to write for IELTS.

1. Pay attention to the task instructions

One of the most important things to do when writing for IELTS is to pay attention to the task instructions.

For task 1, you will need to write a summary of the information in the graph, table, chart, or diagram. Make sure to include all the important information and write no more than 150 words.

For task 2, you will need to write an essay in response to the given issue. You will need to present your opinion and support it with examples and evidence. Make sure to write at least 250 words.

2. Plan your essay

Before you start writing your essay, it’s important to plan it out.

Take a few minutes to think about the issue and what your opinion is. Then, make a list of the points you want to include in your essay.

Organize your points in a logical order and make sure to include evidence and examples to support them.

3. Write a clear introduction and conclusion

Your introduction and conclusion are important parts of your essay.

In your introduction, you should present the issue and your opinion. Make sure to write a clear thesis statement that states what your essay will be about.

In your conclusion, you should summarize your main points and restate your opinion.

4. Use a variety of sentence types

To get a high score on the IELTS writing test, you need to show that you can use a variety of sentence types.

Use simple, compound, and complex sentences to make your writing more interesting.

5. Use a variety of vocabulary

To get a high score on the IELTS writing test, you need to show that you have a good range of vocabulary.

Avoid using the same words over and over again. Instead, try to use different words to express the same idea.

6. Edit and proofread your essay

Once you’ve finished writing your essay, take a few minutes to edit and proofread it.

Check for grammar and spelling errors and make sure that your essay is well-organized.

By following these tips, you’ll be on your way to getting a high score on the IELTS writing test!

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider