145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Cách Tự Học IELTS Tại Nhà – How to self -study IELTS at home

Home - IELTS - Cách Tự Học IELTS Tại Nhà – How to self -study IELTS at home

Cách Tự Học IELTS Tại Nhà – How to self -study IELTS at home

Cách Tự Học IELTS Tại Nhà – Học cách tự học IELTS tại nhà, với những bài học, bài tập và các kĩ thuật học tập hiệu quả nhất.

(English below)

Cách Tự Học IELTS Tại Nhà

Giả sử rằng bạn muốn một bài viết dựa trên mẹo về cách tự học tại nhà:

IELTS, hoặc hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra được sử dụng để đo lường một khả năng sử dụng và hiểu ngôn ngữ tiếng Anh. IELTS là cần thiết cho những người muốn học tại một trường đại học nơi tiếng Anh là ngôn ngữ hướng dẫn chính và cũng thường được yêu cầu việc làm ở các quốc gia nói tiếng Anh. Bài kiểm tra IELTS có bốn phần: đọc, viết, nghe và nói. Mỗi phần có giá trị tối đa 25 điểm, với tổng số điểm có thể là 100.

Nhiều người chọn tham gia các lớp IELTS để chuẩn bị cho bài kiểm tra, nhưng các lớp học có thể tốn kém và có thể không có sẵn trong khu vực của bạn. Nếu bạn không thể tham gia các lớp IELTS, hoặc nếu bạn muốn bổ sung bài tập của mình bằng cách học thêm, có nhiều cách bạn có thể chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS tại nhà.

Dưới đây là một số lời khuyên về cách tự học tại nhà:

1. Bước đầu tiên là làm quen với định dạng thử nghiệm IELTS. Bạn có thể làm điều này bằng cách đọc trang web IELTS chính thức và làm quen với các loại câu hỏi sẽ được hỏi trong mỗi phần của bài kiểm tra. Đó cũng là một ý tưởng tốt để thực hiện một số bài kiểm tra thực hành để bạn có thể cảm nhận được thời gian của bài kiểm tra và các loại câu hỏi mà bạn sẽ được hỏi.

2. Khi bạn đã quen thuộc với định dạng thử nghiệm, bạn có thể bắt đầu tập trung vào các phần cụ thể. Nếu bạn yếu trong một phần cụ thể, chẳng hạn như lắng nghe hoặc viết, bạn có thể muốn dành nhiều thời gian hơn để nghiên cứu phần đó. Có một số tài nguyên trực tuyến có thể giúp bạn tập trung vào các phần cụ thể, bao gồm các bài kiểm tra thực hành, câu hỏi mẫu và các mẹo từ những người làm bài kiểm tra khác.

3. Ngoài việc tập trung vào các phần cụ thể, điều quan trọng là phải làm quen với các loại câu hỏi sẽ được hỏi trong mỗi phần. Ví dụ, trong phần đọc, bạn sẽ được hỏi nhiều lựa chọn, câu trả lời ngắn và câu hỏi tiểu luận. Mỗi loại câu hỏi đòi hỏi một cách tiếp cận khác nhau, vì vậy điều quan trọng là phải hiểu những gì đang được hỏi trước khi bạn bắt đầu trả lời câu hỏi.

4. Một mẹo quan trọng khác là thực hành các kỹ năng tiếng Anh của bạn càng nhiều càng tốt. Điều này bao gồm đọc, viết, nghe và nói. Bạn càng luyện tập, bạn sẽ càng thoải mái với ngôn ngữ và cơ hội của bạn tốt hơn trong bài kiểm tra IELTS. Một cách để thực hành các kỹ năng tiếng Anh của bạn là tìm một đối tác nói tiếng Anh hoặc tham gia một nhóm trò chuyện tiếng Anh.

5. Cuối cùng, điều quan trọng là duy trì động lực và tập trung vào mục tiêu của bạn là vượt qua bài kiểm tra IELTS. Học tập cho IELTS có thể là một thách thức, nhưng điều quan trọng là phải nhớ tại sao bạn lại làm bài kiểm tra và mục tiêu của bạn là gì. Nếu bạn cần trợ giúp duy trì động lực, có một số diễn đàn trực tuyến và các nhóm hỗ trợ cho những người làm bài kiểm tra IELTS có thể cung cấp lời khuyên và hỗ trợ.

Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể tự học cho bài kiểm tra IELTS tại nhà và cải thiện cơ hội vượt qua bài kiểm tra.

 

Tags: IELTS

 


How to self -study IELTS at home

Assuming that you want a tips-based article on how to self-study IELTS at home:

IELTS, or the International English Language Testing System, is a test that is used to measure one’s ability to use and understand the English language. IELTS is required for those who wish to study at a university where English is the primary language of instruction, and is also often required for employment in English-speaking countries. The IELTS test has four sections: reading, writing, listening, and speaking. Each section is worth a maximum of 25 points, for a total possible score of 100.

Many people choose to take IELTS classes in order to prepare for the test, but classes can be expensive and may not be available in your area. If you cannot take IELTS classes, or if you want to supplement your classwork with extra studying, there are many ways that you can prepare for the IELTS test at home.

Here are some tips on how to self-study IELTS at home:

1. The first step is to familiarize yourself with the IELTS test format. You can do this by reading the official IELTS website and familiarizing yourself with the types of questions that will be asked in each section of the test. It is also a good idea to take some practice tests so that you can get a feel for the timing of the test and the types of questions that you will be asked.

2. Once you are familiar with the test format, you can begin to focus on specific sections. If you are weak in a particular section, such as listening or writing, you may want to spend more time studying that section. There are a number of online resources that can help you focus on specific sections, including practice tests, sample questions, and tips from other test-takers.

3. In addition to focusing on specific sections, it is also important to familiarize yourself with the types of questions that will be asked in each section. For example, in the reading section, you will be asked multiple-choice, short answer, and essay questions. Each question type requires a different approach, so it is important to understand what is being asked before you begin to answer the question.

4. Another important tip is to practice your English skills as much as possible. This includes reading, writing, listening, and speaking. The more you practice, the more comfortable you will be with the language and the better your chances of doing well on the IELTS test. One way to practice your English skills is to find an English-speaking partner or join an English conversation group.

5. Finally, it is important to stay motivated and focused on your goal of passing the IELTS test. Studying for IELTS can be challenging, but it is important to remember why you are taking the test and what your goals are. If you need help staying motivated, there are a number of online forums and support groups for IELTS test-takers that can offer advice and support.

By following these tips, you can self-study for the IELTS test at home and improve your chances of passing the test.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider