145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing Task 1 – Hướng dẫn cấu trúc bài – The structure of Writing Task 1

Home - IELTS - IELTS Writing Task 1 – Hướng dẫn cấu trúc bài – The structure of Writing Task 1

IELTS Writing Task 1 – Hướng dẫn cấu trúc bài – The structure of Writing Task 1

IELTS Writing Task 1 – Hướng dẫn cấu trúc bài – Tìm hiểu cách viết bài Writing Task 1 trong IELTS và cấu trúc bài cơ bản. Hãy tham khảo tại đây để có được kết quả cao trong kỳ thi IELTS!

(English below)

IELTS Writing Task 1 – Hướng dẫn cấu trúc bài

IELTS writing task 1 được thiết kế để kiểm tra khả năng của bạn để mô tả dữ liệu và trình bày thông tin một cách rõ ràng và hợp lý. Nhiệm vụ được chia thành hai phần:

Trong phần đầu tiên, bạn sẽ được cung cấp một tập hợp dữ liệu, biểu đồ, bảng hoặc sơ đồ. Bạn sẽ được yêu cầu mô tả, tóm tắt hoặc giải thích thông tin bằng lời của bạn.

Trong phần thứ hai, bạn sẽ được yêu cầu viết một báo cáo dựa trên thông tin bạn đã trình bày trong phần đầu tiên.

Nhiệm vụ được chia thành hai phần để kiểm tra các kỹ năng khác nhau. Trong phần đầu tiên, bạn được yêu cầu mô tả, tóm tắt hoặc giải thích thông tin bằng lời của bạn. Điều này kiểm tra khả năng của bạn để hiểu và giải thích dữ liệu. Trong phần thứ hai, bạn được yêu cầu viết một báo cáo dựa trên thông tin bạn đã trình bày trong phần đầu tiên. Điều này kiểm tra khả năng tổ chức và trình bày thông tin của bạn một cách rõ ràng và hợp lý.

Phần đầu tiên của nhiệm vụ có giá trị nhiều hơn so với phần thứ hai. Điều này là do phần đầu tiên kiểm tra khả năng hiểu và giải thích dữ liệu của bạn, trong khi phần thứ hai kiểm tra khả năng sắp xếp và trình bày thông tin của bạn.

Nhiệm vụ được tính thời gian và bạn sẽ có 60 phút để hoàn thành nó.

 

Tags: Writing, IELTS

 


The structure of Writing Task 1

The IELTS writing task 1 is designed to test your ability to describe data and present information in a clear and logical way. The task is divided into two parts:

In the first part, you will be given a set of data, a graph, a table, or a diagram. You will be asked to describe, summarise, or explain the information in your own words.

In the second part, you will be asked to write a report based on the information you have presented in the first part.

The task is divided into two parts to test different skills. In the first part, you are required to describe, summarise, or explain the information in your own words. This tests your ability to understand and interpret the data. In the second part, you are required to write a report based on the information you have presented in the first part. This tests your ability to organise and present the information in a clear and logical way.

The first part of the task is worth more marks than the second part. This is because the first part tests your ability to understand and interpret the data, while the second part tests your ability to organise and present the information.

The task is timed, and you will have 60 minutes to complete it.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider