145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Cách cải thiện band điểm kỹ năng viết writing trong IELTS – How to improve writing band in IELTS

Home - IELTS - Cách cải thiện band điểm kỹ năng viết writing trong IELTS – How to improve writing band in IELTS

Cách cải thiện band điểm kỹ năng viết writing trong IELTS – How to improve writing band in IELTS

Cách cải thiện band điểm kỹ năng viết writing trong IELTS – How to improve writing band in IELTS Chuyên luyện thi IELTS cấp tốc, IELTS du học, IELTS định cư.

(English below)

Cách cải thiện band điểm kỹ năng viết writing trong IELTS

Cách cải thiện band điểm viết trong IELTS

Khi nói đến việc chuẩn bị cho kỳ thi Hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế (IELTS), có bốn phần mà mọi ứng cử viên phải thành thạo, bao gồm nghe, đọc, nói và viết. Mặc dù mọi phần của kỳ thi IELTS đều có tầm quan trọng đáng kể, phần viết đều có vai trò quan trọng trong việc xác định điểm số của ứng viên. Một band điểm viết cao hơn trong kỳ thi IELTS mở ra cơ hội học tập và chuyên nghiệp mới trên toàn thế giới. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về cách cải thiện band điểm viết trong IELTS và cung cấp các mẹo thiết yếu để vượt trội trong phần viết của kỳ thi IELTS.

I. Hiểu định dạng kiểm tra và tiêu chí ghi điểm

Hiểu định dạng kiểm tra và tiêu chí ghi điểm là bước đầu tiên để cải thiện điểm số của band điểm viết của bạn trong bài kiểm tra IELTS. Phần viết IELTS bao gồm hai nhiệm vụ, được đánh dấu riêng. Nhiệm vụ 1 yêu cầu các ứng cử viên viết tối thiểu 150 từ và nhiệm vụ 2 yêu cầu tối thiểu 250 từ. Nhiệm vụ 1 thường là một lá thư, và nhiệm vụ 2 là một bài luận. Phần viết được đánh dấu dựa trên bốn tiêu chí, bao gồm thành tích nhiệm vụ, sự gắn kết và sự gắn kết, tài nguyên từ vựng, và phạm vi ngữ pháp và độ chính xác. Do đó, điều quan trọng là phải hiểu các tiêu chí ghi điểm để cải thiện điểm số của band điểm viết của bạn trong kỳ thi IELTS.

Ii. Mở rộng vốn từ vựng của bạn

Có một từ vựng rộng lớn có thể giúp bạn cải thiện điểm số của band điểm trong kỳ thi IELTS. Điều cần thiết là sử dụng một loạt các từ vựng, bao gồm các từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa, để cho người kiểm tra thấy rằng bạn có một mệnh lệnh tốt của ngôn ngữ tiếng Anh. Bạn có thể mở rộng vốn từ vựng của mình bằng cách đọc sách, bài báo và báo chí. Bạn cũng có thể sử dụng một từ điển đồng nghĩa để tìm những từ mới có ý nghĩa tương tự với những từ bạn đã biết. Tuy nhiên, điều quan trọng là sử dụng từ vựng mới trong bối cảnh phù hợp để tránh mắc lỗi.

Iii. Nâng cao kỹ năng ngữ pháp của bạn

Ngữ pháp đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định điểm số band điểm của bạn trong kỳ thi IELTS. Điều cần thiết là tăng cường các kỹ năng ngữ pháp của bạn bằng cách tìm hiểu các quy tắc ngữ pháp mới, chẳng hạn như các động từ, giới từ và các liên kết. Bạn có thể cải thiện kỹ năng ngữ pháp của mình bằng cách thực hành viết bài luận và thư thường xuyên. Bạn cũng có thể thực hiện các câu đố ngữ pháp và kiểm tra trực tuyến để xác định điểm mạnh và điểm yếu của bạn trong ngữ pháp. Cải thiện các kỹ năng ngữ pháp của bạn có thể giúp bạn tránh mắc lỗi có thể làm giảm điểm số của band điểm.

Iv. Thực hành viết

Thực hành viết là chìa khóa để cải thiện điểm số của band điểm viết của bạn trong kỳ thi IELTS. Bạn có thể thực hành viết bài luận và thư bằng cách sử dụng các câu hỏi mẫu được cung cấp bởi trang web chính thức của IELTS. Bạn cũng có thể thực hành viết bằng cách sử dụng các lời nhắc viết khác nhau bao gồm một loạt các chủ đề, như giáo dục, y tế, công nghệ và môi trường. Thực hành viết thường xuyên có thể giúp bạn xác định điểm mạnh và điểm yếu của mình bằng văn bản, cải thiện kỹ năng viết của bạn và giúp bạn quản lý thời gian hiệu quả hơn trong kỳ thi.

V. Tìm kiếm phản hồi

Tìm kiếm phản hồi từ một gia sư IELTS chuyên nghiệp hoặc một người bạn có điểm số band điểm viết cao hơn có thể giúp bạn cải thiện điểm số của band điểm viết trong kỳ thi IELTS. Một gia sư IELTS chuyên nghiệp có thể cung cấp cho bạn phản hồi có giá trị về các bài tiểu luận và thư của bạn, xác định điểm mạnh và điểm yếu của bạn và đề xuất các cách để cải thiện kỹ năng viết của bạn. Một người bạn có điểm nhóm viết cao hơn cũng có thể cung cấp cho bạn phản hồi hữu ích về bài viết của bạn và đề xuất các cách để cải thiện kỹ năng viết của bạn.

Vi. Quản lý thời gian của bạn

Quản lý thời gian của bạn là rất quan trọng trong kỳ thi viết IELTS. Bạn có 60 phút để hoàn thành cả nhiệm vụ 1 và nhiệm vụ 2. Do đó, điều cần thiết là quản lý thời gian của bạn một cách hiệu quả để tránh vội vã qua các nhiệm vụ và phạm sai lầm. Bạn nên dành 20 phút cho nhiệm vụ 1 và 40 phút cho nhiệm vụ 2.

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư.

Khóa học luyện thi IELTS cấp tốc nhanh, chất lượng, hiệu quả cao sẽ giúp quý học viên đạt được chứng IELTS với điểm số như kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội về nghề nghiệp, học tập, định cư.

How to improve writing band in IELTS

How to Improve Writing Band in IELTS

When it comes to preparing for the International English Language Testing System (IELTS) exam, there are four sections that every candidate must be proficient in, including listening, reading, speaking, and writing. Although every section of the IELTS exam holds significant importance, the writing section holds a vital role in determining a candidate’s score. A higher writing band in the IELTS exam opens doors to new academic and professional opportunities worldwide. In this article, we will discuss how to improve writing band in IELTS and provide essential tips to excel in the writing section of the IELTS exam.

I. Understand the Test Format and Scoring Criteria

Understanding the test format and scoring criteria is the first step towards improving your writing band score in the IELTS exam. The IELTS writing section consists of two tasks, which are marked separately. Task 1 requires the candidates to write a minimum of 150 words, and Task 2 requires a minimum of 250 words. Task 1 is usually a letter, and Task 2 is an essay. The writing section is marked based on four criteria, including task achievement, coherence and cohesion, lexical resource, and grammatical range and accuracy. Therefore, it’s crucial to understand the scoring criteria to improve your writing band score in the IELTS exam.

II. Expand Your Vocabulary

Having a vast vocabulary can help you improve your writing band score in the IELTS exam. It’s essential to use a range of vocabulary, including synonyms and antonyms, to show the examiner that you have a good command of the English language. You can expand your vocabulary by reading books, articles, and newspapers. You can also use a thesaurus to find new words that have similar meanings to the words you already know. However, it’s crucial to use new vocabulary in the right context to avoid making mistakes.

III. Enhance Your Grammar Skills

Grammar plays a vital role in determining your writing band score in the IELTS exam. It’s essential to enhance your grammar skills by learning new grammar rules, such as verb tenses, prepositions, and conjunctions. You can improve your grammar skills by practicing writing essays and letters regularly. You can also take grammar quizzes and tests online to identify your strengths and weaknesses in grammar. Improving your grammar skills can help you avoid making errors that can lower your writing band score.

IV. Practice Writing

Practicing writing is the key to improving your writing band score in the IELTS exam. You can practice writing essays and letters by using sample questions provided by the official IELTS website. You can also practice writing by using various writing prompts that cover a range of topics, such as education, health, technology, and the environment. Practicing writing regularly can help you identify your strengths and weaknesses in writing, improve your writing skills, and help you manage your time more efficiently during the exam.

V. Seek Feedback

Seeking feedback from a professional IELTS tutor or a friend who has a higher writing band score can help you improve your writing band score in the IELTS exam. A professional IELTS tutor can provide you with valuable feedback on your essays and letters, identify your strengths and weaknesses, and suggest ways to improve your writing skills. A friend who has a higher writing band score can also provide you with useful feedback on your writing and suggest ways to improve your writing skills.

VI. Manage Your Time

Managing your time is crucial during the IELTS writing exam. You have 60 minutes to complete both Task 1 and Task 2. Therefore, it’s essential to manage your time effectively to avoid rushing through the tasks and making mistakes. It’s recommended to spend 20 minutes on Task 1 and 40 minutes on Task 2.

Tags: , IELTS kỹ năng Writing Tips, kỹ năng IELTS Writing Improvement, Cách để đạt điểm cao trong IELTS Writing, kỹ năng IELTS Writing Score Increase,

Hashtag: #IELTSBandImprovement

Share:

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider