145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Listening Test: Types of Questions – Types of cards in IELTS Listening

Home - IELTS - IELTS Listening Test: Types of Questions – Types of cards in IELTS Listening

IELTS Listening Test: Types of Questions – Types of cards in IELTS Listening

IELTS Listening Test: Types of Questions – Get comprehensive information about IELTS Listening Test and different types of questions asked in the test. Learn about the strategies to answer the questions accurately in Vietnamese.

(English below)

IELTS Listening Test: Types of Questions

Thẻ là một phần quan trọng của bài kiểm tra IELTS Listening. Họ có thể giúp bạn hiểu câu hỏi, để xác định các từ khóa và ghi chú câu trả lời. Có ba loại thẻ trong bài kiểm tra IELTS Listening:

1. Thẻ câu hỏi

2. Thẻ từ khóa

3. Thẻ trả lời

1. Thẻ câu hỏi

Thẻ câu hỏi sẽ có câu hỏi được viết trên đó và sẽ được đọc bởi giám khảo. Bạn sẽ cần phải nghe câu hỏi và sau đó viết câu trả lời của bạn trong không gian được cung cấp.

2. Thẻ từ khóa

Thẻ từ khóa sẽ có một danh sách các từ khóa được viết trên đó. Những từ khóa này sẽ được đọc bởi giám khảo và bạn sẽ cần lắng nghe chúng trong bản ghi âm. Khi bạn nghe các từ khóa, bạn nên ghi chú câu trả lời trong không gian được cung cấp.

3. Thẻ trả lời

Thẻ trả lời sẽ có câu trả lời được viết trên đó. Bạn sẽ cần phải nghe bản ghi và sau đó viết câu trả lời trong không gian được cung cấp.

 

Tags: Listening, IELTS

 


Types of cards in IELTS Listening

Cards are an important part of the IELTS listening test. They can help you to understand the question, to identify the key words and to make a note of the answer. There are three types of cards in the IELTS listening test:

1. Question cards

2. Keyword cards

3. Answer cards

1. Question cards

The question card will have the question written on it and will be read out by the examiner. You will need to listen to the question and then write your answer in the space provided.

2. Keyword cards

The keyword card will have a list of key words written on it. These key words will be read out by the examiner and you will need to listen for them in the recording. Once you hear the key words, you should make a note of the answer in the space provided.

3. Answer cards

The answer card will have the answer written on it. You will need to listen to the recording and then write the answer in the space provided.

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider