145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Từ vựng IELTS Academic: Hướng dẫn và từ vựng cần thiết để thi thành công – Academic vocabulary by topic

Home - IELTS - Từ vựng IELTS Academic: Hướng dẫn và từ vựng cần thiết để thi thành công – Academic vocabulary by topic

Từ vựng IELTS Academic: Hướng dẫn và từ vựng cần thiết để thi thành công – Academic vocabulary by topic

Từ vựng IELTS Academic: Hướng dẫn và từ vựng cần thiết để thi thành công – Hãy cùng tìm hiểu về từ vựng và cấu trúc của bài thi IELTS Academic, để bạn có thể đạt điểm cao trong bài thi.

(English below)

Từ vựng IELTS Academic: Hướng dẫn và từ vựng cần thiết để thi thành công

Từ vựng học thuật là từ vựng được sử dụng trong các bối cảnh học thuật như bài giảng, hội thảo và nghiên cứu. Nó thường là từ vựng chuyên ngành không được sử dụng trong cuộc trò chuyện hàng ngày.

Có nhiều tài nguyên có sẵn để giúp học từ vựng học thuật. Một cách tiếp cận là tập trung vào từ vựng theo chủ đề. Điều này có thể đặc biệt hữu ích khi chuẩn bị cho các kỳ thi như IELTS.

Một số chủ đề phổ biến mà từ vựng học thuật được sử dụng là:

-Các tác phẩm nghệ thuật
-Việc kinh doanh
-Kinh tế học
-Giáo dục
-Môi trường
-Sức khỏe
-Lịch sử
-Chính trị
-Khoa học

Mỗi chủ đề này có từ vựng chuyên ngành riêng. Ví dụ, trong lĩnh vực sức khỏe, có những thuật ngữ như Anatomy Anatomy, Sinh lý học, và bệnh lý của người Hồi giáo. Trong lĩnh vực chính trị, có những thuật ngữ như Dân chủ Hồi giáo, chế độ độc tài của người Hồi giáo, và đầu sỏ.

Một cách để học từ vựng học thuật là tìm một danh sách các từ liên quan đến một chủ đề cụ thể và sau đó ghi nhớ chúng. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu làm thế nào các từ được sử dụng trong ngữ cảnh. Một cách tốt để làm điều này là tìm các bài báo hoặc bài giảng về chủ đề này và chú ý đến từ vựng được sử dụng.

Một cách tiếp cận khác là tập trung vào các từ học thuật được sử dụng trên các chủ đề khác nhau. Đây là những từ có ý nghĩa chung nhưng được sử dụng theo những cách cụ thể trong bối cảnh học thuật. Ví dụ, từ lý thuyết của người Hồi giáo được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như xã hội học, tâm lý học và vật lý. Mỗi lĩnh vực có cách riêng để sử dụng từ Lý thuyết từ ngữ.

Một số từ học thuật phổ biến được sử dụng trên các chủ đề khác nhau là:

-Phân tích
-Giả thiết
-Ý tưởng
-Dữ liệu
-Chứng cớ
-Hypothesis
-Phương pháp
-Người mẫu
-Mẫu
-Sự dự đoán
-Quá trình
-Nghiên cứu
-Kết quả
-Học thuyết

Hiểu các cách khác nhau Những từ này được sử dụng trong các lĩnh vực khác nhau có thể giúp tăng vốn từ vựng học thuật của bạn.

Khi bạn đang học cho các IELTS, điều quan trọng là phải làm quen với từ vựng học thuật. Mô -đun học thuật IELTS kiểm tra khả năng hiểu và sử dụng ngôn ngữ học thuật của bạn. Mô -đun đào tạo chung của IELTS không kiểm tra khả năng ngôn ngữ học thuật của bạn.

Mô -đun học thuật IELTS có ba phần:

-Đọc
-Viết
-Nói

Trong phần đọc, bạn sẽ cần hiểu các văn bản học thuật. Các văn bản sẽ được lấy từ sách, tạp chí, tạp chí và báo chí. Bạn sẽ được cung cấp một cuốn sách nhỏ và một bảng câu trả lời.

Trong phần viết, bạn sẽ cần viết phản hồi cho hai nhiệm vụ. Task 1 sẽ là một báo cáo dựa trên thông tin trong một hoặc hai nguồn trực quan như đồ thị, biểu đồ hoặc bảng. Task 2 sẽ là một bài luận.

Trong phần Phát biểu, bạn sẽ có một cuộc trò chuyện với một giám khảo. Cuộc trò chuyện sẽ dựa trên các chủ đề quan tâm chung.

Để làm tốt trên IELTS, bạn cần phải làm quen với từ vựng học thuật. Cách tốt nhất để làm điều này là đọc, viết và nói càng nhiều càng tốt. Cố gắng tìm cơ hội để sử dụng từ vựng học thuật trong cuộc sống hàng ngày của bạn.

Bằng cách tăng từ vựng học thuật của bạn, bạn sẽ có thể giao tiếp hiệu quả hơn trong bối cảnh học thuật. Bạn cũng sẽ chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi IELTS.

 

Tags: IELTS

 


Academic vocabulary by topic

Academic vocabulary is the vocabulary that is used in academic contexts such as lectures, seminars, and research. It is often specialized vocabulary that is not used in everyday conversation.

There are many resources available to help learn academic vocabulary. One approach is to focus on vocabulary by topic. This can be especially helpful when preparing for exams such as the IELTS.

Some common topics that academic vocabulary is used in are:

-The Arts
-Business
-Economics
-Education
-Environment
-Health
-History
-Politics
-Science

Each of these topics has its own specialized vocabulary. For example, in the field of health, there are terms such as “anatomy”, “physiology”, and “pathology”. In the field of politics, there are terms such as “democracy”, “dictatorship”, and “oligarchy”.

One way to learn academic vocabulary is to find a list of words related to a particular topic and then memorize them. However, it is also important to understand how the words are used in context. A good way to do this is to find articles or lectures on the topic and pay attention to the vocabulary that is used.

Another approach is to focus on academic words that are used across different topics. These are words that have a general meaning but are used in specific ways in academic contexts. For example, the word “theory” is used in many different fields such as sociology, psychology, and physics. Each field has its own way of using the word “theory”.

Some common academic words that are used across different topics are:

-Analysis
-Assumption
-Concept
-Data
-Evidence
-Hypothesis
-Method
-Model
-Pattern
-Prediction
-Process
-Research
-Result
-Theory

Understanding the different ways these words are used in different fields can help to increase your academic vocabulary.

When you are studying for the IELTS, it is important to be familiar with academic vocabulary. The IELTS Academic Module tests your ability to understand and use academic language. The IELTS General Training Module does not test your academic language ability.

The IELTS Academic Module has three sections:

-Reading
-Writing
-Speaking

In the Reading section, you will need to understand academic texts. The texts will be taken from books, journals, magazines, and newspapers. You will be given a question booklet and an answer sheet.

In the Writing section, you will need to write responses to two tasks. Task 1 will be a report based on information in one or two visual sources such as graphs, charts, or tables. Task 2 will be an essay.

In the Speaking section, you will have a conversation with an examiner. The conversation will be based on topics of general interest.

To do well on the IELTS, you need to be familiar with academic vocabulary. The best way to do this is to read, write, and speak as much as possible. Try to find opportunities to use academic vocabulary in your everyday life.

By increasing your academic vocabulary, you will be able to communicate more effectively in academic contexts. You will also be better prepared for the IELTS exam.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider