145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Bài mẫu Line Graph IELTS – Hướng dẫn và bài mẫu cụ thể – Line Graph

Home - IELTS - Bài mẫu Line Graph IELTS – Hướng dẫn và bài mẫu cụ thể – Line Graph

Bài mẫu Line Graph IELTS – Hướng dẫn và bài mẫu cụ thể – Line Graph

Bài mẫu Line Graph IELTS – Hướng dẫn và bài mẫu cụ thể – Học cách trả lời về bài mẫu Line Graph trong IELTS của chúng tôi thông qua các bài mẫu và hướng dẫn chi tiết.

(English below)

Bài mẫu Line Graph IELTS – Hướng dẫn và bài mẫu cụ thể

IELTS writing task 1: Biểu đồ dòng

Biểu đồ dòng dưới đây cho thấy số lượng xe trên 1000 người ở ba quốc gia từ 1980 đến 2000.

Tóm tắt thông tin bằng cách chọn và báo cáo các tính năng chính và so sánh các nơi có liên quan.

Biểu đồ dòng minh họa số lượng xe trên 1000 người ở ba quốc gia từ năm 1980 đến 2000. Rõ ràng là số lượng xe trên 1000 người ở cả ba quốc gia tăng đáng kể trong khoảng thời gian 20 năm.

Năm 1980, số lượng xe trên 1000 người ở Hoa Kỳ là khoảng 25, trong khi ở Pháp và Nhật Bản, số liệu chỉ hơn 10. đến năm 2000, số lượng xe trên 1000 người ở Mỹ đã tăng lên khoảng 55, trong khi Ở Pháp và Nhật Bản, con số đã tăng lên tương ứng khoảng 45 và 35.

Nhìn chung, Hoa Kỳ có số lượng xe hơi cao nhất trên 1000 người trong cả năm 1980 và 2000. Tuy nhiên, tỷ lệ số lượng xe trên 1000 người tăng cao ở Pháp và Nhật Bản cao hơn nhiều so với Hoa Kỳ. Từ năm 1980 đến 2000, số lượng xe trên 1000 người ở Pháp và Nhật Bản đã tăng lần lượt khoảng 35 và 25, trong khi ở Mỹ, mức tăng chỉ là 30.

Tóm lại, số lượng xe trên 1000 người ở cả ba quốc gia tăng đáng kể trong khoảng thời gian 20 năm. Hoa Kỳ có số lượng xe hơi cao nhất trên 1000 người trong cả năm 1980 và 2000, nhưng tỷ lệ tăng cao ở Pháp và Nhật Bản so với ở Mỹ.

 

Tags: IELTS

 


Line Graph

IELTS Writing Task 1: Line Graph

The line graph below shows the number of cars per 1000 people in three countries from 1980 to 2000.

Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

The line graph illustrates the number of cars per 1000 people in three countries from 1980 to 2000. It is evident that the number of cars per 1000 people in all three countries increased significantly over the 20-year period.

In 1980, the number of cars per 1000 people in the United States was approximately 25, whereas in France and Japan the figures were just over 10. By 2000, the number of cars per 1000 people in the US had increased to around 55, while in France and Japan the numbers had risen to around 45 and 35 respectively.

Overall, the United States had the highest number of cars per 1000 people in both 1980 and 2000. However, the rate at which the number of cars per 1000 people increased was much higher in France and Japan than in the US. From 1980 to 2000, the number of cars per 1000 people in France and Japan rose by around 35 and 25 respectively, while in the US the increase was just 30.

In conclusion, the number of cars per 1000 people in all three countries increased significantly over the 20-year period. The United States had the highest number of cars per 1000 people in both 1980 and 2000, but the rate of increase was higher in France and Japan than in the US.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider