145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Tự học Writing IELTS – Self -study Writing IELTS

Home - IELTS - Tự học Writing IELTS – Self -study Writing IELTS

Tự học Writing IELTS – Self -study Writing IELTS

Tự học Writing IELTS – Học cách viết bài thi IELTS hiệu quả bằng cách sử dụng các công cụ và tài liệu hữu ích trên trang web này.

(English below)

Tự học Writing IELTS

Bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS được thiết kế để đánh giá khả năng giao tiếp của bạn bằng văn bản một cách hiệu quả. Bài kiểm tra được chia thành hai phần:

Phần 1: Trong phần này, bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận ngắn để trả lời một lời nhắc nhất định.

Phần 2: Trong phần này, bạn sẽ được nhắc nhở và sẽ được yêu cầu viết một bài luận để trả lời.

Bạn sẽ có 60 phút để hoàn thành bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS.

IELTS writing lời khuyên

Dưới đây là một vài mẹo để giúp bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS:

1. Lập kế hoạch bài luận của bạn trước khi bạn bắt đầu viết.

2. Hãy chắc chắn rằng bài luận của bạn được tổ chức tốt và có cấu trúc rõ ràng.

3. Sử dụng các ví dụ và chi tiết cụ thể để hỗ trợ ý tưởng của bạn.

4. Sử dụng ngữ pháp và dấu câu thích hợp.

5. Thực hành viết bài luận để đáp ứng với các lời nhắc khác nhau.

IELTS writing bài luận mẫu

Sau đây là một bài luận mẫu được viết để trả lời lời nhắc từ phần 1 của bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS:

Một số người tin rằng tự học là cách tốt nhất để cải thiện kỹ năng viết, trong khi những người khác tin rằng các lớp học viết hiệu quả hơn.

Ý kiến ​​của bạn là gì?

Sử dụng lý do cụ thể và ví dụ để hỗ trợ câu trả lời của bạn.

Các lớp học tự học và viết đều là những cách hiệu quả để cải thiện kỹ năng viết. Tuy nhiên, tôi tin rằng tự học là phương pháp hiệu quả hơn.

Có một vài lý do tại sao tôi tin điều này. Trước hết, khi bạn tự học, bạn có thể thiết lập tốc độ và lịch trình của riêng mình. Bạn cũng có thể chọn tài liệu mà bạn muốn học. Ví dụ: nếu bạn muốn tập trung vào ngữ pháp, bạn có thể tìm thấy các tài liệu tập trung cụ thể vào ngữ pháp.

Một lợi thế khác của tự học là bạn có thể nhận được phản hồi ngay lập tức. Ví dụ, nếu bạn mắc lỗi trong bài luận của mình, bạn có thể thấy ngay sai lầm và sửa nó. Mặt khác, nếu bạn ở trong một lớp viết, bạn sẽ phải đợi cho đến khi kết thúc lớp để nhận phản hồi từ người hướng dẫn.

Cuối cùng, tự học là thuận tiện hơn và ít tốn kém hơn so với tham gia các lớp học viết. Bạn có thể học tại nhà, một cách thuận tiện của riêng bạn. Bạn không cần phải đi đến một lớp học, và bạn không cần phải trả tiền cho lớp.

Tóm lại, tự học là phương pháp hiệu quả hơn để cải thiện kỹ năng viết. Nó thuận tiện hơn và ít tốn kém hơn so với tham gia các lớp học viết, và nó cho phép bạn thiết lập tốc độ của riêng mình và tập trung vào các lĩnh vực mà bạn muốn cải thiện.

 

Tags: Writing, IELTS

 


Self -study Writing IELTS

The IELTS Writing test is designed to assess your ability to communicate effectively in writing. The test is divided into two sections:

Section 1: In this section, you will be asked to write a short essay in response to a given prompt.

Section 2: In this section, you will be given a prompt and will be asked to write an essay in response.

You will have 60 minutes to complete the IELTS Writing test.

IELTS Writing Tips

Here are a few tips to help you prepare for the IELTS Writing test:

1. Plan your essay before you start writing.

2. Make sure that your essay is well-organized and has a clear structure.

3. Use specific examples and details to support your ideas.

4. Use proper grammar and punctuation.

5. Practice writing essays in response to various prompts.

IELTS Writing Sample Essay

The following is a sample essay written in response to the prompt from Section 1 of the IELTS Writing test:

Some people believe that self-study is the best way to improve writing skills, while others believe that writing classes are more effective.

What is your opinion?

Use specific reasons and examples to support your answer.

Self-study and writing classes are both effective ways to improve writing skills. However, I believe that self-study is the more effective method.

There are a few reasons why I believe this. First of all, when you study on your own, you can set your own pace and schedule. You can also choose the material that you want to study. For example, if you want to focus on grammar, you can find materials that focus specifically on grammar.

Another advantage of self-study is that you can get immediate feedback. For example, if you make a mistake in your essay, you can immediately see the mistake and correct it. On the other hand, if you are in a writing class, you will have to wait until the end of the class to get feedback from the instructor.

Finally, self-study is more convenient and less expensive than taking writing classes. You can study at home, at your own convenience. You don’t need to travel to a class, and you don’t need to pay for the class.

In conclusion, self-study is the more effective method for improving writing skills. It is more convenient and less expensive than taking writing classes, and it allows you to set your own pace and focus on the areas that you want to improve.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider