145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Tài Liệu Ôn Thi IELTS 6.5 – IELTS exam review document 6.5

Home - IELTS - Tài Liệu Ôn Thi IELTS 6.5 – IELTS exam review document 6.5

Tài Liệu Ôn Thi IELTS 6.5 – IELTS exam review document 6.5

Tài Liệu Ôn Thi IELTS 6.5 – Tổng hợp tài liệu luyện thi IELTS 6.5, học cách đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS.

(English below)

Tài Liệu Ôn Thi IELTS 6.5

Kỳ thi IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh cho những người muốn học hoặc làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh. Bài kiểm tra có bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần trị giá 25% tổng số điểm.

Kỳ thi IELTS được cung cấp trong hai phiên bản: phiên bản học thuật và phiên bản đào tạo chung. Phiên bản học thuật dành cho những người muốn học tại một trường đại học hoặc tổ chức giáo dục đại học khác. Phiên bản đào tạo chung dành cho những người muốn làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh hoặc những người cần phải lấy IELTS cho mục đích nhập cư.

Bài kiểm tra IELTS được thực hiện bởi Hội đồng Anh, Syndicate của Đại học Cambridge địa phương và Giáo dục IDP.

Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần trị giá 25% tổng số điểm.

Phần nghe bao gồm bốn đoạn, mỗi đoạn theo sau là 10 câu hỏi. Các đoạn văn được lấy từ các nguồn khác nhau, chẳng hạn như bài giảng, bài phát biểu hoặc phát sóng tin tức. Các câu hỏi kiểm tra khả năng hiểu các ý tưởng chính, chi tiết quan trọng và ý nghĩa ngụ ý.

Phần đọc bao gồm ba đoạn, mỗi đoạn theo sau là 13 câu hỏi. Các đoạn văn được lấy từ các nguồn khác nhau, chẳng hạn như báo, tạp chí hoặc sách. Các câu hỏi kiểm tra khả năng hiểu các ý tưởng chính, chi tiết quan trọng và ý nghĩa ngụ ý.

Phần viết bao gồm hai nhiệm vụ. Trong Task 1, các ứng cử viên được yêu cầu viết báo cáo dựa trên thông tin có trong một hoặc hai tài liệu trực quan, chẳng hạn như biểu đồ, bảng hoặc đồ thị. Trong Task 2, các ứng cử viên được yêu cầu viết một bài luận để đáp lại quan điểm, lập luận hoặc vấn đề.

Phần nói bao gồm một cuộc phỏng vấn với một giám khảo IELTS được chứng nhận. Cuộc phỏng vấn được ghi lại.

 

Tags: IELTS

 


IELTS exam review document 6.5

The IELTS exam is a test of English language proficiency for people who want to study or work in an English-speaking country. The test has four sections: listening, reading, writing, and speaking. Each section is worth 25% of the total score.

The IELTS exam is offered in two versions: the Academic version and the General Training version. The Academic version is for people who want to study at a university or other institution of higher education. The General Training version is for people who want to work in an English-speaking country or who need to take the IELTS for immigration purposes.

The IELTS exam is administered by the British Council, the University of Cambridge Local Examinations Syndicate, and IDP Education.

The IELTS exam is divided into four sections: listening, reading, writing, and speaking. Each section is worth 25% of the total score.

The listening section consists of four passages, each followed by 10 questions. The passages are taken from different sources, such as lectures, speeches, or news broadcasts. The questions test the ability to understand main ideas, important details, and implied meaning.

The reading section consists of three passages, each followed by 13 questions. The passages are taken from different sources, such as newspapers, magazines, or books. The questions test the ability to understand main ideas, important details, and implied meaning.

The writing section consists of two tasks. In Task 1, candidates are asked to write a report based on information contained in one or two visual materials, such as charts, tables, or graphs. In Task 2, candidates are asked to write an essay in response to a point of view, argument, or problem.

The speaking section consists of an interview with a certified IELTS examiner. The interview is recorded.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider