145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Luyện Thi IELTS TPHCM – IELTS exam preparation for HCMC

Home - IELTS - Luyện Thi IELTS TPHCM – IELTS exam preparation for HCMC

Luyện Thi IELTS TPHCM – IELTS exam preparation for HCMC

Luyện Thi IELTS TPHCM – Học cách làm bài thi IELTS tại TPHCM, giúp bạn đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS.

(English below)

Luyện Thi IELTS TPHCM

IELTS, hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế về trình độ tiếng Anh cho người nói tiếng Anh không bản địa. Nó được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge English Assignment, và được thành lập vào năm 1989.

IELTS được chấp nhận làm bằng chứng về sự thành thạo tiếng Anh của hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác. Tại Việt Nam, IELTS được Đại học Quốc gia Việt Nam công nhận, Thành phố Hồ Chí Minh (VNU-HCM) là một bài kiểm tra tiếng Anh để nhập học và học bổng đại học.

IELTS kiểm tra bốn kỹ năng ngôn ngữ: nghe, đọc, viết và nói. Các thành phần nghe và nói là giống nhau cho tất cả các ứng cử viên, trong khi các thành phần đọc và viết khác nhau tùy thuộc vào việc người làm bài kiểm tra có thực hiện mô -đun đào tạo học thuật hay chung hay không. Mô-đun học thuật dành cho những người muốn học ở cấp đại học ở một quốc gia nói tiếng Anh hoặc tìm kiếm đăng ký chuyên nghiệp. Mô-đun đào tạo chung dành cho những người muốn làm kinh nghiệm làm việc hoặc chương trình đào tạo, trường trung học hoặc di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

Bài kiểm tra IELTS có bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần trị giá 25% tổng số điểm.

Lắng nghe: Phần này kéo dài trong 30 phút. Nó bao gồm bốn đoạn, mỗi đoạn có 10 câu hỏi. Các đoạn văn về các chủ đề chung quan tâm.

Đọc: Phần này kéo dài trong 60 phút. Nó bao gồm ba đoạn, mỗi đoạn có 12-14 câu hỏi. Các đoạn văn được lấy từ sách, tạp chí, báo, thông báo, quảng cáo, sổ tay công ty và hướng dẫn. Họ là về các chủ đề quan tâm chung.

Viết: Phần này kéo dài trong 60 phút. Nó bao gồm hai nhiệm vụ. Task 1 là một báo cáo trên biểu đồ, bảng, biểu đồ hoặc sơ đồ, trong khi Task 2 là một bài luận.

Phát biểu: Phần này kéo dài trong 11-14 phút. Nó bao gồm một cuộc phỏng vấn với một giám khảo và một cuộc độc thoại hoặc cuộc trò chuyện.

IELTS là một bài kiểm tra trên giấy hoặc thử nghiệm do máy tính giao. Bài kiểm tra dựa trên giấy được cung cấp ở hai định dạng thử nghiệm: mô-đun học thuật và mô-đun đào tạo chung. Mô-đun học thuật dành cho những người muốn học ở cấp đại học ở một quốc gia nói tiếng Anh hoặc tìm kiếm đăng ký chuyên nghiệp. Mô-đun đào tạo chung dành cho những người muốn làm kinh nghiệm làm việc hoặc chương trình đào tạo, trường trung học hoặc di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

Bài kiểm tra phân phối máy tính chỉ được cung cấp trong mô-đun học thuật. Nó giống như mô-đun học thuật dựa trên giấy, nhưng các phần nghe và nói được phân phối trên máy tính.

Phí kiểm tra IELTS là VND 4.690.000. Phí kiểm tra bao gồm phí đăng ký IELTS, tài liệu thử nghiệm và mẫu báo cáo thử nghiệm IELTS.

Ngày kiểm tra IELTS có sẵn trên trang web của IELTS. Bài kiểm tra được cung cấp tới 48 lần một năm tại hơn 140 quốc gia. Tại Việt Nam, bài kiểm tra được cung cấp tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Da Nang.

Để đăng ký kiểm tra IELTS, bạn cần tạo một tài khoản trên trang web IELTS và hoàn thành mẫu đơn trực tuyến. Bạn sẽ cần tải lên một bản sao được quét hộ chiếu của bạn và một bức ảnh có kích thước bằng hộ chiếu gần đây. Khi ứng dụng của bạn được chấp thuận, bạn sẽ có thể trả phí kiểm tra trực tuyến.

Kết quả kiểm tra IELTS được công bố 13 ngày sau ngày kiểm tra. Các kết quả được báo cáo trên thang điểm 9, với 9 là cao nhất và 1 là thấp nhất. Mẫu báo cáo thử nghiệm bao gồm một mô tả của từng cấp độ ban nhạc. Những người tham gia thử nghiệm đạt được điểm 7,0 trở lên được coi là thành thạo tiếng Anh.

Người thực hiện kiểm tra IELTS có thể lấy lại bài kiểm tra nhiều lần mà họ cần. Không có giới hạn về số lần một người làm thử nghiệm có thể làm bài kiểm tra, nhưng có thời gian chờ tối thiểu là 3 tháng giữa các bài kiểm tra.

Nếu bạn đang có kế hoạch làm bài kiểm tra IELTS, có một vài điều bạn có thể làm để chuẩn bị.

Đầu tiên, hãy chắc chắn rằng bạn đã quen thuộc với định dạng thử nghiệm IELTS và các loại câu hỏi bạn sẽ được hỏi. Bạn có thể tìm thấy thông tin này trên trang web của IELTS.

Thứ hai, hãy cải thiện các kỹ năng tiếng Anh của bạn. Nếu bạn cần cải thiện ngữ pháp, từ vựng hoặc phát âm của mình, có nhiều tài nguyên có sẵn trực tuyến hoặc tại thư viện địa phương của bạn.

Thứ ba, làm quen với môi trường thử nghiệm. Nếu bạn đang làm bài kiểm tra trên giấy, hãy chắc chắn rằng bạn biết trung tâm thử nghiệm của bạn ở đâu và làm thế nào để đến đó. Nếu bạn đang thực hiện bài kiểm tra do máy tính giao, hãy chắc chắn rằng bạn biết cách sử dụng máy tính và phần mềm.

Cuối cùng, thư giãn và đừng lo lắng. Bài kiểm tra IELTS chỉ là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh của bạn. Nó không phải là một bài kiểm tra trí thông minh của bạn hoặc giá trị của bạn như một người. Hãy nhớ rằng, bạn luôn có thể lấy lại bài kiểm tra nếu bạn không hài lòng với điểm số của mình.

 

Tags: luyện thi IELTS, IELTS

 


IELTS exam preparation for HCMC

IELTS, the International English Language Testing System, is an international standardized test of English language proficiency for non-native English language speakers. It is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment, and was established in 1989.

IELTS is accepted as evidence of English language proficiency by over 10,000 organizations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies. In Vietnam, IELTS is recognized by the Vietnam National University, Ho Chi Minh City (VNU-HCM) as a test of English for university admission and scholarships.

IELTS tests four language skills: listening, reading, writing and speaking. The listening and speaking components are the same for all candidates, while the reading and writing components differ depending on whether the test taker is taking the academic or general training module. The academic module is intended for those who want to study at tertiary level in an English-speaking country or seek professional registration. The general training module is for those who want to do work experience or training programs, secondary school or migrate to an English-speaking country.

The IELTS test has four sections: listening, reading, writing and speaking. Each section is worth 25% of the total score.

Listening: This section lasts for 30 minutes. It consists of four passages, each with 10 questions. The passages are on general topics of interest.

Reading: This section lasts for 60 minutes. It consists of three passages, each with 12-14 questions. The passages are taken from books, magazines, newspapers, notices, advertisements, company handbooks and guidelines. They are on topics of general interest.

Writing: This section lasts for 60 minutes. It consists of two tasks. Task 1 is a report on a graph, table, chart or diagram, while Task 2 is an essay.

Speaking: This section lasts for 11-14 minutes. It consists of an interview with an examiner and a monologue or conversation.

IELTS is a paper-based test or a computer-delivered test. The paper-based test is offered in two test formats: the Academic module and the General Training module. The Academic module is intended for those who want to study at tertiary level in an English-speaking country or seek professional registration. The General Training module is for those who want to do work experience or training programs, secondary school or migrate to an English-speaking country.

The computer-delivered test is only offered in the Academic module. It is the same as the paper-based Academic module, but the listening and speaking sections are delivered on a computer.

The IELTS test fee is VND 4,690,000. The test fee includes the IELTS registration fee, the test materials and the IELTS test report form.

IELTS test dates are available on the IELTS website. The test is offered up to 48 times a year in over 140 countries. In Vietnam, the test is offered in Hanoi, Ho Chi Minh City and Da Nang.

To register for the IELTS test, you need to create an account on the IELTS website and complete the online application form. You will need to upload a scanned copy of your passport and a recent passport-sized photo. Once your application is approved, you will be able to pay the test fee online.

IELTS test results are released 13 days after the test date. The results are reported on a 9-band scale, with 9 being the highest and 1 being the lowest. The test report form includes a description of each band level. Test takers who achieve a score of 7.0 or above are considered to be proficient in English.

IELTS test takers can retake the test as many times as they need to. There is no limit to the number of times a test taker can take the test, but there is a minimum waiting period of 3 months between tests.

If you are planning to take the IELTS test, there are a few things you can do to prepare.

Firstly, make sure you are familiar with the IELTS test format and the types of questions you will be asked. You can find this information on the IELTS website.

Secondly, brush up on your English language skills. If you need to improve your grammar, vocabulary or pronunciation, there are many resources available online or at your local library.

Thirdly, familiarize yourself with the test environment. If you are taking the paper-based test, make sure you know where your test center is and how to get there. If you are taking the computer-delivered test, make sure you know how to use the computer and the software.

Finally, relax and don’t worry. The IELTS test is just a test of your English language proficiency. It is not a test of your intelligence or your worth as a person. Remember, you can always retake the test if you are not happy with your score.

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider