145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Luyện đề IELTS – Học cách thi thành công – Practice IELTS

Home - IELTS - Luyện đề IELTS – Học cách thi thành công – Practice IELTS

Luyện đề IELTS – Học cách thi thành công – Practice IELTS

Luyện đề IELTS – Học cách thi thành công – Học cách làm đề IELTS thành công bằng cách tìm hiểu các phương pháp học tập, các mẹo và bí kíp hữu ích.

(English below)

Luyện đề IELTS – Học cách thi thành công

IELTS, hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của các ứng cử viên cần nghiên cứu hoặc làm việc trong đó tiếng Anh được sử dụng làm ngôn ngữ giao tiếp. IELTS được cùng quản lý bởi các kỳ thi của Đại học Cambridge ESOL, Hội đồng Anh và IDP Education Australia.

IELTS được công nhận bởi hơn 9.000 tổ chức trên toàn thế giới, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác. Ở Anh, IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh ưa thích cho các ứng dụng đại học.

IELTS có sẵn trong hai phiên bản thử nghiệm:

Học thuật – Đối với những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp

Đào tạo chung-Đối với những người có kế hoạch di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh (Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh) hoặc tìm kiếm kinh nghiệm làm việc hoặc các chương trình đào tạo

Bài kiểm tra IELTS có bốn mô -đun – lắng nghe, đọc, viết và nói. Tất cả các phiên bản thử nghiệm bao gồm các mô -đun này. Các ứng viên thực hiện các mô -đun lắng nghe, đọc và viết cùng nhau trong cùng một ngày và mô -đun nói có thể được thực hiện, theo tùy chọn của trung tâm thử nghiệm, cùng ngày hoặc tối đa bảy ngày trước hoặc sau các mô -đun khác.

IELTS Học thuật và đào tạo chung của IELTS được thiết kế để bao gồm toàn bộ khả năng từ người dùng không phải người dùng đến người dùng chuyên gia. Các bài kiểm tra được phân loại theo thang điểm 9, với mỗi ban nhạc tương ứng với mức độ năng lực tiếng Anh. Kết quả cung cấp một đánh giá chính xác và nhất quán về bốn kỹ năng ngôn ngữ – lắng nghe, đọc, viết và nói.

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh cổ phần phổ biến nhất thế giới. Hơn 3 triệu bài kiểm tra đã được thực hiện vào năm ngoái.

IELTS là bài kiểm tra mở ra một thế giới cơ hội học tập và chuyên nghiệp ở Úc, Canada, New Zealand, Anh, Mỹ và nhiều nơi khác trên thế giới nơi tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp chính.

IELTS là bài kiểm tra cho phép bạn nghiên cứu, làm việc hoặc sống ở các quốc gia nơi tiếng Anh là ngôn ngữ đầu tiên, như Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Canada, New Zealand và Úc.

IELTS là thử nghiệm được công nhận bởi hơn 9.000 tổ chức trên toàn thế giới, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

IELTS là thử nghiệm được thực hiện bởi hơn 3 triệu người mỗi năm.

IELTS là bài kiểm tra có sẵn trong hai phiên bản – đào tạo học tập và nói chung.

IELTS là bài kiểm tra có bốn mô -đun – lắng nghe, đọc, viết và nói.

IELTS là bài kiểm tra được phân loại theo thang điểm 9, với mỗi ban nhạc tương ứng với mức độ năng lực tiếng Anh.

IELTS là bài kiểm tra cung cấp đánh giá chính xác và nhất quán về bốn kỹ năng ngôn ngữ – lắng nghe, đọc, viết và nói.

IELTS là bài kiểm tra là bài kiểm tra tiếng Anh cổ phần phổ biến nhất thế giới.

IELTS là bài kiểm tra mở ra một thế giới cơ hội học tập và chuyên nghiệp ở Úc, Canada, New Zealand, Anh, Mỹ và nhiều nơi khác trên thế giới nơi tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp chính.

 

Tags: IELTS

 


Practice IELTS

IELTS, the International English Language Testing System, is designed to assess the language ability of candidates who need to study or work where English is used as the language of communication. IELTS is jointly managed by University of Cambridge ESOL Examinations, the British Council and IDP Education Australia.

IELTS is recognized by over 9,000 organizations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies. In the UK, IELTS is the preferred English language test for university applications.

IELTS is available in two test versions:

Academic – for people applying for higher education or professional registration

General Training – for those planning to migrate to an English-speaking country (Australia, Canada, New Zealand, the UK) or seeking work experience or training programs

The IELTS test has four modules – Listening, Reading, Writing and Speaking. All test versions include these modules. Candidates take the Listening, Reading and Writing modules together on the same day, and the Speaking module may be taken, at the option of the test centre, on the same day or up to seven days before or after the other modules.

IELTS Academic and IELTS General Training are designed to cover the full range of ability from non-user to expert user. The tests are graded on a 9-band scale, with each band corresponding to a level of English competence. The results provide an accurate and consistent assessment of the four language skills – listening, reading, writing and speaking.

IELTS is the world’s most popular high-stakes English language test. Over 3 million tests were taken last year.

IELTS is the test that opens doors to a world of academic and professional opportunity in Australia, Canada, New Zealand, the UK, the US and many other places around the world where English is the primary language of communication.

IELTS is the test that enables you to study, work or live in countries where English is the first language, such as the UK, the US, Canada, New Zealand and Australia.

IELTS is the test that is recognised by over 9,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

IELTS is the test that is taken by over 3 million people each year.

IELTS is the test that is available in two versions – Academic and General Training.

IELTS is the test that has four modules – Listening, Reading, Writing and Speaking.

IELTS is the test that is graded on a 9-band scale, with each band corresponding to a level of English competence.

IELTS is the test that provides an accurate and consistent assessment of the four language skills – listening, reading, writing and speaking.

IELTS is the test that is the world’s most popular high-stakes English language test.

IELTS is the test that opens doors to a world of academic and professional opportunity in Australia, Canada, New Zealand, the UK, the US and many other places around the world where English is the primary language of communication.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider