145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Khóa Học IELTS Writing và Speaking – Writing and Speaking IELTS course

Home - IELTS - Khóa Học IELTS Writing và Speaking – Writing and Speaking IELTS course

Khóa Học IELTS Writing và Speaking – Writing and Speaking IELTS course

Khóa Học IELTS Writing và Speaking – Học cách viết và nói chuyên nghiệp để đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS của bạn với khóa học IELTS Writing và Speaking của chúng tôi.

(English below)

Khóa Học IELTS Writing và Speaking

Bạn đang có kế hoạch tham gia kỳ thi IELTS? Nếu vậy, thì bạn sẽ cần phải chuẩn bị cho các phần viết và nói của bài kiểm tra.

Bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS bao gồm hai nhiệm vụ. Trong nhiệm vụ đầu tiên, bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận ngắn ít nhất 250 từ. Nhiệm vụ này kiểm tra khả năng của bạn để viết câu trả lời cho một câu hỏi cụ thể, để hỗ trợ quan điểm của bạn với các lý do và ví dụ, và tổ chức ý tưởng của bạn một cách hợp lý và hợp lý.

Trong nhiệm vụ thứ hai, bạn sẽ được yêu cầu viết một báo cáo về ít nhất 150 từ. Nhiệm vụ này kiểm tra khả năng của bạn để chọn và báo cáo các tính năng chính, để so sánh và đối chiếu dữ liệu hoặc để mô tả một quy trình.

Bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS bao gồm ba phần. Trong phần đầu tiên, bạn sẽ được yêu cầu trả lời một số câu hỏi chung về bản thân và gia đình. Phần này kéo dài trong khoảng 4 phút.

Trong phần thứ hai, bạn sẽ được cung cấp một chủ đề và được yêu cầu nói về nó trong 2 phút. Phần này kiểm tra khả năng nói trôi chảy và mạch lạc của bạn về một chủ đề cụ thể.

Trong phần thứ ba, bạn sẽ được yêu cầu thảo luận về một chủ đề trừu tượng hơn trong 3 phút. Phần này kiểm tra khả năng suy nghĩ của bạn trên đôi chân của bạn và bày tỏ ý kiến ​​của bạn về một loạt các chủ đề.

Để chuẩn bị cho các bài kiểm tra viết và kỹ năng nói trong IELTS, bạn có thể tham gia một khóa học tại một trường ngôn ngữ hoặc trực tuyến. Có nhiều khóa học khác nhau có sẵn, vì vậy điều quan trọng là chọn một khóa phù hợp với nhu cầu của bạn.

Nếu bạn muốn cải thiện kỹ năng viết của mình, hãy tìm một khóa học cung cấp nhiều thực hành bằng văn bản các bài tiểu luận theo phong cách IELTS. Nếu bạn muốn cải thiện kỹ năng nói của mình, hãy tìm một khóa học cung cấp nhiều cơ hội để thực hành bài kiểm tra nói của bạn.

Hầu hết các khóa học sẽ cung cấp cho bạn phản hồi về hiệu suất của bạn, vì vậy bạn có thể thấy nơi bạn cần cải thiện. Và, nếu bạn đang tham gia một khóa học trực tuyến, bạn thường có thể nhận được sự giúp đỡ từ gia sư khóa học nếu bạn cần.

Vì vậy, nếu bạn dự định tham gia kỳ thi IELTS, hãy chắc chắn rằng bạn đã chuẩn bị bằng cách tham gia một khóa học sẽ giúp bạn cải thiện kỹ năng viết và nói của mình.

 

Tags: Writing, Speaking, khóa học IELTS, IELTS

 


Writing and Speaking IELTS course

Are you planning on taking the IELTS exam? If so, then you’ll need to be prepared for the writing and speaking sections of the test.

The IELTS Writing test consists of two tasks. In the first task, you will be asked to write a short essay of at least 250 words. This task tests your ability to write a response to a particular question, to support your point of view with reasons and examples, and to organise your ideas in a coherent and logical way.

In the second task, you will be asked to write a report of at least 150 words. This task tests your ability to select and report the main features, to compare and contrast data, or to describe a process.

The IELTS Speaking test consists of three parts. In the first part, you will be asked to answer some general questions about yourself and your family. This part lasts for about 4 minutes.

In the second part, you will be given a topic and asked to speak about it for 2 minutes. This part tests your ability to speak fluently and coherently about a particular topic.

In the third part, you will be asked to discuss a more abstract topic for 3 minutes. This part tests your ability to think on your feet and to express your opinions on a range of topics.

To prepare for the IELTS Writing and Speaking tests, you can take a course at a language school or online. There are many different courses available, so it’s important to choose one that suits your needs.

If you want to improve your writing skills, look for a course that provides plenty of practice in writing IELTS-style essays. If you want to improve your speaking skills, look for a course that provides plenty of opportunity to practice your speaking test.

Most courses will provide you with feedback on your performance, so you can see where you need to improve. And, if you’re taking an online course, you can usually get help from the course tutor if you need it.

So, if you’re planning on taking the IELTS exam, make sure you’re prepared by taking a course that will help you improve your writing and speaking skills.

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider