145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing Task 2 – Các Mẫu Câu Dùng Trong IELTS Writing Task 2 (Câu Trả Lời Tiếng Việt) – Sentence patterns used in IELTS Writing Task 2

Home - IELTS - IELTS Writing Task 2 – Các Mẫu Câu Dùng Trong IELTS Writing Task 2 (Câu Trả Lời Tiếng Việt) – Sentence patterns used in IELTS Writing Task 2

IELTS Writing Task 2 – Các Mẫu Câu Dùng Trong IELTS Writing Task 2 (Câu Trả Lời Tiếng Việt) – Sentence patterns used in IELTS Writing Task 2

IELTS Writing Task 2 – Các Mẫu Câu Dùng Trong IELTS Writing Task 2 (Câu Trả Lời Tiếng Việt) – Tìm hiểu về các câu trả lời tiếng Việt dành cho IELTS Writing Task 2, bao gồm các mẫu câu, từ vựng và các bài tập để bạn sẵn sàng cho bài thi IELTS.

(English below)

IELTS Writing Task 2 – Các Mẫu Câu Dùng Trong IELTS Writing Task 2 (Câu Trả Lời Tiếng Việt)

Nhiệm vụ kỹ năng viết trong IELTS 2 là phần viết bài luận yêu cầu bạn viết ít nhất 250 từ. Bạn sẽ được đưa ra một lời nhắc câu hỏi để viết về một chủ đề cụ thể. Bài luận sẽ được xếp loại theo thang điểm từ 1 đến 9. Để đạt điểm cao trong bài luận, bạn sẽ cần sử dụng các mẫu câu và từ vựng cụ thể.

Có bốn mẫu câu chính được sử dụng trong các bài tiểu luận về nhiệm vụ kỹ năng viết trong IELTS 2:

1. Tuyên bố luận án: Đây là lập luận chính của bài luận của bạn. Nó nên rõ ràng và súc tích.

2. Bằng chứng hỗ trợ: Đây là bằng chứng hỗ trợ cho tuyên bố luận án của bạn. Nó có thể ở dạng thống kê, ví dụ hoặc trích dẫn.

3. Phân tích: Đây là cách giải thích của bạn về bằng chứng. Bạn sẽ cần giải thích làm thế nào các bằng chứng hỗ trợ tuyên bố luận án của bạn.

4. Kết luận: Đây là bản tóm tắt các điểm chính của bạn.

 

Tags: Writing, IELTS

 


Sentence patterns used in IELTS Writing Task 2

The IELTS Writing Task 2 is an essay writing section that requires you to write at least 250 words. You will be given a question prompt to write about a specific topic. The essay will be graded on a scale of 1 to 9. In order to score a high grade on the essay, you will need to use specific sentence patterns and vocabulary.

There are four main sentence patterns that are used in IELTS Writing Task 2 essays:

1. Thesis statement: This is the main argument of your essay. It should be clear and concise.

2. Supporting evidence: This is evidence that supports your thesis statement. It can be in the form of statistics, examples, or quotes.

3. Analysis: This is your interpretation of the evidence. You will need to explain how the evidence supports your thesis statement.

4. Conclusion: This is a summary of your main points.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider