145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing Task 2 2021 – IELTS Writing Task 2 2021

Home - IELTS - IELTS Writing Task 2 2021 – IELTS Writing Task 2 2021

IELTS Writing Task 2 2021 – IELTS Writing Task 2 2021

IELTS Writing Task 2 2021 – Hướng dẫn chi tiết về cách viết bài thi IELTS Writing Task 2 năm 2021

(English below)

IELTS Writing Task 2 2021

IELTS writing task 2 là một phần viết bài luận xuất hiện sau phần đọc và IELTS Listening. Trong IELTS writing task 2, các ứng cử viên được yêu cầu viết một bài luận để đáp lại một lời nhắc nhất định.

Lời nhắc bài luận thường sẽ yêu cầu các ứng cử viên thảo luận về một vấn đề hoặc chủ đề cụ thể và trình bày ý kiến ​​của họ về nó. Ứng viên sẽ có 40 phút để viết bài luận của họ.

Nhiệm vụ kỹ năng viết trong IELTS 2 được đánh dấu trên thang điểm từ 0-9. Bài tiểu luận được đánh dấu trên bốn tiêu chí: đáp ứng nhiệm vụ, sự gắn kết và sự gắn kết, tài nguyên từ vựng, và phạm vi ngữ pháp và độ chính xác.

Phản hồi nhiệm vụ: Mức độ mà ứng viên đã giải quyết nhiệm vụ.

Sự gắn kết và gắn kết: mức độ mà ứng viên đã tổ chức ý tưởng của họ và trình bày chúng một cách hợp lý, mạch lạc.

Tài nguyên từ vựng: Mức độ mà ứng viên đã sử dụng một loạt từ vựng một cách chính xác và thích hợp.

Phạm vi ngữ pháp và độ chính xác: Mức độ mà ứng cử viên đã sử dụng một loạt các cấu trúc ngữ pháp một cách chính xác.

Các ứng cử viên cần ghi ít nhất một ban nhạc 6 trong mỗi bốn tiêu chí để vượt qua bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS.

IELTS writing task 2 là một nhiệm vụ đầy thách thức đối với nhiều ứng cử viên IELTS. Tuy nhiên, có thể ghi điểm cao hơn nếu bạn chuẩn bị tốt và sử dụng các chiến lược phù hợp.

Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn chuẩn bị cho IELTS writing task 2:

1. Hiểu nhiệm vụ

Trước khi bạn bắt đầu viết bài luận của mình, điều quan trọng là bạn phải hiểu nhiệm vụ đã được đặt ra. Đọc lời nhắc một cách cẩn thận và đảm bảo bạn biết bạn phải làm gì. Nếu bạn không chắc chắn về bất cứ điều gì, hãy hỏi giáo viên hoặc người bản ngữ của bạn.

2. Chọn một bên

Khi bạn được yêu cầu thảo luận về một vấn đề cụ thể, điều quan trọng là bạn phải chọn một bên. Bạn không thể đơn giản trình bày cả hai mặt của đối số và sau đó nói rằng bạn đồng ý với cả hai. Bạn cần làm rõ ý kiến ​​của bạn là gì và tại sao bạn giữ ý kiến ​​đó.

3. Lập kế hoạch

Một khi bạn biết những gì bạn phải làm, bạn cần phải lập một kế hoạch. Điều này sẽ giúp bạn tổ chức ý tưởng và cấu trúc bài luận của bạn một cách hợp lý.

4. Sử dụng một loạt các từ vựng

Để có được điểm số cao trong tài nguyên từ vựng, bạn cần sử dụng một loạt các từ vựng. Điều này có nghĩa là sử dụng nhiều từ khác nhau, không chỉ lặp lại cùng một từ. Cố gắng học một số từ mới trước khi bạn làm bài kiểm tra.

5. Sử dụng một loạt các ngữ pháp

Để có được điểm số cao trong phạm vi ngữ pháp và độ chính xác, bạn cần sử dụng một loạt các cấu trúc ngữ pháp khác nhau. Điều này có nghĩa là bằng cách sử dụng các thì khác nhau, danh từ, tính từ, trạng từ, v.v.

6. Thực hành

Cách tốt nhất để chuẩn bị cho IELTS writing task 2 là thực hành. Nhận một số câu hỏi tiểu luận mẫu và viết một số bài luận thực hành. Sau đó yêu cầu ai đó kiểm tra công việc của bạn và cung cấp cho bạn phản hồi.

 

Tags: Writing, IELTS

 


IELTS Writing Task 2 2021

IELTS Writing Task 2 is an essay writing section that comes after the IELTS Reading and Listening sections. In IELTS Writing Task 2, candidates are asked to write an essay in response to a given prompt.

The essay prompt will usually ask candidates to discuss a particular issue or topic, and to present their opinion on it. Candidates will have 40 minutes to write their essay.

IELTS Writing Task 2 is marked on a band scale from 0-9. The essay is marked on four criteria: Task Response, Coherence and Cohesion, Lexical Resource, and Grammatical Range and Accuracy.

Task Response: The extent to which the candidate has addressed the task.

Coherence and Cohesion: The extent to which the candidate has organised their ideas and presented them in a logical, coherent manner.

Lexical Resource: The extent to which the candidate has used a range of vocabulary accurately and appropriately.

Grammatical Range and Accuracy: The extent to which the candidate has used a range of grammatical structures accurately.

Candidates need to score at least a band 6 in each of the four criteria to pass the IELTS Writing test.

IELTS Writing Task 2 is a challenging task for many IELTS candidates. However, it is possible to score a high band score if you prepare well and use the right strategies.

Here are some tips to help you prepare for IELTS Writing Task 2:

1. Understand the task

Before you start writing your essay, it is important that you understand the task that has been set. Read the prompt carefully and make sure you know what you have to do. If you are unsure about anything, ask your teacher or a native speaker.

2. Choose a side

When you are asked to discuss a particular issue, it is important that you choose a side. You cannot simply present both sides of the argument and then say that you agree with both. You need to make it clear what your opinion is and why you hold that opinion.

3. Make a plan

Once you know what you have to do, you need to make a plan. This will help you to organise your ideas and structure your essay in a logical way.

4. Use a range of vocabulary

To get a high score in Lexical Resource, you need to use a range of vocabulary. This means using a variety of different words, not just repeating the same ones. Try to learn some new words before you do the test.

5. Use a range of grammar

To get a high score in Grammatical Range and Accuracy, you need to use a range of different grammatical structures. This means using different verb tenses, nouns, adjectives, adverbs, etc.

6. Practice

The best way to prepare for IELTS Writing Task 2 is to practice. Get some sample essay questions and write some practice essays. Then ask someone to check your work and give you feedback.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider