145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing Task 1 – Từ Vựng Viết – Writing task vocabulary 1

Home - IELTS - IELTS Writing Task 1 – Từ Vựng Viết – Writing task vocabulary 1

IELTS Writing Task 1 – Từ Vựng Viết – Writing task vocabulary 1

IELTS Writing Task 1 – Từ Vựng Viết – Học cách sử dụng từ vựng để viết thành công Task 1 trong kỳ thi IELTS của bạn!

(English below)

IELTS Writing Task 1 – Từ Vựng Viết

IELTS writing nhiệm vụ từ vựng

Có một số từ và cụm từ khóa mà bạn sẽ cần biết cho nhiệm vụ kỹ năng viết trong IELTS. Dưới đây là một số trong những điều quan trọng nhất:

Phản hồi nhiệm vụ: Đây là những gì bạn cần làm để trả lời câu hỏi. Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu phản hồi nhiệm vụ trước khi bạn bắt đầu viết.

Các đoạn văn chính: Đây là những đoạn văn trong đó bạn sẽ phát triển ý tưởng của mình và cung cấp bằng chứng để hỗ trợ họ.

Giới thiệu: Đây là đoạn đầu tiên của bài luận của bạn. Ở đây bạn sẽ cần giới thiệu chủ đề của bạn và nêu vị trí của bạn về câu hỏi.

Kết luận: Đây là đoạn cuối của bài luận của bạn. Ở đây bạn sẽ cần tóm tắt các điểm chính của bạn và đặt lại vị trí của bạn về câu hỏi.

Bằng chứng hỗ trợ: Đây là bằng chứng mà bạn sẽ sử dụng để hỗ trợ ý tưởng của mình trong các đoạn văn chính. Đây có thể là dữ liệu, số liệu thống kê, ví dụ, ý kiến ​​chuyên gia, v.v.

Sự gắn kết và gắn kết: Chúng đề cập đến việc bài luận của bạn được tổ chức tốt như thế nào và ý tưởng của bạn tốt như thế nào. Hãy chắc chắn rằng bài luận của bạn có cấu trúc tốt và ý tưởng của bạn được liên kết với nhau một cách hợp lý.

Tài nguyên từ vựng: Điều này đề cập đến việc bạn sử dụng từ vựng. Hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng một loạt các từ và cụm từ khác nhau, và tránh lặp lại cùng một từ quá thường xuyên.

Phạm vi ngữ pháp và độ chính xác: Điều này đề cập đến việc bạn sử dụng ngữ pháp của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng một loạt các cấu trúc ngữ pháp khác nhau và ngữ pháp của bạn là chính xác.

 

Tags: Writing, IELTS

 


Writing task vocabulary 1

IELTS Writing task vocabulary

There are a number of key words and phrases that you will need to know for the IELTS writing task. Here are some of the most important ones:

Task response: This is what you need to do in order to answer the question. Make sure you understand the task response before you start writing.

Main body paragraphs: These are the paragraphs in which you will develop your ideas and provide evidence to support them.

Introduction: This is the first paragraph of your essay. Here you will need to introduce your topic and state your position on the question.

Conclusion: This is the last paragraph of your essay. Here you will need to summarise your main points and restate your position on the question.

Supporting evidence: This is the evidence that you will use to support your ideas in the main body paragraphs. This could be data, statistics, examples, expert opinions, etc.

Coherence and cohesion: These refer to how well your essay is organised and how well your ideas flow. Make sure your essay is well-structured and that your ideas are linked together logically.

Lexical resource: This refers to your use of vocabulary. Make sure you use a range of different words and phrases, and avoid repeating the same words too often.

Grammatical range and accuracy: This refers to your use of grammar. Make sure you use a range of different grammatical structures, and that your grammar is accurate.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider