145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS – Học cách trả lời điểm IELTS – Look up IELTS points

Home - IELTS - IELTS – Học cách trả lời điểm IELTS – Look up IELTS points

IELTS – Học cách trả lời điểm IELTS – Look up IELTS points

IELTS – Học cách trả lời điểm IELTS – Hãy tìm hiểu cách để có được điểm cao trong bài thi IELTS của bạn với các lời khuyên hữu ích và những bài học của chúng tôi.

(English below)

IELTS – Học cách trả lời điểm IELTS

IELTS, hoặc hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra đánh giá các kỹ năng tiếng Anh của các diễn giả không bản ngữ. Bài kiểm tra có bốn phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần có giá trị tối đa 25 điểm, với tổng số điểm 100 điểm. Điểm số 7,0 trở lên được coi là điểm số vượt qua.

Điểm IELTS rất quan trọng vì hai lý do. Đầu tiên, nhiều trường đại học và cao đẳng sử dụng điểm IELTS như một phần của quy trình tuyển sinh của họ. Thứ hai, các điểm IELTS có thể giúp bạn nhập cư đến các quốc gia nói tiếng Anh, chẳng hạn như Vương quốc Anh, Úc hoặc Canada.

Nếu bạn có kế hoạch lấy IELTS, thì điều quan trọng là phải biết các điểm IELTS được tính toán như thế nào. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét hệ thống tính điểm của IELTS và cách các điểm IELTS được trao. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho bạn một số lời khuyên về cách đạt điểm cao trên IELTS.

Hệ thống tính điểm IELTS

IELTS là một bài kiểm tra bốn kỹ năng và mỗi phần có giá trị tối đa 25 điểm. Các phần lắng nghe và đọc có giá trị 25 điểm mỗi phần, trong khi các phần viết và nói có giá trị tổng cộng 50 điểm.

Ở đây, một sự cố của hệ thống tính điểm IELTS:

Lắng nghe: 25 điểm

Đọc: 25 điểm

Viết: 25 điểm

Nói: 25 điểm

Tổng cộng: 100 điểm

Để có được điểm số vượt qua 7,0 trở lên, bạn cần nhận được ít nhất 7,0 trên mỗi phần. Điều này có nghĩa là bạn cần có được ít nhất 14.0 trên các phần viết và nói.

Các điểm IELTS được tính toán bằng thang đo 9 băng tần. Thang đo dải 9 là một cách phân loại khả năng ngôn ngữ theo thang điểm từ 1 đến 9. Dưới đây, một sự cố của thang đo 9 băng tần:

Ban nhạc 1: Không phải người dùng

Ban nhạc 2: Người dùng không liên tục

Ban nhạc 3: Người dùng giới hạn

Ban nhạc 4: Người dùng khiêm tốn

Ban nhạc 5: Người dùng có thẩm quyền

Ban nhạc 6: Người dùng tốt

Ban nhạc 7: Người dùng rất tốt

Ban nhạc 8: Người dùng có năng lực cao

Ban nhạc 9: Người dùng chuyên gia

Thang đo băng tần rất quan trọng vì nó được sử dụng để tính toán các điểm IELTS. Điểm IELTS được trao dựa trên điểm số của bạn trong mỗi phần. Ví dụ: nếu bạn nhận được số điểm 8.0 trong phần nghe, bạn sẽ được trao 8 điểm IELTS.

Ở đây, một sự cố của các điểm IELTS bạn có thể nhận được trong mỗi phần:

Lắng nghe: 8-9 điểm

Đọc: 8-9 điểm

Viết: 6-7 điểm

Nói: 6-7 điểm

Tổng cộng: 28-30 điểm

Như bạn có thể thấy, các phần nghe và đọc có giá trị tối đa 9 điểm mỗi phần, trong khi các phần viết và nói có giá trị tối đa 7 điểm mỗi phần. Điều này có nghĩa là bạn có thể nhận được tổng cộng 30 điểm IELTS nếu bạn nhận được điểm hoàn hảo trong bài kiểm tra.

Mẹo để có được điểm số cao trên IELTS

Nếu bạn có kế hoạch lấy IELTS, thì điều quan trọng là phải có điểm số cao. Dưới đây là một số mẹo để có được điểm số cao trên IELTS:

1. Sử dụng hướng dẫn học tập

Một trong những cách tốt nhất để chuẩn bị cho IELTS là sử dụng hướng dẫn học tập. Hướng dẫn học tập sẽ giúp bạn hiểu định dạng của bài kiểm tra và các loại câu hỏi bạn sẽ được hỏi. Nó cũng sẽ cung cấp cho bạn các bài kiểm tra thực hành để giúp bạn chuẩn bị cho thực tế.

2. Thực hành bài kiểm tra thực hành

Một cách tuyệt vời khác để chuẩn bị cho IELTS là làm một bài kiểm tra thực hành. Các bài kiểm tra thực hành sẽ giúp bạn cảm nhận được bài kiểm tra và xác định bất kỳ lĩnh vực nào bạn cần làm.

3. Nghỉ ngơi nhiều

Nó rất quan trọng để nghỉ ngơi nhiều trước khi bạn thực hiện IELTS. Điều này sẽ giúp bạn tập trung và làm hết sức mình trong bài kiểm tra.

4. Tích cực

Nó cũng rất quan trọng để trở nên tích cực khi bạn lấy IELTS. Hãy tin vào bản thân và đừng để cho bất kỳ sự căng thẳng nào có được điều tốt nhất của bạn.

5. Thực hiện theo các hướng dẫn

Hãy chắc chắn rằng bạn làm theo các hướng dẫn trong bài kiểm tra. Nếu bạn don lồng, bạn có thể không nhận được điểm số mà bạn xứng đáng.

Điểm IELTS rất quan trọng vì hai lý do. Đầu tiên, nhiều trường đại học và cao đẳng sử dụng điểm IELTS như một phần của quy trình tuyển sinh của họ. Thứ hai, các điểm IELTS có thể giúp bạn nhập cư đến các quốc gia nói tiếng Anh, chẳng hạn như Vương quốc Anh, Úc hoặc Canada.

Nếu bạn có kế hoạch lấy IELTS, thì điều quan trọng là phải biết các điểm IELTS được tính toán như thế nào. Trong bài viết này, chúng tôi đã xem xét hệ thống tính điểm của IELTS và cách các điểm IELTS được trao. Chúng tôi cũng đã cung cấp cho bạn một số lời khuyên về cách đạt được điểm số cao trên IELTS.

 

Tags: IELTS

 


Look up IELTS points

IELTS, or the International English Language Testing System, is a test that assesses the English language skills of non-native speakers. The test has four parts – listening, reading, writing, and speaking. Each section is worth a maximum of 25 points, for a total score of 100 points. A score of 7.0 or above is considered a passing score.

IELTS points are important for two reasons. First, many universities and colleges use IELTS scores as part of their admissions process. Second, IELTS points can help you immigrate to English-speaking countries, such as the United Kingdom, Australia, or Canada.

If you’re planning to take the IELTS, it’s important to know how IELTS points are calculated. In this article, we’ll look at the IELTS scoring system and how IELTS points are awarded. We’ll also give you some tips on how to get a high score on the IELTS.

The IELTS Scoring System

The IELTS is a four-skill test, and each section is worth a maximum of 25 points. The listening and reading sections are worth 25 points each, while the writing and speaking sections are worth a total of 50 points.

Here’s a breakdown of the IELTS scoring system:

Listening: 25 points

Reading: 25 points

Writing: 25 points

Speaking: 25 points

Total: 100 points

To get a passing score of 7.0 or above, you need to get at least 7.0 on each section. This means that you need to get at least 14.0 on the writing and speaking sections.

IELTS points are calculated using a 9-band scale. The 9-band scale is a way of classifying language ability on a scale of 1 to 9. Here’s a breakdown of the 9-band scale:

Band 1: Non-user

Band 2: Intermittent user

Band 3: Limited user

Band 4: Modest user

Band 5: Competent user

Band 6: Good user

Band 7: Very good user

Band 8: Highly competent user

Band 9: Expert user

The 9-band scale is important because it’s used to calculate IELTS points. IELTS points are awarded based on your score in each section. For example, if you get a score of 8.0 in the listening section, you’ll be awarded 8 IELTS points.

Here’s a breakdown of the IELTS points you can get in each section:

Listening: 8-9 points

Reading: 8-9 points

Writing: 6-7 points

Speaking: 6-7 points

Total: 28-30 points

As you can see, the listening and reading sections are worth a maximum of 9 points each, while the writing and speaking sections are worth a maximum of 7 points each. This means that you can get a total of 30 IELTS points if you get a perfect score on the test.

Tips for Getting a High Score on the IELTS

If you’re planning to take the IELTS, it’s important to get a high score. Here are some tips for getting a high score on the IELTS:

1. Use a study guide

One of the best ways to prepare for the IELTS is to use a study guide. A study guide will help you understand the format of the test and the types of questions you’ll be asked. It will also give you practice tests to help you prepare for the real thing.

2. Take a practice test

Another great way to prepare for the IELTS is to take a practice test. Practice tests will help you get a feel for the test and identify any areas you need to work on.

3. Get plenty of rest

It’s important to get plenty of rest before you take the IELTS. This will help you focus and do your best on the test.

4. Be positive

It’s also important to be positive when you take the IELTS. Believe in yourself and don’t let any nerves get the best of you.

5. Follow the instructions

Make sure you follow the instructions on the test. If you don’t, you may not get the score you deserve.

IELTS points are important for two reasons. First, many universities and colleges use IELTS scores as part of their admissions process. Second, IELTS points can help you immigrate to English-speaking countries, such as the United Kingdom, Australia, or Canada.

If you’re planning to take the IELTS, it’s important to know how IELTS points are calculated. In this article, we’ve looked at the IELTS scoring system and how IELTS points are awarded. We’ve also given you some tips on how to get a high score on the IELTS.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider