145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing Task 1 Sample Answers (Vietnamese) – Writing tasks 1 sample

Home - IELTS - IELTS Writing Task 1 Sample Answers (Vietnamese) – Writing tasks 1 sample

IELTS Writing Task 1 Sample Answers (Vietnamese) – Writing tasks 1 sample

IELTS Writing Task 1 Sample Answers (Vietnamese) – Get the best IELTS Writing Task 1 sample answers in Vietnamese from our expert tutors. Learn the strategies and tips on how to ace the IELTS Writing Test.

(English below)

IELTS Writing Task 1 Sample Answers (Vietnamese)

IELTS writing task 1 được thiết kế để kiểm tra khả năng của bạn để mô tả dữ liệu và xu hướng thống kê của bạn. Để đạt được điểm số cao trong nhiệm vụ này, bạn cần có khả năng xác định các tính năng chính của dữ liệu và mô tả chi tiết chúng.

Dữ liệu mẫu dưới đây cho thấy tỷ lệ người ở các nhóm tuổi khác nhau sử dụng Internet trong một năm nhất định.

Dữ liệu cho thấy tỷ lệ phần trăm của những người sử dụng Internet tăng theo tuổi. Năm 1995, chỉ có 4% người ở độ tuổi 55-64 đã sử dụng Internet. Đến năm 2005, con số này đã tăng lên 34%. Sự gia tăng lớn nhất là ở những người từ 65 tuổi trở lên, trong đó tỷ lệ người dùng Internet tăng từ 1% năm 1995 lên 21% vào năm 2005.

Dữ liệu cũng cho thấy khoảng cách giữa tỷ lệ phần trăm người dùng internet ở các nhóm tuổi khác nhau đã được thu hẹp theo thời gian. Năm 1995, có sự khác biệt của 20 điểm phần trăm giữa các nhóm tuổi trẻ nhất và già nhất. Đến năm 2005, sự khác biệt này đã giảm xuống còn 13 điểm phần trăm.

Tóm lại, dữ liệu cho thấy tỷ lệ người sử dụng Internet đã tăng theo thời gian và khoảng cách giữa tỷ lệ phần trăm người dùng internet ở các nhóm tuổi khác nhau đã bị thu hẹp.

 

Tags: Writing, IELTS

 


Writing tasks 1 sample

The IELTS Writing Task 1 is designed to test your ability to describe statistical data and trends. In order to achieve a high score in this task, you need to be able to identify the key features of the data and describe them in detail.

The sample data below shows the percentage of people in different age groups who use the internet in a given year.

The data shows that the percentage of people who use the internet increases with age. In 1995, only 4% of people aged 55-64 used the internet. By 2005, this figure had increased to 34%. The biggest increase was among people aged 65 and over, where the percentage of internet users increased from 1% in 1995 to 21% in 2005.

The data also shows that the gap between the percentage of internet users in different age groups has been narrowing over time. In 1995, there was a difference of 20 percentage points between the youngest and oldest age groups. By 2005, this difference had decreased to 13 percentage points.

To summarise, the data shows that the percentage of people using the internet has increased over time, and that the gap between the percentage of internet users in different age groups has been narrowing.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider