145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing Task 1: Các Cụm Từ Cần Thiết – The phrases in Writing Task 1

Home - IELTS - IELTS Writing Task 1: Các Cụm Từ Cần Thiết – The phrases in Writing Task 1

IELTS Writing Task 1: Các Cụm Từ Cần Thiết – The phrases in Writing Task 1

IELTS Writing Task 1: Các Cụm Từ Cần Thiết – Học các cụm từ cần thiết để hỗ trợ bạn trong việc làm bài thi IELTS Writing Task 1.

(English below)

IELTS Writing Task 1: Các Cụm Từ Cần Thiết

IELTS writing task 1 được thiết kế để kiểm tra khả năng của bạn để mô tả dữ liệu và trình bày thông tin. Nhiệm vụ được chia thành hai phần: Phần A và Phần B. Trong phần A, bạn sẽ được yêu cầu mô tả một hoặc hai biểu đồ hoặc sơ đồ. Trong Phần B, bạn sẽ được yêu cầu viết một báo cáo dựa trên thông tin được đưa ra trong biểu đồ hoặc sơ đồ.

IELTS writing task 1 là một nhiệm vụ đầy thách thức đối với nhiều sinh viên. Lý do chính cho điều này là chúng không quen thuộc với các cụm từ và từ vựng được sử dụng trong nhiệm vụ này. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét một số cụm từ quan trọng nhất mà bạn cần biết để ghi điểm tốt trong IELTS writing task 1.

Cụm từ đầu tiên mà bạn cần biết là tổng quan về vấn đề này. Cụm từ này được sử dụng để giới thiệu các điểm chính của bài luận của bạn. Ví dụ: nếu bạn đang viết về biểu đồ thanh, bạn có thể sử dụng cụm từ Tổng quan về dữ liệu. Điều này sẽ giúp giám khảo hiểu những gì bạn sẽ nói trong bài luận của bạn.

Cụm từ thứ hai mà bạn cần biết là Trend Trend. Cụm từ này được sử dụng để mô tả hướng chung của dữ liệu. Ví dụ: nếu dữ liệu đang tăng lên, bạn có thể sử dụng cụm từ, xu hướng tăng lên. Nếu dữ liệu đang giảm, bạn có thể sử dụng cụm từ xu hướng giảm xuống.

Cụm từ thứ ba mà bạn cần biết là ngoại lệ. Cụm từ này được sử dụng để mô tả dữ liệu không điển hình của phần còn lại của dữ liệu. Ví dụ: nếu bạn đang viết về một biểu đồ thanh, bạn có thể nói rằng có một ngoại lệ tại điểm x. Điều này sẽ giúp giám khảo hiểu rằng dữ liệu này không phải là điển hình của phần còn lại của dữ liệu.

Cụm từ thứ tư mà bạn cần biết là sự khác biệt đáng kể. Cụm từ này được sử dụng để mô tả sự khác biệt giữa hai điểm dữ liệu. Ví dụ: nếu bạn đang viết về biểu đồ thanh, bạn có thể nói rằng có một sự khác biệt đáng kể giữa dữ liệu tại các điểm X và Y. Điều này sẽ giúp giám khảo hiểu rằng có một sự khác biệt thực sự giữa hai điểm dữ liệu này.

Cụm từ thứ năm mà bạn cần biết là thông tin có liên quan. Cụm từ này được sử dụng để giới thiệu thông tin mới có liên quan đến chủ đề này. Ví dụ: nếu bạn đang viết về biểu đồ thanh, bạn có thể nói thông tin mới có liên quan đến chủ đề là dữ liệu tại điểm Z. Điều này sẽ giúp giám khảo hiểu rằng thông tin mới này có liên quan đến chủ đề này.

Cụm từ thứ sáu mà bạn cần biết là kết luận. Cụm từ này được sử dụng để tóm tắt các điểm chính của bài luận của bạn. Ví dụ: nếu bạn đang viết về một biểu đồ thanh, bạn có thể nói rằng kết luận, dữ liệu cho thấy xu hướng này là hướng lên trên. Điều này sẽ giúp giám khảo hiểu được những điểm chính của bài luận của bạn.

Đây chỉ là một số cụm từ quan trọng nhất mà bạn cần biết để đạt điểm tốt trong IELTS writing task 1. Nếu bạn có thể sử dụng các cụm từ này một cách chính xác, bạn sẽ có thể cải thiện điểm số của mình trong nhiệm vụ này.

 

Tags: Writing, IELTS

 


The phrases in Writing Task 1

The IELTS writing task 1 is designed to test your ability to describe data and present information. The task is divided into two parts: Part A and Part B. In Part A, you will be asked to describe one or two charts or diagrams. In Part B, you will be asked to write a report based on the information given in the charts or diagrams.

The IELTS writing task 1 is a challenging task for many students. The main reason for this is that they are not familiar with the phrases and vocabulary that are used in this task. In this article, we will look at some of the most important phrases that you need to know in order to score well in the IELTS writing task 1.

The first phrase that you need to know is “overview”. This phrase is used to introduce the main points of your essay. For example, if you are writing about a bar chart, you can use the phrase “overview of the data”. This will help the examiner to understand what you are going to talk about in your essay.

The second phrase that you need to know is “trend”. This phrase is used to describe the general direction of the data. For example, if the data is increasing, you can use the phrase “the trend is upward”. If the data is decreasing, you can use the phrase “the trend is downward”.

The third phrase that you need to know is “outlier”. This phrase is used to describe data that is not typical of the rest of the data. For example, if you are writing about a bar chart, you might say “there is an outlier at point X”. This will help the examiner to understand that this data is not typical of the rest of the data.

The fourth phrase that you need to know is “significant difference”. This phrase is used to describe the difference between two data points. For example, if you are writing about a bar chart, you might say “there is a significant difference between the data at points X and Y”. This will help the examiner to understand that there is a real difference between these two data points.

The fifth phrase that you need to know is “relevant information”. This phrase is used to introduce new information that is relevant to the topic. For example, if you are writing about a bar chart, you might say “new information that is relevant to the topic is the data at point Z”. This will help the examiner to understand that this new information is relevant to the topic.

The sixth phrase that you need to know is “in conclusion”. This phrase is used to summarise the main points of your essay. For example, if you are writing about a bar chart, you might say “in conclusion, the data shows that the trend is upward”. This will help the examiner to understand the main points of your essay.

These are just some of the most important phrases that you need to know in order to score well in the IELTS writing task 1. If you can use these phrases correctly, you will be able to improve your score in this task.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider