145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing Task 1: A Step-by-Step Guide – Write a task 1 IELTS

Home - IELTS - IELTS Writing Task 1: A Step-by-Step Guide – Write a task 1 IELTS

IELTS Writing Task 1: A Step-by-Step Guide – Write a task 1 IELTS

IELTS Writing Task 1: A Step-by-Step Guide – Learn how to approach and master IELTS Writing Task 1 with this comprehensive guide, complete with useful tips and examples.

(English below)

IELTS Writing Task 1: A Step-by-Step Guide

IELTS writing task 1 được thiết kế để kiểm tra khả năng mô tả thông tin được trình bày trong biểu đồ, biểu đồ hoặc bảng. Bạn sẽ được yêu cầu viết một báo cáo về ít nhất 150 từ dựa trên thông tin được cung cấp.

Thử nghiệm Task 1 được chia thành hai phần:

Phần 1 – Bạn sẽ được cung cấp một biểu đồ, biểu đồ hoặc bảng với thông tin liên quan đến một chủ đề cụ thể. Bạn sẽ được yêu cầu mô tả, tóm tắt hoặc giải thích thông tin bằng lời của bạn.

Phần 2 – Bạn sẽ được cung cấp biểu đồ, biểu đồ hoặc bảng thứ hai với thông tin liên quan đến cùng một chủ đề. Bạn sẽ được yêu cầu viết một báo cáo so sánh và đối chiếu hai bộ thông tin.

Để có được điểm số cao trong Task 1, bạn cần cho thấy rằng bạn có thể viết một báo cáo rõ ràng và được tổ chức tốt. Bạn cũng nên bao gồm một loạt các cấu trúc từ vựng và ngữ pháp để thể hiện mức độ tiếng Anh của bạn.

Khi viết báo cáo của bạn, bạn nên:

– Đọc kỹ câu hỏi và đảm bảo bạn hiểu những gì bạn đang được yêu cầu làm.

– Dành một vài phút để lên kế hoạch cho báo cáo của bạn. Điều này sẽ giúp bạn tổ chức ý tưởng và cấu trúc bài luận của bạn một cách hiệu quả.

– Viết giới thiệu rõ ràng, cơ thể và kết luận.

– Sử dụng một loạt các cấu trúc từ vựng và ngữ pháp trong suốt bài luận của bạn.

– Sử dụng thì hiện tại khi viết về thông tin trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai.

– Sử dụng nhiều loại câu khác nhau, bao gồm các câu phức tạp, để làm cho bài viết của bạn thú vị hơn.

– Hãy chắc chắn rằng báo cáo của bạn được tổ chức tốt và dễ đọc.

– Kiểm tra ngữ pháp, chính tả và dấu câu của bạn trước khi bạn gửi bài luận của bạn.

 

Tags: Writing, IELTS

 


Write a task 1 IELTS

The IELTS writing task 1 is designed to test your ability to describe information presented in a graph, chart or table. You will be required to write a report of at least 150 words based on the information provided.

The task 1 test is divided into two parts:

Part 1 – You will be given a graph, chart or table with information relating to a particular topic. You will be asked to describe, summarise or explain the information in your own words.

Part 2 – You will be given a second graph, chart or table with information relating to the same topic. You will be asked to write a report comparing and contrasting the two sets of information.

To get a high score in task 1, you need to show that you can write a clear and well-organised report. You should also include a range of vocabulary and grammatical structures to demonstrate your level of English.

When writing your report, you should:

– Read the question carefully and make sure you understand what you are being asked to do.

– Spend a few minutes planning your report. This will help you to organise your ideas and structure your essay effectively.

– Write a clear introduction, body and conclusion.

– Use a range of vocabulary and grammatical structures throughout your essay.

– Use the present tense when writing about information in the past, present or future.

– Use a variety of sentence types, including complex sentences, to make your writing more interesting.

– Make sure your report is well-organised and easy to read.

– Check your grammar, spelling and punctuation before you submit your essay.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider