145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing Skills – Writing IELTS skills

Home - IELTS - IELTS Writing Skills – Writing IELTS skills

IELTS Writing Skills – Writing IELTS skills

IELTS Writing Skills – Học cách viết tốt hơn trong IELTS với các bài học, bài tập và các tài liệu hữu ích khác.

(English below)

IELTS Writing Skills

Bạn đang tìm kiếm các mẹo để cải thiện điểm số IELTS của mình?

Nếu câu trả lời của bạn là có, thì bạn đã đến đúng nơi.

kỹ năng viết trong IELTS là một nhiệm vụ đầy thách thức đối với nhiều sinh viên. Nhưng với một số thực hành và hướng dẫn, có thể ghi điểm tốt trong phần này.

Dưới đây là một số mẹo để cải thiện điểm số kỹ năng viết trong IELTS của bạn:

1. Hiểu nhiệm vụ

Bước đầu tiên để làm tốt trong kỹ năng viết trong IELTS là hiểu nhiệm vụ.

Có hai loại nhiệm vụ trong kỹ năng viết trong IELTS – đào tạo học tập và nói chung.

Nhiệm vụ viết học thuật 1 yêu cầu bạn mô tả dữ liệu hoặc một quy trình.

Nhiệm vụ viết học thuật 2 yêu cầu bạn viết một bài luận về một chủ đề nhất định.

Nhiệm vụ viết lách chung 1 yêu cầu bạn viết một lá thư.

Nhiệm vụ viết bài đào tạo chung 2 yêu cầu bạn viết một bài luận về một chủ đề nhất định.

Hãy chắc chắn rằng bạn biết bạn phải làm nhiệm vụ nào trước khi bắt đầu viết.

2. Lập kế hoạch bài luận của bạn

Một khi bạn biết nhiệm vụ là gì, bạn có thể bắt đầu lập kế hoạch bài luận của mình.

Dành vài phút để suy nghĩ về câu hỏi và động não.

Sau đó, thực hiện một phác thảo của bài luận của bạn.

Một phác thảo sẽ giúp bạn tổ chức suy nghĩ và cấu trúc bài luận của bạn một cách hợp lý.

3. Viết giới thiệu mạnh mẽ

Phần giới thiệu là đoạn đầu tiên của bài luận của bạn.

Nó nên giới thiệu chủ đề của bài luận của bạn và đưa ra ý kiến ​​của bạn về vấn đề này.

Hãy chắc chắn rằng phần giới thiệu của bạn là rõ ràng và súc tích.

4. Phát triển ý tưởng của bạn

Các đoạn văn là phần chính của bài luận của bạn.

Mỗi đoạn văn nên thảo luận về một ý tưởng chính.

Phát triển ý tưởng của bạn bằng cách đưa ra các ví dụ và bằng chứng hỗ trợ.

5. Viết kết luận

Kết luận là đoạn cuối của bài luận của bạn.

Nó nên tổng hợp các điểm chính của bài luận của bạn và đưa ra ý kiến ​​của bạn về vấn đề này.

Hãy chắc chắn rằng kết luận của bạn là rõ ràng và súc tích.

6. Chỉnh sửa và đọc lại bài luận của bạn

Khi bạn đã viết xong bài luận của mình, hãy dành vài phút để chỉnh sửa và đọc lại nó.

Kiểm tra các lỗi ngữ pháp và chính tả.

Hãy chắc chắn rằng bài luận của bạn được tổ chức tốt và mạch lạc.

7. Thực hành

Cách tốt nhất để cải thiện điểm kỹ năng viết trong IELTS của bạn là thực hành.

Viết càng nhiều bài tiểu luận càng tốt.

Nhận phản hồi về bài tiểu luận của bạn từ một giáo viên hoặc gia sư.

Bạn càng thực hành, bạn sẽ càng trở nên tốt hơn khi viết các bài tiểu luận IELTS.

 

Tags: Writing, IELTS

 


Writing IELTS skills

Are you looking for tips to improve your IELTS Writing score?

If your answer is yes, then you have come to the right place.

IELTS Writing is a challenging task for many students. But with some practice and guidance, it is possible to score well in this section.

Here are some tips to improve your IELTS Writing score:

1. Understand the task

The first step to do well in IELTS Writing is to understand the task.

There are two types of tasks in IELTS Writing – Academic and General Training.

The Academic Writing task 1 requires you to describe data or a process.

The Academic Writing task 2 requires you to write an essay on a given topic.

The General Training Writing task 1 requires you to write a letter.

The General Training Writing task 2 requires you to write an essay on a given topic.

Make sure you know which task you have to do before you start writing.

2. Plan your essay

Once you know what the task is, you can start planning your essay.

Take a few minutes to think about the question and brainstorm ideas.

Then, make an outline of your essay.

An outline will help you to organize your thoughts and structure your essay in a logical way.

3. Write a strong introduction

The introduction is the first paragraph of your essay.

It should introduce the topic of your essay and give your opinion on the issue.

Make sure your introduction is clear and concise.

4. Develop your ideas

The body paragraphs are the main part of your essay.

Each body paragraph should discuss one main idea.

Develop your ideas by giving examples and supporting evidence.

5. Write a conclusion

The conclusion is the last paragraph of your essay.

It should sum up the main points of your essay and give your opinion on the issue.

Make sure your conclusion is clear and concise.

6. Edit and proofread your essay

Once you have finished writing your essay, take a few minutes to edit and proofread it.

Check for grammar and spelling mistakes.

Make sure your essay is well-organized and coherent.

7. Practice

The best way to improve your IELTS Writing score is to practice.

Write as many essays as you can.

Get feedback on your essays from a teacher or tutor.

The more you practice, the better you will become at writing IELTS essays.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider