145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing: Hướng dẫn về thời gian làm Writing IELTS – Writing IELTS time

Home - IELTS - IELTS Writing: Hướng dẫn về thời gian làm Writing IELTS – Writing IELTS time

IELTS Writing: Hướng dẫn về thời gian làm Writing IELTS – Writing IELTS time

IELTS Writing: Hướng dẫn về thời gian làm Writing IELTS – Học các kỹ năng cần thiết để hoàn thành bài Writing IELTS một cách hiệu quả và trong thời gian hợp lý.

(English below)

IELTS Writing: Hướng dẫn về thời gian làm Writing IELTS

Viết thời gian IELTS

Bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS mất 60 phút. Trong thời gian này, bạn sẽ cần phải viết hai tác phẩm viết. Điều đầu tiên sẽ là 150 từ và từ thứ hai sẽ là 250 từ.

Bạn sẽ có 20 phút để viết nhiệm vụ đầu tiên và 40 phút để viết nhiệm vụ thứ hai.

Task 1

Bạn sẽ được cung cấp một thẻ nhiệm vụ với thông tin về một tình huống cụ thể. Bạn sẽ cần phải viết một lá thư để đáp lại điều này.

Task 2

Bạn sẽ được đưa ra một quan điểm, lập luận hoặc vấn đề để thảo luận. Bạn sẽ cần phải viết một bài luận để đáp lại điều này.

Trong cả hai nhiệm vụ, bạn sẽ cần phải viết theo phong cách chính thức. Điều này có nghĩa là sử dụng ngôn ngữ chính thức và cấu trúc câu. Bạn cũng sẽ cần sử dụng một loạt các từ vựng.

Task 1

Nhiệm vụ đầu tiên có giá trị 1/3 điểm cho bài kiểm tra viết. Điều này có nghĩa là điều quan trọng là dành đủ thời gian cho nhiệm vụ này.

Bạn sẽ cần phải viết một lá thư để trả lời thẻ nhiệm vụ. Bức thư có thể là chính thức hoặc không chính thức.

Bạn sẽ phải viết ít nhất 150 từ.

Task 2

Nhiệm vụ thứ hai có giá trị 2/3 điểm cho bài kiểm tra viết. Điều này có nghĩa là nó là nhiệm vụ quan trọng nhất.

Bạn sẽ cần phải viết một bài luận để trả lời câu hỏi. Các bài luận nên được tổ chức tốt và phát triển tốt.

Bạn sẽ phải viết ít nhất 250 từ.

 

Tags: Writing, IELTS

 


Writing IELTS time

Writing IELTS time

The IELTS Writing test takes 60 minutes. In this time, you will need to write two pieces of writing. The first will be 150 words and the second will be 250 words.

You will have 20 minutes to write the first task and 40 minutes to write the second task.

Task 1

You will be given a task card with information about a particular situation. You will need to write a letter in response to this.

Task 2

You will be given a point of view, argument or problem to discuss. You will need to write an essay in response to this.

In both tasks, you will need to write in a formal style. This means using formal language and sentence structure. You will also need to use a range of vocabulary.

Task 1

The first task is worth 1/3 of the marks for the writing test. This means that it is important to spend enough time on this task.

You will need to write a letter in response to the task card. The letter can be either formal or informal.

You will have to write at least 150 words.

Task 2

The second task is worth 2/3 of the marks for the writing test. This means that it is the most important task.

You will need to write an essay in response to the question. The essay should be well-organized and well-developed.

You will have to write at least 250 words.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider