145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Vocabulary Pie Chart – Vocabulary Pie Chart

Home - IELTS - IELTS Vocabulary Pie Chart – Vocabulary Pie Chart

IELTS Vocabulary Pie Chart – Vocabulary Pie Chart

IELTS Vocabulary Pie Chart-Học từ vựng đầy đủ nhất cho kỳ thi IELTS với biểu đồ hình tròn từ vựng IELTS.

(English below)

IELTS Vocabulary Pie Chart

Từ vựng cho biểu đồ hình tròn IELTS: Mẹo và chiến lược để thành công

Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế (IELTS) là một bài kiểm tra trình độ ngôn ngữ được quốc tế công nhận được sử dụng bởi nhiều trường đại học và nhà tuyển dụng trên thế giới. Một trong những thành phần của IELTS là biểu đồ hình tròn, kiểm tra khả năng diễn giải và truyền đạt dữ liệu của học sinh theo định dạng trực quan. Biểu đồ hình tròn là một phần quan trọng của kỳ thi IELTS và điều quan trọng là phải có sự hiểu biết tốt về từ vựng liên quan đến nó để làm tốt trong bài kiểm tra. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về từ vựng liên quan đến biểu đồ hình tròn IELTS và cung cấp một số mẹo và chiến lược để thành công.

Biểu đồ hình tròn là gì?

Biểu đồ hình tròn là một loại đồ thị được sử dụng để hiển thị tỷ lệ của các loại hoặc các phần khác nhau của tổng thể. Nó bao gồm một số lĩnh vực hoặc các lát cắt mà cùng nhau chiếm 100% dữ liệu. Kích thước của mỗi lĩnh vực tỷ lệ thuận với lượng dữ liệu mà nó đại diện. Biểu đồ hình tròn thường được sử dụng để đại diện cho dữ liệu liên quan đến nhân khẩu học, kinh tế và các số liệu thống kê khác.

Từ vựng cho biểu đồ hình tròn IELTS

Để làm tốt trên biểu đồ hình tròn IELTS, điều quan trọng là phải hiểu từ vựng liên quan đến nó. Dưới đây là một số thuật ngữ chính liên quan đến biểu đồ hình tròn:

• Biểu đồ hình tròn – Một biểu đồ được sử dụng để hiển thị tỷ lệ của các loại hoặc phần khác nhau của tổng thể.

• Khu vực – một phần của biểu đồ hình tròn đại diện cho một lượng dữ liệu nhất định.

• Tỷ lệ – Kích thước hoặc số lượng tương đối của một lĩnh vực nhất định so với toàn bộ.

• Tỷ lệ phần trăm – Số tiền của một lĩnh vực nhất định liên quan đến toàn bộ, được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm.

• Tổng cộng – tổng của tất cả các lĩnh vực trong biểu đồ hình tròn.

• Danh mục – Nhóm dữ liệu hoặc mục liên quan.

• Dữ liệu – thông tin được biểu thị trong biểu đồ hình tròn.

Mẹo và chiến lược để thành công

Bây giờ bạn đã biết từ vựng liên quan đến biểu đồ PIE IELTS, đây là một số mẹo và chiến lược để thành công trong bài kiểm tra:

• Đọc kỹ các câu hỏi và đảm bảo bạn hiểu những gì đang được hỏi.

• Tìm kiếm các từ khóa như tỷ lệ phần trăm của người Hồi giáo hoặc tổng cộng và sử dụng chúng để giúp bạn giải thích dữ liệu.

• Tìm kiếm các mẫu trong dữ liệu và sử dụng chúng để xác định xu hướng và mối quan hệ giữa các loại khác nhau.

• Hãy chắc chắn rằng bạn kiểm tra câu trả lời của bạn trước khi gửi chúng.

• Dành thời gian của bạn và don vội vàng.

• Thực hành với các câu hỏi mẫu để làm quen với định dạng.

Phần kết luận

Biểu đồ hình tròn IELTS là một phần quan trọng của bài kiểm tra và điều quan trọng là phải có một sự hiểu biết tốt về từ vựng liên quan đến nó. Bằng cách làm quen với từ vựng và làm theo các mẹo và chiến lược được nêu ở trên, bạn có thể tăng cơ hội làm tốt trên biểu đồ hình tròn IELTS. Chúc may mắn!

 

Tags: Vocabulary, IELTS

 


Vocabulary Pie Chart

Vocabulary for the IELTS Pie Chart: Tips and Strategies for Success

The International English Language Testing System (IELTS) is an internationally-recognized language proficiency test that is used by many universities and employers around the world. One of the components of the IELTS is the pie chart, which tests a student’s ability to interpret and communicate data in a visual format. The pie chart is an important part of the IELTS exam and it is important to have a good understanding of the vocabulary associated with it in order to do well on the test. In this article, we will discuss the vocabulary associated with the IELTS pie chart and provide some tips and strategies for success.

What is a Pie Chart?

A pie chart is a type of graph that is used to show the proportions of different categories or parts of a whole. It is composed of several sectors or “slices” that together make up 100% of the data. The size of each sector is proportional to the amount of the data it represents. Pie charts are commonly used to represent data related to demographics, economics, and other statistics.

Vocabulary for the IELTS Pie Chart

In order to do well on the IELTS pie chart, it is important to understand the vocabulary associated with it. Here are some key terms related to the pie chart:

• Pie chart – A graph that is used to show the proportions of different categories or parts of a whole.

• Sector – A part of the pie chart that represents a certain amount of the data.

• Proportion – The relative size or amount of a certain sector in comparison to the whole.

• Percentage – The amount of a certain sector in relation to the whole, expressed as a percentage.

• Total – The sum of all sectors in the pie chart.

• Category – A grouping of related data or items.

• Data – Information that is represented in the pie chart.

Tips and Strategies for Success

Now that you know the vocabulary associated with the IELTS pie chart, here are some tips and strategies for success on the test:

• Read the questions carefully and make sure you understand what is being asked.

• Look for key words such as “percentage” or “total” and use them to help you interpret the data.

• Look for patterns in the data and use them to identify trends and relationships between the different categories.

• Make sure you check your answers before submitting them.

• Take your time and don’t rush.

• Practice with sample questions to get used to the format.

Conclusion

The IELTS pie chart is an important part of the test and it is important to have a good understanding of the vocabulary associated with it. By familiarizing yourself with the vocabulary and following the tips and strategies outlined above, you can increase your chances of doing well on the IELTS pie chart. Good luck!

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider