145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Test Preparation – Learn How to Structure an IELTS Exam – Structure of an IELTS test

Home - IELTS - IELTS Test Preparation – Learn How to Structure an IELTS Exam – Structure of an IELTS test

IELTS Test Preparation – Learn How to Structure an IELTS Exam – Structure of an IELTS test

IELTS Test Preparation – Learn How to Structure an IELTS Exam – Get step-by-step instructions for structuring an IELTS exam and gain the confidence to tackle the test. Prepare for your IELTS exam with expert advice and guidance.

(English below)

IELTS Test Preparation – Learn How to Structure an IELTS Exam

Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần: nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần trị giá 25% tổng số điểm.

Lắng nghe:

Phần nghe bao gồm bốn phần, mỗi phần có 10 câu hỏi. Bạn sẽ có 40 phút để hoàn thành phần này.

Phần 1: Bạn sẽ nghe một cuộc trò chuyện giữa hai người được đặt trong bối cảnh xã hội hàng ngày.

Phần 2: Bạn sẽ nghe một đoạn độc thoại trong bối cảnh xã hội hàng ngày, chẳng hạn như bài phát biểu về các cơ sở địa phương.

Phần 3: Bạn sẽ nghe một cuộc trò chuyện giữa tối đa bốn người trong bối cảnh giáo dục hoặc đào tạo.

Phần 4: Bạn sẽ nghe một bài giảng hoặc nói chuyện trong bối cảnh học thuật.

Đọc:

Phần đọc bao gồm ba phần, mỗi phần có 14 câu hỏi. Bạn sẽ có 60 phút để hoàn thành phần này.

Phần 1: Bạn sẽ đọc một lựa chọn các văn bản có thể bao gồm quảng cáo, tài liệu quảng cáo, danh mục, chính sách của công ty, hướng dẫn, báo cáo, thông báo, dấu hiệu, hướng dẫn hoặc trang web.

Phần 2: Bạn sẽ đọc một hoặc hai đoạn và trả lời các câu hỏi về sự hiểu biết và thái độ. Các đoạn văn về các môn học như lịch sử, xã hội học, tâm lý học, v.v.

Phần 3: Bạn sẽ đọc một hoặc hai đoạn và trả lời câu hỏi về thông tin cụ thể, chẳng hạn như ngày, số hoặc tên. Các đoạn văn về các môn học như lịch sử, xã hội học, tâm lý học, v.v.

Viết:

Phần viết bao gồm hai phần. Bạn sẽ có 60 phút để hoàn thành phần này.

Phần 1: Bạn sẽ được trình bày với một tình huống và được yêu cầu viết một lá thư, thường là ít nhất 150 từ.

Phần 2: Bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận để đáp lại quan điểm, lập luận hoặc vấn đề. Các bài tiểu luận có thể thuộc các loại khác nhau: ví dụ, ý kiến, thảo luận, giải pháp, ưu điểm và nhược điểm.

Nói:

Phần nói bao gồm ba phần. Bạn sẽ có 11-14 phút để hoàn thành phần này.

Phần 1: Giám khảo sẽ hỏi bạn những câu hỏi chung về bản thân và một loạt các chủ đề quen thuộc, như nhà, gia đình, công việc, nghiên cứu và sở thích. Phần này kéo dài từ 4 đến 5 phút.

Phần 2: Bạn sẽ được cấp một thẻ với một chủ đề và được yêu cầu nói về nó trong 1-2 phút. Bạn sẽ có 1 phút để chuẩn bị.

Phần 3: Giám khảo sẽ hỏi bạn thêm câu hỏi về chủ đề trong Phần 2. Những điều này sẽ cho bạn cơ hội thảo luận về các vấn đề và ý tưởng trừu tượng hơn. Phần này kéo dài từ 4 đến 5 phút.

 

Tags: IELTS

 


Structure of an IELTS test

The IELTS test is divided into four sections: Listening, Reading, Writing and Speaking. Each section is worth 25% of the total score.

Listening:

The Listening section consists of four parts, each with 10 questions. You will have 40 minutes to complete this section.

Part 1: You will hear a conversation between two people set in an everyday social context.

Part 2: You will hear a monologue set in an everyday social context, such as a speech about local facilities.

Part 3: You will hear a conversation between up to four people set in an educational or training context.

Part 4: You will hear a lecture or talk in an academic context.

Reading:

The Reading section consists of three parts, each with 14 questions. You will have 60 minutes to complete this section.

Part 1: You will read a selection of texts which may include advertisements, brochures, catalogues, company policies, manuals, reports, notices, signs, instructions or webpages.

Part 2: You will read one or two passages and answer questions on understanding and attitudes. The passages are on academic subjects such as history, sociology, psychology, etc.

Part 3: You will read one or two passages and answer questions on specific information, such as dates, numbers or names. The passages are on academic subjects such as history, sociology, psychology, etc.

Writing:

The Writing section consists of two parts. You will have 60 minutes to complete this section.

Part 1: You will be presented with a situation and asked to write a letter, usually of at least 150 words.

Part 2: You will be asked to write an essay in response to a point of view, argument or problem. Essays can be of different types: for example, opinion, discussion, solution, advantages and disadvantages.

Speaking:

The Speaking section consists of three parts. You will have 11-14 minutes to complete this section.

Part 1: The examiner will ask you general questions about yourself and a range of familiar topics, such as home, family, work, studies and interests. This part lasts between 4 and 5 minutes.

Part 2: You will be given a card with a topic and asked to talk about it for 1-2 minutes. You will have 1 minute to prepare.

Part 3: The examiner will ask you further questions about the topic in Part 2. These will give you the opportunity to discuss more abstract issues and ideas. This part lasts between 4 and 5 minutes.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider