145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Speaking về Nhiệt độ Thế giới – IELTS Speaking Global Warming

Home - IELTS - IELTS Speaking về Nhiệt độ Thế giới – IELTS Speaking Global Warming

IELTS Speaking về Nhiệt độ Thế giới – IELTS Speaking Global Warming

IELTS Speaking về Nhiệt độ Thế giới – Cập nhật các tài liệu mới nhất về IELTS Speaking về chủ đề Nhiệt độ Thế giới.

(English below)

IELTS Speaking về Nhiệt độ Thế giới

IELTS Speaking: Sự nóng lên toàn cầu

Bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS được thiết kế để đánh giá kỹ năng nói tiếng Anh của bạn. Nó được chia thành ba phần: Phần 1, Phần 2 và Phần 3. Trong Phần 1, bạn sẽ được hỏi các câu hỏi chung về bản thân và cuộc sống của bạn. Trong Phần 2, bạn sẽ được yêu cầu nói về một chủ đề cụ thể trong 1-2 phút. Trong Phần 3, bạn sẽ được hỏi thêm câu hỏi về chủ đề trong Phần 2.

Sau đây là một câu hỏi mẫu cho phần 2 của bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS về chủ đề nóng lên toàn cầu.

Phần 2

Đề tài:

Nói về một thời gian mà bạn bị ảnh hưởng bởi sự nóng lên toàn cầu.

Bạn nên nói:

-Xảy ra khi nào
-Thời tiết lúc đó như thế nào
-Bạn đã làm gì
-Và giải thích bạn cảm thấy thế nào về nó.

Đây là một câu trả lời ví dụ.

Tôi nhớ một vài năm trước khi tôi sống ở Úc, chúng tôi đã có một mùa hè thực sự nóng bỏng. Nhiệt độ đã đạt tới 40 độ C, 104 Fahrenheit) trở lên trên một số ngày. Tôi nhớ một ngày cụ thể khi tôi phải ra ngoài để mua sắm. Tôi chỉ ở bên ngoài trong vài phút và tôi đã đổ mồ hôi rất nhiều. Tôi cảm thấy như mình sẽ ngất xỉu vì sức nóng. Tôi phải quay lại bên trong cửa hàng máy lạnh và ngồi xuống vài phút trước khi tôi cảm thấy tốt hơn.

Tôi thực sự bị ảnh hưởng bởi sức nóng ngày hôm đó và nó khiến tôi nhận ra sự nóng lên toàn cầu nghiêm trọng như thế nào. Tôi không nghĩ rằng mọi người nhận ra thời tiết đã thay đổi bao nhiêu trong những năm gần đây và nó ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta như thế nào. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải làm một cái gì đó về nó trước khi nó quá muộn.

 

Tags: Speaking, IELTS

 


IELTS Speaking Global Warming

IELTS Speaking: Global Warming

The IELTS speaking test is designed to assess your English speaking skills. It is divided into three parts: Part 1, Part 2 and Part 3. In Part 1, you will be asked general questions about yourself and your life. In Part 2, you will be asked to speak about a particular topic for 1-2 minutes. In Part 3, you will be asked further questions about the topic in Part 2.

The following is a sample question for Part 2 of the IELTS speaking test on the topic of global warming.

Part 2

Topic:

Talk about a time when you were affected by global warming.

You should say:

-When this happened
-What the weather was like
-What you did
-And explain how you felt about it.

Here is an example answer.

I remember a few years ago when I was living in Australia, we had a really hot summer. The temperatures were reaching 40 degrees Celsius (104 Fahrenheit) and above on some days. I remember one particular day when I had to go outside to do some shopping. I was only outside for a few minutes and I was already sweating profusely. I felt like I was going to faint from the heat. I had to go back inside the air-conditioned store and sit down for a few minutes before I felt better.

I was really affected by the heat that day and it made me realize how serious global warming is. I don’t think people realize how much the weather has changed in recent years and how it is affecting our lives. I think we need to do something about it before it’s too late.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider