145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Test Preparation – IELTS test topic

Home - IELTS - IELTS Test Preparation – IELTS test topic

IELTS Test Preparation – IELTS test topic

IELTS Test Preparation – Get Ready for Your IELTS Exam with Our Comprehensive Preparation Resources and Tips

(English below)

IELTS Test Preparation

Bài kiểm tra của IELTS là một hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế được quản lý cùng bởi Syndicate kiểm tra địa phương của Đại học Cambridge (UCLES), Hội đồng Anh và Giáo dục IDP. Nó được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của những người muốn học tập hoặc làm việc trong một môi trường nói tiếng Anh.

Bài kiểm tra IELTS có bốn thành phần: nghe, đọc, viết và nói. Mỗi thành phần trị giá 25% tổng số điểm.

Các thành phần lắng nghe, đọc và viết được hoàn thành trong một lần ngồi, trong khi thành phần nói có thể được hoàn thành vào một ngày khác.

IELTS có sẵn trong hai phiên bản: đào tạo học tập và nói chung. Phiên bản học thuật dành cho những người tham gia thử nghiệm muốn học ở cấp độ đại học ở một quốc gia nói tiếng Anh, trong khi phiên bản đào tạo chung dành cho những người tham gia thử nghiệm muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần: nghe, đọc, viết và nói.

Lắng nghe:

Phần nghe bao gồm bốn đoạn, mỗi đoạn theo sau là một loạt các câu hỏi. Các đoạn văn đang tăng khó khăn và được lấy từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm sách, tạp chí, báo, thông báo, quảng cáo, sổ tay công ty và hướng dẫn.

Các câu hỏi kiểm tra một loạt các kỹ năng nghe, bao gồm khả năng hiểu các ý tưởng chính, chi tiết, suy luận, ý kiến, thái độ và mục đích.

Đọc:

Phần đọc bao gồm ba đoạn, mỗi đoạn theo sau là một loạt các câu hỏi. Các đoạn văn đang gia tăng khó khăn, và được lấy từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm sách, tạp chí, tạp chí, báo chí và nguồn trực tuyến.

Các câu hỏi kiểm tra một loạt các kỹ năng đọc, bao gồm khả năng hiểu các ý tưởng chính, chi tiết, suy luận, ý kiến, thái độ, mục đích, cấu trúc và từ vựng.

Viết:

Phần viết bao gồm hai nhiệm vụ. Trong Task 1, các trình thực hiện thử nghiệm được yêu cầu để mô tả một hình ảnh được đưa ra dưới dạng bảng, đồ thị, biểu đồ hoặc sơ đồ. Trong Task 2, những người thực hiện kiểm tra được yêu cầu viết một bài luận để đáp lại quan điểm, lập luận hoặc vấn đề.

Các nhiệm vụ kiểm tra một loạt các kỹ năng viết, bao gồm khả năng viết các bài tiểu luận rõ ràng, được tổ chức tốt và gắn kết, và sử dụng một loạt các cấu trúc từ vựng và ngữ pháp một cách chính xác.

Nói:

Phần nói bao gồm ba phần. Trong Phần 1, những người tham gia thử nghiệm được đặt câu hỏi về bản thân họ, nhà của họ, công việc hoặc nghiên cứu của họ và các chủ đề khác quan tâm chung. Trong Phần 2, những người thực hiện thử nghiệm được cung cấp một thẻ nhiệm vụ với một chủ đề và được yêu cầu nói trong hai phút. Trong Phần 3, những người tham gia thử nghiệm được hỏi thêm câu hỏi về chủ đề trong Phần 2.

Các nhiệm vụ kiểm tra một loạt các kỹ năng nói, bao gồm khả năng giao tiếp hiệu quả trong nhiều tình huống, để sử dụng một loạt các cấu trúc từ vựng và ngữ pháp một cách chính xác và phát âm tiếng Anh rõ ràng.

 

Tags: IELTS

 


IELTS test topic

The IELTS test is an international English language testing system that is jointly managed by the University of Cambridge Local Examination Syndicate (UCLES), British Council and IDP Education. It is designed to assess the language abilities of people who want to study or work in an English-speaking environment.

The IELTS test has four components: Listening, Reading, Writing and Speaking. Each component is worth 25% of the total score.

The Listening, Reading and Writing components are completed in one sitting, while the Speaking component can be completed on a different day.

IELTS is available in two versions: Academic and General Training. The Academic version is for test takers who want to study at a tertiary level in an English-speaking country, while the General Training version is for test takers who want to migrate to an English-speaking country.

The IELTS test is divided into four sections: Listening, Reading, Writing and Speaking.

Listening:

The Listening section consists of four passages, each followed by a series of questions. The passages are of increasing difficulty, and are taken from a variety of sources, including books, magazines, newspapers, notices, advertisements, company handbooks and instructions.

The questions test a range of listening skills, including the ability to understand main ideas, details, inferences, opinions, attitudes and purpose.

Reading:

The Reading section consists of three passages, each followed by a series of questions. The passages are of increasing difficulty, and are taken from a variety of sources, including books, journals, magazines, newspapers and online sources.

The questions test a range of reading skills, including the ability to understand main ideas, details, inferences, opinions, attitudes, purpose, structure and vocabulary.

Writing:

The Writing section consists of two tasks. In Task 1, test takers are required to describe a visual given in the form of a table, graph, chart or diagram. In Task 2, test takers are required to write an essay in response to a point of view, argument or problem.

The tasks test a range of writing skills, including the ability to write clear, well-organized and cohesive essays, and to use a range of vocabulary and grammatical structures accurately.

Speaking:

The Speaking section consists of three parts. In Part 1, test takers are asked questions about themselves, their homes, their work or studies, and other topics of general interest. In Part 2, test takers are given a task card with a topic and asked to speak for two minutes. In Part 3, test takers are asked further questions about the topic in Part 2.

The tasks test a range of speaking skills, including the ability to communicate effectively in a variety of situations, to use a range of vocabulary and grammatical structures accurately, and to pronounce English clearly.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider