145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Speaking Sample Answers – Speaking IELTS sample

Home - IELTS - IELTS Speaking Sample Answers – Speaking IELTS sample

IELTS Speaking Sample Answers – Speaking IELTS sample

IELTS Speaking Sample Answers – Learn How to Ace IELTS Speaking Questions with Sample Answers & Strategies for Vietnamese Students

(English below)

IELTS Speaking Sample Answers

IELTS Speaking

Bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS được thiết kế để đánh giá khả năng giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh. Nó bao gồm ba phần: một cuộc phỏng vấn, một cuộc trò chuyện và một bước ngoặt dài.

Cuộc phỏng vấn là giữa bạn và một giám khảo. Bạn sẽ được hỏi câu hỏi về bản thân, công việc, việc học của bạn và các chủ đề khác. Giám khảo cũng sẽ yêu cầu bạn nói về một chủ đề cụ thể.

Cuộc trò chuyện là giữa bạn và một người làm bài kiểm tra khác. Bạn sẽ được yêu cầu thảo luận về một chủ đề với họ.

Lần lượt dài là nơi bạn phải nói trong một đến hai phút về một chủ đề cụ thể.

Mỗi phần của bài kiểm tra nói được thiết kế để đánh giá các khía cạnh khác nhau của khả năng nói của bạn.

Phỏng vấn

Cuộc phỏng vấn được thiết kế để đánh giá khả năng giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh. Bạn sẽ được hỏi câu hỏi về bản thân, công việc, việc học của bạn và các chủ đề khác. Giám khảo cũng sẽ yêu cầu bạn nói về một chủ đề cụ thể.

Cuộc phỏng vấn được chia thành bốn phần:

Phần 1 – Giới thiệu và Phỏng vấn

Phần 2 – Cuộc trò chuyện

Phần 3 – lượt dài

Phần 4 – Kết luận

Trong Phần 1, giám khảo sẽ hỏi bạn câu hỏi về bản thân. Điều này là để tìm hiểu thêm về bạn và để xem bạn có thể giao tiếp bằng tiếng Anh tốt như thế nào.

Trong Phần 2, bạn sẽ được cung cấp một chủ đề để thảo luận với người làm bài kiểm tra khác. Bạn sẽ có một phút để chuẩn bị và hai phút để nói.

Trong Phần 3, bạn sẽ được yêu cầu nói về một chủ đề cụ thể trong một đến hai phút.

Trong Phần 4, giám khảo sẽ hỏi bạn một số câu hỏi về những gì bạn vừa nói.

Cuộc hội thoại

Cuộc trò chuyện là giữa bạn và một người làm bài kiểm tra khác. Bạn sẽ được yêu cầu thảo luận về một chủ đề với họ.

Cuộc trò chuyện được chia thành bốn phần:

Phần 1 – Giới thiệu

Phần 2 – Cuộc trò chuyện

Phần 3 – lượt dài

Phần 4 – Kết luận

Trong Phần 1, bạn sẽ được giới thiệu với người làm bài kiểm tra khác.

Trong Phần 2, bạn sẽ được cung cấp một chủ đề để thảo luận với người làm bài kiểm tra khác. Bạn sẽ có một phút để chuẩn bị và hai phút để nói.

Trong Phần 3, bạn sẽ được yêu cầu nói về một chủ đề cụ thể trong một đến hai phút.

Trong Phần 4, giám khảo sẽ hỏi bạn một số câu hỏi về những gì bạn vừa nói.

Lượt dài

Lần lượt dài là nơi bạn phải nói trong một đến hai phút về một chủ đề cụ thể.

Bạn sẽ được cung cấp một thẻ nhanh chóng với một chủ đề trên đó. Bạn sẽ có một phút để chuẩn bị và hai phút để nói.

Lần lượt dài được thiết kế để đánh giá khả năng giao tiếp của bạn bằng tiếng Anh một cách hiệu quả. Bạn sẽ được đánh giá về nội dung, tổ chức, từ vựng và ngữ pháp của bạn.

 

Tags: Speaking, IELTS

 


Speaking IELTS sample

IELTS Speaking

The IELTS Speaking test is designed to assess your ability to communicate effectively in English. It consists of three parts: an interview, a conversation and a long turn.

The interview is between you and an examiner. You will be asked questions about yourself, your work, your studies and other topics. The examiner will also ask you to talk about a particular topic.

The conversation is between you and another test taker. You will be asked to discuss a topic with them.

The long turn is where you have to speak for one to two minutes on a particular topic.

Each part of the Speaking test is designed to assess different aspects of your speaking ability.

Interview

The interview is designed to assess your ability to communicate effectively in English. You will be asked questions about yourself, your work, your studies and other topics. The examiner will also ask you to talk about a particular topic.

The interview is divided into four parts:

Part 1 – Introduction and interview

Part 2 – Conversation

Part 3 – Long turn

Part 4 – Conclusion

In Part 1, the examiner will ask you questions about yourself. This is to find out more about you and to see how well you can communicate in English.

In Part 2, you will be given a topic to discuss with the other test taker. You will have one minute to prepare and two minutes to speak.

In Part 3, you will be asked to talk about a particular topic for one to two minutes.

In Part 4, the examiner will ask you some questions about what you have just talked about.

Conversation

The conversation is between you and another test taker. You will be asked to discuss a topic with them.

The conversation is divided into four parts:

Part 1 – Introduction

Part 2 – Conversation

Part 3 – Long turn

Part 4 – Conclusion

In Part 1, you will be introduced to the other test taker.

In Part 2, you will be given a topic to discuss with the other test taker. You will have one minute to prepare and two minutes to speak.

In Part 3, you will be asked to talk about a particular topic for one to two minutes.

In Part 4, the examiner will ask you some questions about what you have just talked about.

Long turn

The long turn is where you have to speak for one to two minutes on a particular topic.

You will be given a prompt card with a topic on it. You will have one minute to prepare and two minutes to speak.

The long turn is designed to assess your ability to communicate effectively in English. You will be assessed on your content, organisation, vocabulary and grammar.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider