145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Speaking Exam Structure – Get Tips and Strategies to Ace the Test – IELTS Speaking test structure

Home - IELTS - IELTS Speaking Exam Structure – Get Tips and Strategies to Ace the Test – IELTS Speaking test structure

IELTS Speaking Exam Structure – Get Tips and Strategies to Ace the Test – IELTS Speaking test structure

IELTS Speaking Exam Structure – Get Tips and Strategies to Ace the Test – Find out how to best prepare for the IELTS speaking exam and get tips and strategies to help you ace the test. Learn about the different components of the IELTS speaking exam and how to structure your answers for maximum success.

(English below)

IELTS Speaking Exam Structure – Get Tips and Strategies to Ace the Test

Bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS được chia thành ba phần. Phần một là một cuộc trò chuyện với giám khảo trong đó các ứng cử viên được hỏi các câu hỏi chung về bản thân và một loạt các chủ đề quen thuộc. Phần hai là một đoạn độc thoại trong đó các ứng cử viên nói trong một đến hai phút về một chủ đề nhất định. Phần ba là một cuộc thảo luận với giám khảo trong đó các ứng cử viên được trao cơ hội để thảo luận về các vấn đề và ý tưởng trừu tượng hơn.

Bài kiểm tra nói đánh giá khả năng giao tiếp của một ứng cử viên bằng tiếng Anh nói hiệu quả. Nó được thiết kế để kiểm tra một loạt các kỹ năng, bao gồm khả năng truyền đạt thông tin, ý tưởng và ý kiến; để tương tác với người khác; và để quản lý sự tương tác hiệu quả.

Bài kiểm tra nói được thực hiện ở định dạng trực tiếp, với người kiểm tra và ứng cử viên ngồi trong phòng cùng nhau. Bài kiểm tra được ghi lại và các bản ghi được gửi đến bảng kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS để đánh dấu.

Bài kiểm tra nói kéo dài từ 11 đến 14 phút.

Phần một: Giới thiệu và Phỏng vấn (4-5 phút)

Trong Phần một, giám khảo sẽ giới thiệu anh ta hoặc yêu cầu ứng cử viên xác nhận tên, danh tính và mức độ của bài kiểm tra họ đang thực hiện. Giám khảo sau đó sẽ hỏi ứng viên một số câu hỏi chung về bản thân và cuộc sống của họ. Những câu hỏi này sẽ dựa trên thông tin trong mẫu đơn đăng ký của ứng viên và sẽ phục vụ để phá vỡ băng và giúp ứng viên thư giãn.

Phần thứ hai: lượt dài cá nhân (1-2 phút)

Trong phần hai, giám khảo sẽ cung cấp cho ứng viên một thẻ với một chủ đề về nó. Ứng viên sẽ có một đến hai phút để chuẩn bị, và sau đó hai phút để nói về chủ đề này. Các chủ đề thường là về các tình huống hàng ngày, chẳng hạn như “mô tả thời gian khi bạn phải sử dụng trí tưởng tượng của mình” hoặc “nói về một nơi bạn đã ghé thăm mà bạn muốn quay lại”.

Phần ba: Thảo luận hai chiều (4-5 phút)

Trong phần ba, giám khảo sẽ hỏi các câu hỏi của ứng viên về chủ đề trong Phần hai, và cũng sẽ hỏi ứng viên hơn các câu hỏi chung hơn về chủ đề này. Các câu hỏi sẽ cho ứng viên cơ hội để thảo luận về ý kiến ​​và ý tưởng của họ. Giám khảo cũng sẽ yêu cầu các câu hỏi tiếp theo của ứng viên để gợi ra thông tin thêm.

 

Tags: Speaking, IELTS

 


IELTS Speaking test structure

The IELTS Speaking test is divided into three parts. Part One is a conversation with the examiner in which candidates are asked general questions about themselves and a range of familiar topics. Part Two is a monologue in which candidates speak for one to two minutes on a given topic. Part Three is a discussion with the examiner in which candidates are given the opportunity to discuss more abstract issues and ideas.

The Speaking test assesses a candidate’s ability to communicate effectively in spoken English. It is designed to test a range of skills, including the ability to communicate information, ideas and opinions; to interact with others; and to manage the interaction effectively.

The Speaking test is conducted in a face-to-face format, with the examiner and the candidate sitting in a room together. The test is recorded, and the recordings are sent to the IELTS Speaking test panel for marking.

The Speaking test lasts for between 11 and 14 minutes.

Part One: Introduction and Interview (4-5 minutes)

In Part One, the examiner will introduce him or herself and ask the candidate to confirm their name, identity and the level of the test they are taking. The examiner will then ask the candidate some general questions about themselves and their life. These questions will be based on the information in the candidate’s application form, and will serve to break the ice and help the candidate relax.

Part Two: Individual Long Turn (1-2 minutes)

In Part Two, the examiner will give the candidate a card with a topic on it. The candidate will have one to two minutes to prepare, and then two minutes to speak about the topic. The topics are usually about everyday situations, such as “Describe a time when you had to use your imagination”, or “Talk about a place you have visited that you would like to return to”.

Part Three: Two-way Discussion (4-5 minutes)

In Part Three, the examiner will ask the candidate questions about the topic in Part Two, and will also ask the candidate more general questions about the topic. The questions will give the candidate the opportunity to discuss their opinions and ideas. The examiner will also ask the candidate follow-up questions to elicit further information.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider