145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Reading: Improve Your Skills – IELTS English reading

Home - IELTS - IELTS Reading: Improve Your Skills – IELTS English reading

IELTS Reading: Improve Your Skills – IELTS English reading

IELTS Reading: Improve Your Skills – Learn how to effectively read and comprehend IELTS passages and improve your score in the IELTS reading test.

(English below)

IELTS Reading: Improve Your Skills

Đọc tiếng Anh IELTS không khó như có vẻ như từ cái nhìn đầu tiên. Trong thực tế, với cách tiếp cận đúng đắn và một chút thực hành, bạn có thể dễ dàng cải thiện điểm số của mình trên phần này của bài kiểm tra.

Để bắt đầu, điều quan trọng là phải hiểu các loại câu hỏi khác nhau được hỏi trên phần Đọc tiếng Anh của IELTS. Có ba loại câu hỏi chính:

Câu hỏi trắc nghiệm: Những câu hỏi này sẽ cung cấp cho bạn một đoạn ngắn để đọc, tiếp theo là một câu hỏi và bốn lựa chọn câu trả lời có thể. Bạn sẽ cần chọn câu trả lời chính xác từ các lựa chọn được đưa ra.

Đúng/Sai/Không được đưa ra Câu hỏi: Đối với những câu hỏi này, bạn sẽ được đưa ra một tuyên bố về đoạn văn và bạn sẽ cần quyết định xem tuyên bố có đúng hay không, sai hoặc không được đưa ra dựa trên thông tin trong đoạn văn.

Câu hỏi phù hợp: Đối với những câu hỏi này, bạn sẽ được cung cấp một danh sách các mục ở một bên của trang và một đoạn văn để đọc ở phía bên kia. Bạn sẽ cần phải khớp với từng mục với thông tin chính xác từ đoạn văn.

Bây giờ bạn đã hiểu các loại câu hỏi khác nhau, chúng ta hãy xem một số mẹo để giúp bạn cải thiện điểm đọc tiếng Anh IELTS của bạn.

Một trong những điều quan trọng nhất bạn có thể làm là đọc kỹ các câu hỏi trước khi bạn bắt đầu đọc đoạn văn. Điều này sẽ giúp bạn tập trung vào thông tin có liên quan đến câu hỏi và bạn sẽ ít bị nhầm lẫn.

Một mẹo khác là đọc lướt qua đoạn văn để có ý tưởng về những gì nó là về trước khi bạn bắt đầu đọc nó một cách chi tiết. Điều này sẽ giúp bạn xác định các điểm chính và bạn sẽ có thể tập trung đọc hiệu quả hơn.

Khi bạn đang đọc đoạn văn, hãy chắc chắn rằng bạn làm nổi bật hoặc nhấn mạnh các điểm chính. Điều này sẽ giúp bạn quay lại và tìm thông tin dễ dàng hơn khi bạn đến để trả lời các câu hỏi.

Cuối cùng, đừng quên luyện tập! Bạn càng thực hành, bạn sẽ càng trở nên quen thuộc với phần đọc tiếng Anh của IELTS và càng dễ dàng có được điểm số tốt.

 

Tags: Reading, IELTS

 


IELTS English reading

IELTS English reading is not as difficult as it may seem at first glance. In fact, with the right approach and a little practice, you can easily improve your score on this section of the exam.

To start with, it is important to understand the different types of questions that are asked on the IELTS English reading section. There are three main question types:

Multiple choice questions: These questions will give you a short passage to read, followed by a question and four possible answer choices. You will need to select the correct answer from the choices given.

True/false/not given questions: For these questions, you will be given a statement about the passage and you will need to decide if the statement is true, false or not given based on the information in the passage.

Matching questions: For these questions, you will be given a list of items on one side of the page and a passage to read on the other side. You will need to match each item with the correct information from the passage.

Now that you understand the different question types, let’s take a look at some tips to help you improve your IELTS English reading score.

One of the most important things you can do is to read the questions carefully before you start reading the passage. This will help you to focus on the information that is relevant to the question and you will be less likely to get confused.

Another tip is to skim read the passage to get an idea of what it is about before you start reading it in detail. This will help you to identify the key points and you will be able to focus your reading more effectively.

When you are reading the passage, make sure that you highlight or underline the key points. This will help you to go back and find the information more easily when you come to answer the questions.

Finally, don’t forget to practice! The more you practice, the more familiar you will become with the IELTS English reading section and the easier it will be to get a good score.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider