145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Khi Nào? – IELTS exam when

Home - IELTS - IELTS Khi Nào? – IELTS exam when

IELTS Khi Nào? – IELTS exam when

IELTS Khi Nào? – Tìm hiểu về IELTS và biết bạn cần làm thủ tục như thế nào để tham gia IELTS!

(English below)

IELTS Khi Nào?

IELTS, hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của những người muốn học hoặc làm việc trong đó tiếng Anh được sử dụng làm ngôn ngữ giao tiếp. IELTS là cần thiết để vào đại học ở Anh và các quốc gia khác. Nó cũng ngày càng được sử dụng bởi các nhà tuyển dụng như một tiêu chí trong quá trình tuyển dụng.

IELTS được cùng quản lý bởi các kỳ thi của Đại học Cambridge ESOL (Cambridge ESOL), Hội đồng Anh và IDP: IELTS Australia. IELTS là bài kiểm tra trình độ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới cho giáo dục đại học và di cư toàn cầu, với hơn 3 triệu bài kiểm tra được thực hiện trong năm ngoái.

IELTS có sẵn ở hai định dạng thử nghiệm:

Học thuật – Đối với những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp

Đào tạo chung – Đối với những người di cư đến Úc, Canada và New Zealand, hoặc đăng ký giáo dục trung học, các chương trình đào tạo và kinh nghiệm làm việc trong một môi trường nói tiếng Anh.

Tất cả các ứng viên thực hiện các bài kiểm tra nghe và nói giống nhau nhưng các bài kiểm tra đọc và viết khác nhau.

Các bài kiểm tra nghe, đọc và viết được hoàn thành trong cùng một ngày, từng ngày một. Bài kiểm tra nói có thể vào cùng một ngày hoặc tối đa bảy ngày trước hoặc sau các bài kiểm tra khác.

IELTS Học thuật và đào tạo chung của IELTS được thiết kế để bao gồm toàn bộ khả năng từ người dùng không phải người dùng đến người dùng chuyên gia.

Bài kiểm tra được tạo thành từ bốn mô -đun: nghe, đọc, viết và nói.

IELTS Listening và nói là giống nhau cho cả hai phiên bản đào tạo học thuật và chung của bài kiểm tra.

Các mô -đun đọc và viết khác nhau tùy thuộc vào việc bạn đang thực hiện phiên bản đào tạo học tập hay chung của bài kiểm tra.

Tổng thời gian kiểm tra là 2 giờ 45 phút.

Kết quả của IELTS được báo cáo trên thang điểm 9, với mỗi ban nhạc tương ứng với năng lực được chỉ định bằng tiếng Anh.

Điểm ban nhạc 9 tương ứng với cấp độ người dùng chuyên gia, có nghĩa là bạn có lệnh hoạt động đầy đủ của ngôn ngữ; Điểm của ban nhạc 8 tương ứng với cấp độ người dùng rất tốt, có nghĩa là bạn có lệnh hoạt động đầy đủ của ngôn ngữ chỉ với những điểm không chính xác không có hệ thống và sự không chính xác thường xuyên; Điểm của ban nhạc 7 tương ứng với cấp độ người dùng tốt, có nghĩa là bạn có lệnh hoạt động của ngôn ngữ, mặc dù không có điểm chính xác, không có sự thiếu chính xác và hiểu lầm trong một số tình huống.

Các ban nhạc 6, 5 và 4 tương ứng với cấp độ người dùng có thẩm quyền, có nghĩa là bạn có thể sử dụng và hiểu ngôn ngữ khá phức tạp, mặc dù bạn có thể mắc một số sai lầm.

Các ban nhạc 3, 2 và 1 tương ứng với cấp độ người dùng cơ bản, có nghĩa là bạn có vấn đề thường xuyên trong việc hiểu và thể hiện bản thân bằng ngôn ngữ và có khả năng phạm nhiều sai lầm.

Điểm 0 tương ứng với cấp độ không phải người dùng, có nghĩa là bạn không sử dụng ngôn ngữ.

Học thuật IELTS dành cho những người muốn học tại trường đại học hoặc tham gia một tổ chức chuyên nghiệp ở một quốc gia nói tiếng Anh.

Các mô -đun đọc và viết học tập đánh giá xem bạn đã sẵn sàng để bắt đầu học tập hay đào tạo.

Các mô -đun nghe và nói đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn trong bối cảnh học thuật.

Đào tạo chung của IELTS dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh (Úc, Canada, New Zealand) hoặc muốn học giáo dục trung học, chương trình đào tạo hoặc kinh nghiệm làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh.

Các mô -đun đọc và viết đào tạo chung tập trung vào các kỹ năng sinh tồn cơ bản trong bối cảnh xã hội và nơi làm việc rộng lớn.

Các mô -đun nghe và nói đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn trong bối cảnh chung.

 

Tags: IELTS

 


IELTS exam when

IELTS, the International English Language Testing System, is designed to assess the language ability of people who want to study or work where English is used as the language of communication. IELTS is required for entry to university in the UK and other countries. It is also increasingly being used by employers as a criterion in the recruitment process.

IELTS is jointly managed by the University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge ESOL), British Council and IDP: IELTS Australia. IELTS is the world’s most popular English language proficiency test for higher education and global migration, with over 3 million tests taken in the last year.

IELTS is available in two test formats:

Academic – for people applying for higher education or professional registration

General Training – for those migrating to Australia, Canada and New Zealand, or applying for secondary education, training programmes and work experience in an English-speaking environment.

All candidates take the same Listening and Speaking tests but different Reading and Writing tests.

The Listening, Reading and Writing tests are completed on the same day, one after the other. The Speaking test may be on the same day or up to seven days before or after the other tests.

IELTS Academic and IELTS General Training are designed to cover the full range of ability from non-user to expert user.

The test is made up of four modules: Listening, Reading, Writing and Speaking.

IELTS Listening and Speaking are the same for both Academic and General Training versions of the test.

The Reading and Writing modules differ depending on whether you are taking the Academic or General Training version of the test.

The total test time is 2 hours and 45 minutes.

IELTS results are reported on a 9-band scale, with each band corresponding to a specified competence in English.

Band score 9 corresponds to expert user level, meaning you have full operational command of the language; band score 8 corresponds to very good user level, meaning you have fully operational command of the language with only occasional unsystematic inaccuracies and inappropriacies; band score 7 corresponds to good user level, meaning you have operational command of the language, though with occasional inaccuracies, inappropriacies and misunderstandings in some situations.

Bands 6, 5 and 4 correspond to competent user level, meaning you can use and understand fairly complex language, though you may make some mistakes.

Bands 3, 2 and 1 correspond to basic user level, meaning you have frequent problems in understanding and expressing yourself in the language, and are likely to make many mistakes.

A score of 0 corresponds to non-user level, meaning you do not use the language.

IELTS Academic is for people who want to study at university or join a professional organisation in an English-speaking country.

The Academic Reading and Writing modules assess whether you are ready to begin studying or training.

The Listening and Speaking modules assess your ability to communicate in English in an academic context.

IELTS General Training is for people who want to migrate to an English-speaking country (Australia, Canada, New Zealand) or who want to study secondary education, training programmes or work experience in an English-speaking country.

The General Training Reading and Writing modules focus on basic survival skills in broad social and workplace contexts.

The Listening and Speaking modules assess your ability to communicate in English in a general context.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider