145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Grammar Guide – Grammar for IELTS

Home - IELTS - IELTS Grammar Guide – Grammar for IELTS

IELTS Grammar Guide – Grammar for IELTS

IELTS Grammar Guide – Learn the best strategies to improve your IELTS grammar and score higher on the English language test.

(English below)

IELTS Grammar Guide

Ngữ pháp IELTS

Hiểu và sử dụng ngữ pháp một cách chính xác là một phần quan trọng của bài kiểm tra IELTS. Phần này của trang web IELTS sẽ giúp bạn hiểu ngữ pháp và cách sử dụng nó một cách chính xác trong bài viết và nói của bạn.

Có ba lĩnh vực chính của ngữ pháp mà bạn cần nhận thức được:

1. Tấm

2. Thứ tự từ

3. Phương thức

TINES

Các thì là các hình thức của động từ mà chúng ta sử dụng để chỉ ra khi có điều gì đó xảy ra, đang xảy ra hoặc sẽ xảy ra. Ví dụ, thì đơn giản hiện tại được sử dụng để mô tả thói quen và tình huống vĩnh viễn, trong khi quá khứ đơn giản được sử dụng để mô tả các hành động đã hoàn thành trong quá khứ.

Để có được điểm số cao trong bài kiểm tra IELTS, bạn cần có khả năng sử dụng một loạt các thì chính xác. Điều này có nghĩa là sử dụng đúng thì cho tình huống phù hợp, và sử dụng nó một cách chính xác về chính tả, ngữ pháp và phát âm.

Dưới đây là một số ví dụ về các thì bạn cần nhận thức được:

Hiện tại đơn giản: Tôi sống ở London.

Hiện tại liên tục: Tôi đang sống ở London.

Quá khứ đơn giản: Tôi sống ở London.

Hiện tại hoàn hảo: Tôi đã sống ở London.

Will: Tôi sẽ sống ở London.

Có thể: Tôi có thể sống ở London.

Có nhiều thì nhiều hơn những điều này, nhưng đây là một số trong những cái phổ biến nhất mà bạn sẽ cần sử dụng trong thử nghiệm IELTS.

Trật tự từ

Thứ tự từ là cách chúng ta đặt các từ với nhau để tạo thành câu. Điều quan trọng là sử dụng đúng thứ tự từ để ý nghĩa của chúng tôi rõ ràng.

Dưới đây là một số ví dụ về những sai lầm đơn đặt hàng từ phổ biến mà học sinh mắc phải:

Sai: Rất nhiều sinh viên từ khắp nơi trên thế giới đến học ở Anh.

Phải: Học sinh từ khắp nơi trên thế giới đến học ở Anh.

Sai: Giáo viên tiếng Anh của tôi rất tốt và hữu ích.

Phải: Giáo viên tiếng Anh rất tốt và hữu ích của tôi.

Như bạn có thể thấy, ý nghĩa của các câu thay đổi khi thứ tự từ sai. Điều này có thể gây nhầm lẫn cho người đang đọc hoặc lắng nghe bạn, và có thể dẫn đến điểm số thấp hơn.

Phương thức

Các phương thức là những từ mà chúng ta sử dụng để thể hiện khả năng, khả năng, sự chắc chắn, v.v. Ví dụ, phương thức ‘có thể thể hiện khả năng, trong khi phương thức‘ có thể thể hiện khả năng.

Dưới đây là một số ví dụ về các phương thức phổ biến mà bạn sẽ cần sử dụng trong bài kiểm tra IELTS:

Có thể: Tôi có thể nói tiếng Anh.

Có thể: Tôi có thể nói tiếng Anh.

Tháng 5: Tôi có thể nói tiếng Anh.

Có thể: Tôi có thể nói tiếng Anh.

Will: Tôi sẽ nói tiếng Anh.

Sẽ: Tôi sẽ nói tiếng Anh.

Nên: Tôi nên nói tiếng Anh.

Phải: Tôi phải nói tiếng Anh.

Sử dụng phương thức một cách chính xác có thể khó khăn đối với nhiều sinh viên, nhưng điều quan trọng là phải đưa chúng ngay trong bài kiểm tra IELTS. Điều này có nghĩa là sử dụng đúng phương thức cho tình huống đúng, và sử dụng nó một cách chính xác về chính tả, ngữ pháp và phát âm.

Luyện tập

Bây giờ bạn đã biết một số điểm ngữ pháp quan trọng nhất mà bạn cần nhận thức được, đó là thời gian để bắt đầu thực hành.

Có nhiều cách mà bạn có thể thực hành ngữ pháp của mình. Một cách là thực hiện một số bài tập ngữ pháp. Có nhiều trang web cung cấp các bài tập ngữ pháp miễn phí, hoặc bạn có thể mua một cuốn sách tập thể dục ngữ pháp từ một cửa hàng sách.

Một cách khác để thực hành ngữ pháp của bạn là đọc các văn bản được viết bằng tiếng Anh. Điều này sẽ giúp bạn xem ngữ pháp được sử dụng như thế nào trong ngữ cảnh và cũng sẽ giúp tăng vốn từ vựng của bạn.

Bạn cũng có thể nghe các tài liệu âm thanh tiếng Anh, chẳng hạn như podcast, phỏng vấn, bài giảng, v.v … Điều này sẽ giúp bạn cải thiện kỹ năng nghe và nghe cách người bản ngữ sử dụng ngữ pháp.

Cuối cùng, bạn có thể thực hành ngữ pháp của mình bằng cách viết bằng tiếng Anh. Đây có thể là viết một tạp chí, viết blog hoặc thậm chí viết email cho bạn bè của bạn.

Điều quan trọng nhất là tiếp tục thực hành. Bạn càng thực hành, bạn sẽ càng trở nên tốt hơn khi sử dụng ngữ pháp một cách chính xác.

 

Tags: IELTS

 


Grammar for IELTS

IELTS Grammar

Understanding and using grammar correctly is an important part of the IELTS test. This section of the IELTS website will help you to understand grammar and how to use it correctly in your writing and speaking.

There are three main areas of grammar that you need to be aware of:

1. Tenses

2. Word order

3. Modals

Tenses

Tenses are the forms of verbs that we use to indicate when something happened, is happening or will happen. For example, the present simple tense is used to describe habits and permanent situations, while the past simple is used to describe finished past actions.

To get a high score in the IELTS test, you need to be able to use a range of tenses correctly. This means using the right tense for the right situation, and using it correctly in terms of spelling, grammar and pronunciation.

Here are some examples of common tenses that you need to be aware of:

Present simple: I live in London.

Present continuous: I am living in London.

Past simple: I lived in London.

Present perfect: I have lived in London.

Will: I will live in London.

Can: I can live in London.

There are many more tenses than these, but these are some of the most common ones that you will need to use in the IELTS test.

Word order

Word order is the way in which we put words together to form sentences. It is important to use the correct word order so that our meaning is clear.

Here are some examples of common word order mistakes that students make:

Wrong: A lot of students from all over the world come to study in the UK.

Right: Students from all over the world come to study in the UK.

Wrong: My English teacher is very nice and helpful.

Right: My very nice and helpful English teacher.

As you can see, the meaning of the sentences changes when the word order is wrong. This can confuse the person who is reading or listening to you, and may result in a lower score.

Modals

Modals are words that we use to express ability, possibility, certainty, etc. For example, the modal ‘can’ expresses ability, while the modal ‘might’ expresses possibility.

Here are some examples of common modals that you will need to use in the IELTS test:

Can: I can speak English.

Could: I could speak English.

May: I may speak English.

Might: I might speak English.

Will: I will speak English.

Would: I would speak English.

Should: I should speak English.

Must: I must speak English.

Using modals correctly can be difficult for many students, but it is important to get them right in the IELTS test. This means using the right modal for the right situation, and using it correctly in terms of spelling, grammar and pronunciation.

Practice

Now that you know some of the most important grammar points that you need to be aware of, it’s time to start practicing.

There are many ways that you can practice your grammar. One way is to do some grammar exercises. There are many websites that offer free grammar exercises, or you can buy a grammar exercise book from a bookshop.

Another way to practice your grammar is to read texts that are written in English. This will help you to see how grammar is used in context, and will also help to increase your vocabulary.

You can also listen to English audio materials, such as podcasts, interviews, lectures, etc. This will help you to improve your listening skills and to hear how native speakers use grammar.

Finally, you can practice your grammar by writing in English. This could be writing a journal, writing a blog, or even writing emails to your friends.

The most important thing is to keep practicing. The more you practice, the better you will become at using grammar correctly.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider