145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS General – Cẩm nang học IELTS chuẩn quốc tế – IELTS General exam

Home - IELTS - IELTS General – Cẩm nang học IELTS chuẩn quốc tế – IELTS General exam

IELTS General – Cẩm nang học IELTS chuẩn quốc tế – IELTS General exam

IELTS General – Cẩm nang học IELTS chuẩn quốc tế – Học cách làm bài thi IELTS General, các bí quyết thi IELTS General và đội ngũ giảng viên tốt nhất.

(English below)

IELTS General – Cẩm nang học IELTS chuẩn quốc tế

Bài kiểm tra chung của IELTS được thực hiện bởi những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh. Bài kiểm tra được thiết kế để đánh giá các kỹ năng tiếng Anh của bạn trong một loạt các bối cảnh.

Bài kiểm tra chung của IELTS có bốn phần:

Lắng nghe

Đọc

Viết

Nói

Bạn sẽ cần phải hoàn thành tất cả bốn phần để vượt qua kỳ thi.

Các phần lắng nghe, đọc và viết là giống nhau cho cả hai bài kiểm tra chung của IELTS và IELTS. Phần nói là khác nhau.

IELTS General Lắng nghe

Bài kiểm tra nghe chung của IELTS kéo dài trong 30 phút. Bạn sẽ nghe bốn bản ghi âm của người nói tiếng Anh bản địa và sau đó viết câu trả lời của bạn cho một loạt các câu hỏi.

Các bản ghi sẽ là sự pha trộn của các đoạn độc thoại và đối thoại. Các chủ đề sẽ được lấy từ bối cảnh xã hội, học thuật và nơi làm việc.

Đọc chung đọc

Bài kiểm tra đọc chung của IELTS kéo dài trong 60 phút. Bạn sẽ đọc ba hoặc bốn đoạn văn và trả lời một loạt các câu hỏi.

Các đoạn văn sẽ được lấy từ sách, tạp chí, báo, thông báo, quảng cáo, sổ tay công ty và hướng dẫn. Các chủ đề sẽ được quan tâm chung.

Viết chung của IELTS

Bài kiểm tra viết chung của IELTS kéo dài trong 60 phút. Bạn sẽ cần phải viết hai đoạn văn bản.

Văn bản đầu tiên sẽ dài 150-200 từ và bạn sẽ phải viết nó để đáp ứng với một tình huống. Ví dụ, bạn có thể được yêu cầu viết thư khiếu nại hoặc để giải thích một tình huống.

Văn bản thứ hai sẽ dài 250 từ và bạn sẽ phải viết nó để đáp ứng với một đối số hoặc quan điểm. Ví dụ, bạn có thể được yêu cầu viết một bài luận tranh luận hoặc chống lại một quan điểm cụ thể.

Nói chung nói chung

Bài kiểm tra nói chung của IELTS kéo dài trong 11-14 phút. Bạn sẽ làm bài kiểm tra với một hoặc hai ứng cử viên khác và một giám khảo.

Các thử nghiệm được chia thành ba phần. Trong phần đầu tiên, giám khảo sẽ hỏi bạn một số câu hỏi chung về bản thân. Trong phần thứ hai, bạn sẽ được cung cấp một chủ đề và bạn sẽ phải nói về nó trong một đến hai phút. Trong phần thứ ba, bạn sẽ được hỏi thêm câu hỏi về chủ đề trong Phần 2.

 

Tags: IELTS

 


IELTS General exam

The IELTS General exam is taken by people who want to migrate to an English-speaking country. The test is designed to assess your English language skills in a range of contexts.

The IELTS General exam has four sections:

Listening

Reading

Writing

Speaking

You will need to complete all four sections to pass the exam.

The Listening, Reading and Writing sections are the same for both the IELTS Academic and IELTS General exams. The Speaking section is different.

IELTS General Listening

The IELTS General Listening test lasts for 30 minutes. You will listen to four recordings of native English speakers and then write your answers to a series of questions.

The recordings will be a mix of monologues and dialogues. The topics will be taken from social, academic and workplace contexts.

IELTS General Reading

The IELTS General Reading test lasts for 60 minutes. You will read three or four passages and answer a series of questions.

The passages will be taken from books, magazines, newspapers, notices, advertisements, company handbooks and guidelines. The topics will be of general interest.

IELTS General Writing

The IELTS General Writing test lasts for 60 minutes. You will need to write two pieces of text.

The first text will be 150-200 words long and you will have to write it in response to a situation. For example, you may be asked to write a letter of complaint or to explain a situation.

The second text will be 250 words long and you will have to write it in response to an argument or point of view. For example, you may be asked to write an essay arguing for or against a particular point of view.

IELTS General Speaking

The IELTS General Speaking test lasts for 11-14 minutes. You will take the test with one or two other candidates and an examiner.

The test is divided into three parts. In the first part, the examiner will ask you some general questions about yourself. In the second part, you will be given a topic and you will have to talk about it for one to two minutes. In the third part, you will be asked further questions about the topic in Part 2.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider