145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS – Có Khó Không? – Is the IELTS test difficult?

Home - IELTS - IELTS – Có Khó Không? – Is the IELTS test difficult?

IELTS – Có Khó Không? – Is the IELTS test difficult?

IELTS – Có Khó Không? – Hãy tìm hiểu về IELTS, các phương pháp học và cách để đạt điểm cao nhất có thể trong kỳ thi IELTS!

(English below)

IELTS – Có Khó Không?

Bài kiểm tra IELTS không khó nếu bạn chuẩn bị và biết những gì mong đợi. Bài kiểm tra được tạo thành từ bốn phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần trị giá 25% tổng số điểm.

Để có được điểm số tốt, bạn cần hiểu hệ thống tính điểm của IELTS. Các phần lắng nghe và đọc có giá trị 40 điểm. Các phần viết và nói có giá trị 60 điểm. Để có được điểm ban nhạc là 7, bạn cần ghi ít nhất 7 trong mỗi phần.

Bài kiểm tra IELTS được thiết kế để kiểm tra khả năng tiếng Anh của bạn. Nó không phải là một bài kiểm tra trí thông minh của bạn. Bài kiểm tra không khó nếu bạn có một lệnh tiếng Anh tốt.

Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần trị giá 25% tổng số điểm.

Phần nghe được tạo thành từ bốn phần. Trong mỗi phần, bạn sẽ lắng nghe một cuộc trò chuyện hoặc một cuộc độc thoại. Các cuộc trò chuyện là giữa hai người và là về các chủ đề hàng ngày. Các độc thoại là về một loạt các chủ đề.

Bạn sẽ phải trả lời 40 câu hỏi trong phần nghe. Các câu hỏi là nhiều lựa chọn, đúng/sai/không được đưa ra và hoàn thành câu.

Phần đọc được tạo thành từ ba phần. Trong mỗi phần, bạn sẽ đọc một hoặc hai đoạn. Các đoạn văn là về một loạt các chủ đề.

Bạn sẽ phải trả lời 40 câu hỏi trong phần đọc. Các câu hỏi là nhiều lựa chọn, đúng/sai/không được đưa ra, hoàn thành câu và hoàn thành tóm tắt.

Phần viết được tạo thành từ hai phần. Trong phần đầu tiên, bạn sẽ phải viết một bài luận. Trong phần thứ hai, bạn sẽ phải viết một báo cáo.

Phần nói được tạo thành từ ba phần. Trong phần đầu tiên, bạn sẽ được hỏi một số câu hỏi về bản thân. Trong phần thứ hai, bạn sẽ phải nói về một chủ đề. Trong phần thứ ba, bạn sẽ phải trả lời một số câu hỏi về một chủ đề.

 

Tags: IELTS

 


Is the IELTS test difficult?

The IELTS test is not difficult if you are prepared and know what to expect. The test is made up of four parts – listening, reading, writing and speaking. Each section is worth 25% of the total score.

To get a good score, you need to understand the IELTS scoring system. The listening and reading sections are each worth 40 points. The writing and speaking sections are each worth 60 points. To get a band score of 7, you need to score at least 7 in each section.

The IELTS test is designed to test your English language ability. It is not a test of your intelligence. The test is not difficult if you have a good command of English.

The IELTS test is divided into four parts – listening, reading, writing and speaking. Each section is worth 25% of the total score.

The listening section is made up of four parts. In each part, you will listen to a conversation or a monologue. The conversations are between two people and are about everyday topics. The monologues are about a variety of topics.

You will have to answer 40 questions in the listening section. The questions are multiple-choice, true/false/not given and sentence completion.

The reading section is made up of three parts. In each part, you will read one or two passages. The passages are about a variety of topics.

You will have to answer 40 questions in the reading section. The questions are multiple-choice, true/false/not given, sentence completion and summary completion.

The writing section is made up of two parts. In the first part, you will have to write an essay. In the second part, you will have to write a report.

The speaking section is made up of three parts. In the first part, you will be asked some questions about yourself. In the second part, you will have to talk about a topic. In the third part, you will have to answer some questions about a topic.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider