145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS – Các loại IELTS cần biết – Types of IELTS

Home - IELTS - IELTS – Các loại IELTS cần biết – Types of IELTS

IELTS – Các loại IELTS cần biết – Types of IELTS

IELTS – Các loại IELTS cần biết – Tìm hiểu về các loại IELTS, các loại đề thi IELTS và các bước để tham gia các kì thi IELTS.

(English below)

IELTS – Các loại IELTS cần biết

IELTS là hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế. Đó là bài kiểm tra tiếng Anh phổ biến nhất thế giới. Hơn ba triệu người làm bài kiểm tra IELTS mỗi năm.

Có hai loại bài kiểm tra IELTS:

Học thuật – Đối với những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp

Đào tạo chung-Đối với những người đang đến các quốc gia nói tiếng Anh để làm việc hoặc tham gia các khóa đào tạo

Bài kiểm tra học thuật dành cho những người muốn học tại trường đại học hoặc tham gia một tổ chức chuyên nghiệp ở một quốc gia nói tiếng Anh.

Bài kiểm tra đào tạo chung dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh (Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh) hoặc những người cần hoàn thành một chương trình đào tạo hoặc vị trí công việc.

Bài kiểm tra học tập của IELTS

Bài kiểm tra học thuật dành cho những người muốn:

Nghiên cứu ở cấp đại học hoặc sau đại học

Tham gia một tổ chức chuyên nghiệp

Bài kiểm tra được tạo thành từ bốn phần:

Lắng nghe – 30 phút (cộng 10 phút thời gian chuyển)

Đọc – 60 phút

Viết – 60 phút

Nói-11-14 phút

Bài kiểm tra đào tạo chung của IELTS

Bài kiểm tra đào tạo chung dành cho những người muốn:

di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh

làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh

Tham gia các khóa đào tạo

Bài kiểm tra được tạo thành từ bốn phần:

Lắng nghe – 30 phút (cộng 10 phút thời gian chuyển)

Đọc – 60 phút

Viết – 60 phút

Nói-11-14 phút

IELTS HỌC TẬP VÀ ĐÀO TẠO CHUNG: Sự khác biệt

Các phiên bản đào tạo học thuật và chung của bài kiểm tra IELTS được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của các người tham gia thử nghiệm.

Bài kiểm tra học thuật dành cho những người muốn học tại trường đại học hoặc tham gia một tổ chức chuyên nghiệp. Bài kiểm tra tập trung vào các kỹ năng cần thiết cho nghiên cứu học tập, chẳng hạn như nghe các bài giảng và đọc các văn bản học thuật.

Bài kiểm tra đào tạo chung dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh (Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh) hoặc những người cần hoàn thành một chương trình đào tạo hoặc vị trí công việc. Bài kiểm tra tập trung vào loại tiếng Anh được sử dụng trong các tình huống hàng ngày, chẳng hạn như tại nơi làm việc hoặc trong cộng đồng.

Cả hai phiên bản của bài kiểm tra IELTS được tạo thành từ bốn phần: nghe, đọc, viết và nói.

Lắng nghe

Bài kiểm tra nghe là giống nhau cho cả hai phiên bản của bài kiểm tra IELTS. Người tham gia kiểm tra sẽ nghe bốn bản ghi âm của người nói tiếng Anh bản địa và sau đó trả lời các câu hỏi. Các bản ghi sẽ khác nhau cho mỗi phiên bản thử nghiệm.

Bài kiểm tra học thuật: Các bản ghi âm sẽ được lấy từ các bài giảng đại học, bài phát biểu và thảo luận.

Bài kiểm tra đào tạo chung: Các bản ghi âm sẽ được lấy từ các tình huống hàng ngày, chẳng hạn như các cuộc trò chuyện, nói chuyện và phát sóng.

Đọc

Bài kiểm tra đọc là khác nhau đối với các phiên bản đào tạo học thuật và chung của bài kiểm tra IELTS.

Bài kiểm tra học thuật: Người tham gia bài kiểm tra sẽ đọc ba đoạn văn từ các văn bản học thuật và trả lời các câu hỏi. Các đoạn văn sẽ được lấy từ sách, tạp chí, tạp chí và báo chí.

Bài kiểm tra đào tạo chung: Người tham gia bài kiểm tra sẽ đọc ba đoạn từ các văn bản hàng ngày và trả lời các câu hỏi. Các đoạn văn sẽ được lấy từ các thông báo, quảng cáo, sổ tay công ty, hướng dẫn và tờ rơi.

Viết

Bài kiểm tra viết là khác nhau đối với các phiên bản đào tạo học thuật và chung của bài kiểm tra IELTS.

Bài kiểm tra học thuật: Những người tham gia bài kiểm tra sẽ viết một bài luận để đáp lại quan điểm, lập luận hoặc vấn đề.

Bài kiểm tra đào tạo chung: Những người tham gia bài kiểm tra sẽ viết một lá thư để đáp lại một tình huống nhất định.

Nói

Bài kiểm tra nói là giống nhau cho cả hai phiên bản của bài kiểm tra IELTS. Những người tham gia thử nghiệm sẽ có một cuộc trò chuyện với một giám khảo IELTS được chứng nhận. Người kiểm tra sẽ đặt câu hỏi về cuộc sống, sở thích, công việc và nghiên cứu của bài kiểm tra.

 

Tags: IELTS

 


Types of IELTS

IELTS is the International English Language Testing System. It is the world’s most popular English language test. More than three million people take the IELTS test every year.

There are two types of IELTS tests:

Academic – for people applying for higher education or professional registration

General Training – for people who are going to English-speaking countries to work or to take up training courses

The Academic test is for people who want to study at university or join a professional organization in an English-speaking country.

The General Training test is for people who want to migrate to an English-speaking country (Australia, Canada, New Zealand, the UK), or who need to complete a work placement or training program.

IELTS Academic test

The Academic test is for people who want to:

study at undergraduate or postgraduate levels

join a professional organization

The test is made up of four parts:

Listening – 30 minutes (plus 10 minutes transfer time)

Reading – 60 minutes

Writing – 60 minutes

Speaking – 11-14 minutes

IELTS General Training test

The General Training test is for people who want to:

migrate to an English-speaking country

work in an English-speaking country

take up training courses

The test is made up of four parts:

Listening – 30 minutes (plus 10 minutes transfer time)

Reading – 60 minutes

Writing – 60 minutes

Speaking – 11-14 minutes

IELTS Academic and General Training: Differences

The Academic and General Training versions of the IELTS test are designed to meet the different needs of test takers.

The Academic test is for people who want to study at university or join a professional organization. The test focuses on skills required for academic study, such as listening to lectures and reading academic texts.

The General Training test is for people who want to migrate to an English-speaking country (Australia, Canada, New Zealand, the UK), or who need to complete a work placement or training program. The test focuses on the kind of English used in everyday situations, such as at work or in the community.

Both versions of the IELTS test are made up of four parts: Listening, Reading, Writing and Speaking.

Listening

The Listening test is the same for both versions of the IELTS test. Test takers will listen to four recordings of native English speakers and then answer questions. The recordings will be different for each test version.

Academic test: The recordings will be taken from university lectures, speeches and discussions.

General Training test: The recordings will be taken from everyday situations, such as conversations, talks and broadcasts.

Reading

The Reading test is different for the Academic and General Training versions of the IELTS test.

Academic test: Test takers will read three passages from academic texts and answer questions. The passages will be taken from books, journals, magazines and newspapers.

General Training test: Test takers will read three passages from everyday texts and answer questions. The passages will be taken from notices, advertisements, company handbooks, guides and leaflets.

Writing

The Writing test is different for the Academic and General Training versions of the IELTS test.

Academic test: Test takers will write an essay in response to a point of view, argument or problem.

General Training test: Test takers will write a letter in response to a given situation.

Speaking

The Speaking test is the same for both versions of the IELTS test. Test takers will have a conversation with a certified IELTS examiner. The examiner will ask questions about the test taker’s life, interests, work and studies.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider