145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Academic vs General: Which One is Harder? – IELTS Academic and General which is harder

Home - IELTS - IELTS Academic vs General: Which One is Harder? – IELTS Academic and General which is harder

IELTS Academic vs General: Which One is Harder? – IELTS Academic and General which is harder

IELTS Academic vs General: Which One is Harder? – Get the facts on the differences between IELTS Academic and General versions, and find out which one is more difficult to take.

(English below)

IELTS Academic vs General: Which One is Harder?

IELTS: Học thuật vs chung – cái nào khó hơn?

Khi nói đến Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế (IELTS), có hai loại bài kiểm tra có sẵn – bài kiểm tra học thuật và bài kiểm tra đào tạo chung. Nhiều sinh viên tương lai, những người đang tìm cách đi du học, phải đối mặt với quyết định loại thử nghiệm nào. Vì vậy, cái nào khó hơn – IELTS Học thuật hay General IELTS?

Mặc dù cả hai bài kiểm tra đều được thiết kế để đánh giá mức độ thành thạo tiếng Anh của ứng viên, nhưng có một số khác biệt chính giữa hai cấp độ. Bài kiểm tra học thuật được thiết kế cho những người đang lên kế hoạch học tại một trường đại học hoặc cao đẳng, trong khi bài kiểm tra đào tạo chung được thiết kế cho những người đang tìm cách di chuyển đến các quốc gia nói tiếng Anh hoặc xin việc. Điều này có nghĩa là trong khi bài kiểm tra học thuật có sự nhấn mạnh lớn hơn vào ngôn ngữ học thuật, bài kiểm tra đào tạo chung tập trung nhiều hơn vào ngôn ngữ hàng ngày.

Khi nói đến cấu trúc của các bài kiểm tra, cả hai phiên bản đào tạo học thuật và chung của IELTS có cùng bốn thành phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Các thành phần nghe và nói giống nhau cho cả hai bài kiểm tra, nhưng các thành phần đọc và viết khác nhau. Bài kiểm tra học thuật có sự nhấn mạnh lớn hơn vào ngôn ngữ phức tạp, trong khi bài kiểm tra đào tạo chung tập trung nhiều hơn vào ngôn ngữ hàng ngày.

Về mức độ khó, thật khó để nói những thử nghiệm nào trong hai thử nghiệm khó hơn. Nói chung, bài kiểm tra học thuật khó khăn hơn và đòi hỏi kiến ​​thức lớn hơn về ngôn ngữ học thuật. Các thành phần đọc và viết đòi hỏi nhiều hơn và đòi hỏi mức độ thành thạo ngôn ngữ cao hơn. Tuy nhiên, các thành phần nghe và nói không khó và có thể được hoàn thành với mức độ tiếng Anh cơ bản.

Bài kiểm tra đào tạo chung, mặt khác, dễ tiếp cận hơn và phù hợp cho những người đang tìm cách di chuyển đến các quốc gia nói tiếng Anh hoặc xin việc. Các thành phần đọc và viết ít đòi hỏi hơn, nhưng các thành phần nghe và nói cũng khó khăn như bài kiểm tra học thuật.

Vì vậy, cái nào khó hơn – IELTS Học thuật hay General IELTS? Không thể nói ai trong hai thử nghiệm khó hơn, vì nó thực sự phụ thuộc vào cá nhân. Những người đang có kế hoạch học tập tại một trường đại học hoặc đại học nên chọn bài kiểm tra học tập, vì nó phù hợp hơn với nhu cầu của họ. Những người đang tìm cách di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh hoặc xin việc nên chọn bài kiểm tra đào tạo chung, vì nó phù hợp hơn với nhu cầu của họ.

Bất kể bạn chọn loại bài kiểm tra nào, điều quan trọng là phải chuẩn bị đầy đủ cho kỳ thi IELTS. Có một loạt các tài nguyên có sẵn trực tuyến có thể giúp bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra, bao gồm các bài kiểm tra thực hành và tài liệu học tập. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem xét đăng ký vào khóa học chuẩn bị IELTS, điều này sẽ cho bạn hiểu sâu về bài kiểm tra và giúp bạn phát triển các kỹ năng bạn cần để thành công.

Tóm lại, không thể nói ai trong hai bài kiểm tra – IELTS học thuật hoặc General IELTS – khó hơn. Cả hai bài kiểm tra đều được thiết kế để đánh giá mức độ thành thạo tiếng Anh của ứng viên, nhưng bài kiểm tra học thuật rất chú trọng hơn vào ngôn ngữ học thuật, trong khi bài kiểm tra đào tạo chung tập trung nhiều hơn vào ngôn ngữ hàng ngày. Điều quan trọng là chọn bài kiểm tra phù hợp nhất với nhu cầu của bạn và chuẩn bị đầy đủ cho kỳ thi. Chúc may mắn!

 

Tags: IELTS

 


IELTS Academic and General which is harder

IELTS: Academic vs General – Which Is Harder?

When it comes to the International English Language Testing System (IELTS), there are two types of tests available – the Academic test and the General Training test. Many prospective students, who are looking to study abroad, are faced with the decision of which type of test to take. So, which is harder – IELTS Academic or IELTS General?

Although both tests are designed to assess a candidate’s level of English proficiency, there are some key differences between the two. The Academic test is designed for those who are planning to study at a university or college, while the General Training test is designed for those who are looking to migrate to English-speaking countries or apply for a job. This means that while the Academic test has a greater emphasis on academic language, the General Training test focuses more on everyday language.

When it comes to the structure of the tests, both the Academic and General Training versions of IELTS have the same four components: Listening, Reading, Writing and Speaking. The Listening and Speaking components are the same for both tests, but the Reading and Writing components differ. The Academic test has a greater emphasis on complex language, while the General Training test focuses more on everyday language.

In terms of difficulty level, it is hard to say which of the two tests is harder. Generally, the Academic test is more challenging and requires greater knowledge of academic language. The Reading and Writing components are more demanding and require a higher level of language proficiency. The Listening and Speaking components, however, are not as difficult and can be completed with a basic level of English.

The General Training test, on the other hand, is more accessible and is suitable for those who are looking to migrate to English-speaking countries or apply for a job. The Reading and Writing components are less demanding, but the Listening and Speaking components are just as challenging as the Academic test.

So, which is harder – IELTS Academic or IELTS General? It is impossible to say which of the two tests is harder, as it really depends on the individual. Those who are planning to study at a university or college should opt for the Academic test, as it is more suitable for their needs. Those who are looking to migrate to an English-speaking country or apply for a job should opt for the General Training test, as it is more suitable for their needs.

No matter which type of test you choose, it is important to prepare adequately for the IELTS exam. There are a variety of resources available online that can help you prepare for the test, including practice tests and study materials. Additionally, you can also consider enrolling in an IELTS preparation course, which will give you an in-depth understanding of the test and help you develop the skills you need to succeed.

In conclusion, it is impossible to say which of the two tests – IELTS Academic or IELTS General – is harder. Both tests are designed to assess a candidate’s level of English proficiency, but the Academic test has a greater emphasis on academic language, while the General Training test focuses more on everyday language. It is important to choose the test that best suits your needs and to prepare adequately for the exam. Good luck!

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider