145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Hướng Dẫn Tự Học IELTS – IELTS self -study guide

Home - IELTS - Hướng Dẫn Tự Học IELTS – IELTS self -study guide

Hướng Dẫn Tự Học IELTS – IELTS self -study guide

Hướng Dẫn Tự Học IELTS – Các bước học tốt nhất để chiến thắng IELTS – Tự học IELTS dễ dàng với các bài viết, video và các tài liệu hữu ích khác từ chúng tôi.

(English below)

Hướng Dẫn Tự Học IELTS

Nếu bạn đang có kế hoạch tham gia kỳ thi IELTS, xin chúc mừng! Đây là một bước tiến lớn trong hành trình học tập của bạn. IELTS, hoặc hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra tiêu chuẩn đo lường thành thạo tiếng Anh của bạn. Nó được chấp nhận bởi hàng ngàn trường cao đẳng và đại học trên khắp thế giới, cũng như nhiều nhà tuyển dụng.

Kỳ thi IELTS được chia thành hai phần: mô -đun học thuật và mô -đun đào tạo chung. Mô-đun học thuật dành cho sinh viên đang lên kế hoạch học tập ở cấp đại học hoặc đại học, trong khi mô-đun đào tạo chung dành cho sinh viên đang có kế hoạch làm việc hoặc di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

Bất kể bạn đang thực hiện mô -đun nào, kỳ thi IELTS là một bài kiểm tra đầy thách thức. Nhưng đừng lo lắng! Với sự chuẩn bị phù hợp, bạn có thể làm điều đó. Hướng dẫn tự học IELTS này sẽ cung cấp cho bạn tất cả các mẹo và lời khuyên bạn cần để kiểm tra.

Đầu tiên, chúng ta hãy xem định dạng của kỳ thi IELTS. Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần: đọc, viết, nghe và nói. Mỗi phần có giá trị tổng cộng 25 điểm, với tổng số 100 điểm.

Các phần đọc và nghe là nhiều sự lựa chọn, trong khi các phần viết và nói dựa trên bài luận. Trong phần đọc và nghe, bạn sẽ được cung cấp một đoạn văn hoặc bản ghi âm để đọc hoặc nghe, tương ứng. Sau đó, bạn sẽ trả lời các câu hỏi dựa trên đoạn văn hoặc ghi âm.

Trong phần viết, bạn sẽ được cung cấp hai lời nhắc bài luận. Bạn sẽ phải viết một bài luận cho mỗi lời nhắc. Bài luận đầu tiên sẽ là 150 từ, và bài luận thứ hai sẽ là 250 từ.

Trong phần Phát biểu, bạn sẽ được phỏng vấn bởi một giám khảo. Cuộc phỏng vấn sẽ được ghi lại.

Bây giờ bạn đã biết định dạng của kỳ thi IELTS, hãy nói về cách chuẩn bị cho nó. Đầu tiên, điều quan trọng là phải làm quen với các loại câu hỏi sẽ được hỏi trong mỗi phần. Bạn có thể tìm thấy các câu hỏi thực hành trực tuyến hoặc trong Sách Luyện thi IELTS.

Tiếp theo, bắt đầu thực hành từng phần của kỳ thi. Đối với các phần đọc và nghe, bạn có thể tìm thấy các đoạn thực hành và bản ghi trực tuyến. Đối với các phần viết và nói, bạn có thể thực hành với một người bạn hoặc thành viên gia đình.

Cuối cùng, hãy đảm bảo thực hiện một số bài kiểm tra thực hành IELTS đầy đủ. Điều này sẽ giúp bạn làm quen với thời gian của kỳ thi và các loại câu hỏi sẽ được hỏi.

Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn sẽ đang trên đường đến kỳ thi IELTS!

 

Tags: IELTS

 


IELTS self -study guide

If you are planning to take the IELTS exam, congratulations! This is a big step in your academic journey. The IELTS, or International English Language Testing System, is a standardized test that measures your English proficiency. It is accepted by thousands of colleges and universities around the world, as well as by many employers.

The IELTS exam is divided into two parts: the academic module and the general training module. The academic module is for students who are planning to study at the college or university level, while the general training module is for students who are planning to work or immigrate to an English-speaking country.

No matter which module you are taking, the IELTS exam is a challenging test. But don’t worry! With the right preparation, you can do it. This IELTS self-study guide will give you all the tips and advice you need to ace the exam.

First, let’s take a look at the format of the IELTS exam. The IELTS exam is divided into four sections: reading, writing, listening, and speaking. Each section is worth a total of 25 points, for a total of 100 points.

The reading and listening sections are multiple-choice, while the writing and speaking sections are essay-based. In the reading and listening sections, you will be given a passage or audio recording to read or listen to, respectively. You will then answer questions based on the passage or recording.

In the writing section, you will be given two essay prompts. You will have to write an essay for each prompt. The first essay will be 150 words, and the second essay will be 250 words.

In the speaking section, you will be interviewed by an examiner. The interview will be recorded.

Now that you know the format of the IELTS exam, let’s talk about how to prepare for it. First, it is important to familiarize yourself with the types of questions that will be asked in each section. You can find practice questions online or in IELTS prep books.

Next, start practicing each section of the exam. For the reading and listening sections, you can find practice passages and recordings online. For the writing and speaking sections, you can practice with a friend or family member.

Finally, make sure to take some full-length IELTS practice exams. This will help you get used to the timing of the exam and the types of questions that will be asked.

By following these tips, you will be well on your way to acing the IELTS exam!

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider