145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Hướng dẫn IELTS Writing Task 1 (trả lời tiếng Việt) – IELTS Writing Task 1

Home - IELTS - Hướng dẫn IELTS Writing Task 1 (trả lời tiếng Việt) – IELTS Writing Task 1

Hướng dẫn IELTS Writing Task 1 (trả lời tiếng Việt) – IELTS Writing Task 1

Hướng dẫn IELTS Writing Task 1 (trả lời tiếng Việt) – Tìm hiểu cách để hoàn thành bài thi IELTS Writing Task 1 nhanh chóng và hiệu quả.

(English below)

Hướng dẫn IELTS Writing Task 1 (trả lời tiếng Việt)

IELTS writing task 1 yêu cầu bạn viết báo cáo dựa trên thông tin có trong một hoặc nhiều biểu đồ hoặc biểu đồ. Nhiệm vụ được thiết kế để kiểm tra khả năng chọn và báo cáo các tính năng chính của bạn, để mô tả và so sánh dữ liệu, xác định tầm quan trọng và xu hướng và trình bày thông tin theo cách hợp lý, mạch lạc và hiệu quả.

Để hoàn thành thành công IELTS writing task 1, bạn cần hiểu nhiệm vụ yêu cầu bạn làm gì và có thể xác định các tính năng chính của dữ liệu. Bạn cũng cần có khả năng tổ chức ý tưởng của mình một cách hợp lý và sử dụng một loạt các cấu trúc từ vựng và ngữ pháp một cách chính xác và hiệu quả.

Các báo cáo của IELTS writing task 1 thường chứa bốn hoặc năm đoạn. Đoạn đầu tiên giới thiệu chủ đề và mô tả xu hướng tổng thể hoặc xu hướng chung được hiển thị trong dữ liệu. Các đoạn sau đây mô tả các chi tiết cụ thể từ dữ liệu, tập trung vào các tính năng chính, so sánh và điểm quan trọng. Đoạn cuối cùng đưa ra một bản tóm tắt về các điểm chính và cũng có thể đưa ra một số dự đoán hoặc đề xuất dựa trên dữ liệu.

Để có được điểm số cao trong IELTS writing task 1, báo cáo của bạn phải được tổ chức tốt và được viết tốt với một cái nhìn tổng quan rõ ràng về các tính năng chính của dữ liệu. Việc bạn sử dụng ngữ pháp và từ vựng phải chính xác và phù hợp, và báo cáo của bạn nên dễ đọc và hiểu.

 

Tags: Writing, IELTS

 


IELTS Writing Task 1

IELTS Writing Task 1 requires you to write a report based on information contained in one or more charts or graphs. The task is designed to test your ability to select and report the main features, to describe and compare data, identify significance and trends, and to present information in a logical, coherent and effective manner.

To complete IELTS Writing Task 1 successfully, you need to understand what the task is asking you to do and be able to identify the key features of the data. You also need to be able to organise your ideas logically and use a range of vocabulary and grammatical structures accurately and effectively.

IELTS Writing Task 1 reports typically contain four or five paragraphs. The first paragraph introduces the topic and describes the overall trend or general trend shown in the data. The following paragraphs describe specific details from the data, focussing on key features, comparisons and significant points. The final paragraph gives a summary of the main points and may also make some predictions or recommendations based on the data.

To get a high score in IELTS Writing Task 1, your report must be well-organized and well-written with a clear overview of the main features of the data. Your use of grammar and vocabulary should be accurate and appropriate, and your report should be easy to read and understand.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider